Czy Wnioskodawczyni posiada status osoby samotnie wychowującej dziecko, tzn. czy przysługuje jej prawo do uprzywilejowanego opodatkowania dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2007 r. na podstawie umowy o pracę ( w zeznaniu PIT – 37) jako samotnie wychowującej dziecko?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Sygnatura: IPPB2/415-223/08-2/SP
Hasła tematyczne: deklaracja podatkowa, małoletni, osoba samotnie wychowująca dzieci, rok podatkowy, zeznanie podatkowe
Data dodania: 23/04/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

We wrześniu 2007 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie rozwodu X i Y Z. W wyroku tym władzę rodzicielską nad małoletnim synem powierzono obojgu rodzicom ustalając, że miejscem pobytu dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Kosztami utrzymania dziecka obciążono oboje rodziców, ustalając, że ojciec będzie płacił alimenty w kwocie 650 zł miesięcznie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni posiada status osoby samotnie wychowującej dziecko, tzn. czy przysługuje jej prawo do uprzywilejowanego opodatkowania dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2007 r. na podstawie umowy o pracę ( w zeznaniu PIT – 37) jako samotnie wychowującej dziecko...

Zdaniem Wnioskodawczyni posiada status osoby samotnie wychowującej dziecko, ponieważ nie pozostaje w związku małżeńskim i sama ponosi koszty utrzymania małoletniego syna. Ojciec dziecka nie płaci alimentów. Dziecko przez większość dni w roku pozostaje z matką, odwiedzając rodziców ojca (dziadków) w okresie ferii i wakacji na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:

  1. dzieci małoletnie,
  2. dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
  3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku

  • podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Natomiast stosownie do art. 6 ust. 5 ww. ustawy za „osobę samotnie wychowującą dzieci” uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 6 ust. 8 powołanej ustawy sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Ponadto art. 6 ust. 10 ww. ustawy określa, że sposób opodatkowania osoby samotnie wychowującej dzieci, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od zasady dokonywania indywidualnego rozliczenia zobowiązania podatkowego podatników, poprzez ustalenie preferencyjnego sposobu rozliczenia. W konsekwencji, aby móc rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy spełniać wszystkie warunki określone w stosownych przepisach.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów od tego, czy przez cały rok był osobą samotnie wychowującą dzieci. Wystarczające jest zatem, aby taki stan zaistniał w ciągu roku, a nie trwał przez cały rok.

Należy podkreślić, iż z tego typu sposobu opodatkowania może skorzystać tylko jeden z rodziców. Wynika to z istoty wskazanej instytucji oraz z definicji osoby samotnie wychowującej dziecko, zawartej w cytowanym wyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, iż jako osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim, sama wychowuje Pani małoletniego syna. Sąd powierzył władzę rodzicielską obojgu rodzicom, ustalając, że miejscem zamieszkania będzie każdorazowo miejsce zamieszkania matki. Kosztami utrzymania dziecka obciążono oboje rodziców, ustalając, że ojciec będzie płacił alimenty w wysokości 650 zł miesięcznie. Sama Pani ponosi koszty utrzymania małoletniego syna, natomiast ojciec dziecka nie płaci zasadzonych alimentów. Dziecko przez większość dni w roku pozostaje z Panią. Odwiedza dziadków (rodziców ojca) w okresie ferii i wakacji na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni spełnia warunki określone w art. 6 ust. 4 – 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do rozliczenia dochodów uzyskanych na podstawie umowy o pracę w ciągu całego 2007 roku (w zeznaniu PIT – 37) w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.