Od jakiej wartości środka trwałego całkowicie umorzonego należy obliczyć i odprowadzić VAT należny z tytułu darowizny do schroniska dla bezdomnych zwierząt

Autor: Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Sygnatura: DWUS DP-443-50/07
Hasła tematyczne: środek trwały, samochód, cena nabycia, umorzenie, darowizna, podstawa opodatkowania
Data dodania: 30/08/2007

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art.5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2, art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku darowizny całkowicie umorzonego środka trwałego

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka w sierpniu 1993r. zakupiła samochód żuk za kwotę brutto 115.900.000,00 zł. (po denominacji 11.590,00zł.), który następnie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wykorzystywany przez kolejne lata w prowadzonej działalności gospodarczej. Całkowita wartość początkowa samochodu tj. wartość netto zakupionego samochodu powiększona o koszty zakupu wynosiła 114.790.000,00 zł. (po denominacji 11.479,00 zł.). W roku 2007 samochód postanowiono zbyć. Jednak z uwagi na to, iż jego wartość według ksiąg rachunkowych w 2007r. wyniosła 0,00 zł. dokonano wyceny przez rzeczoznawcę, który ustalił wartość rynkową samochodu na kwotę 2.000,00 zł. Ze względu na tak małą wartość samochodu Zarząd Spółki odstąpił od poszukiwania nabywcy i postanowił przekazać samochód w formie darowizny schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka podaje, że zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wystawiła fakturę wewnętrzną, w której naliczyła od wartości nabycia samochodu tj. od kwoty 114.790.000,00 zł. (11.479,00zł.) VAT należny do urzędu skarbowego z tytułu darowizny w wysokości 25.253.800,0 zł. (po denominacji 2.525,00 zł.).

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Spółka stawia następujące pytanie:

Od jakiej wartości środka trwałego całkowicie umorzonego należy obliczyć i odprowadzić VAT należny z tytułu darowizny do schroniska dla bezdomnych zwierząt?

Analiza obowiązujących przepisów prawa podatkowego wskazuje co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,

– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 29 ust. 10 cytowanej wyżej ustawy w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji pojęcia „cena nabycia”. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zasadą jest, że podatek od towarów i usług nie wlicza się do podstawy opodatkowania. Powyższe wynika z ogólnej zasady wyrażonej w przepisie art. 29 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Wobec powyższego do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29 ust. 10 nie wlicza się podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu towarów.

Reasumując stwierdzić należy, iż przez cenę nabycia, o której mowa w powołanym wyżej przepisie art. 29 ust. 10 ustawy należy rozumieć kwotę, którą należy zapłacić bezpośrednio z tytułu nabycia towaru dostawcy pomniejszoną o kwotę podatku od towaru i usług.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika to z uzasadnienia wniosku, wartość netto zakupionego samochodu żuk powiększona o koszty zakupu wyniosła, według oświadczenia Podatnika 11.479,00 zł. Jeżeli wskazana kwota jest kwotą, którą Spółka zapłaciła bezpośrednio dostawcy z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu pomniejszoną o podatek od towarów i usług (czyli kwotą netto), to stosownie do zapisu cytowanego powyżej przepisu art. 29 ust. 10 stanowi ona podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż stanowisko Wnioskującej Spółki w zakresie określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku darowizny środka trwałego całkowicie umorzonego - samochodu żuk - jest prawidłowe pod warunkiem, że wskazana we wniosku wartość jest kwotą, którą Spółka zapłaciła bezpośrednio dostawcy z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu oraz że wartość ta została pomniejszona o podatek od towarów i usług (jest ceną nabycia netto)..

W związku z powyższym należało stwierdzić jak w sentencji postanowienia.

Podkreśla się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.