Jak rozliczyć zeznanie roczne oraz wykazać w nim stratę z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy

Autor: Urząd Skarbowy w Legionowie
Sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-18/07/MK
Hasła tematyczne: przychód, zeznanie roczne, papier wartościowy, biuro maklerskie, biura, kapitały pieniężne
Data dodania: 10/05/2007

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14 a par. 1, par. 3 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podtakowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu x.y.z wniosku o udzielnie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

orzeka

uznać stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Dnia x.y.z (data wpływu do tut. urzędu ) do tut. Urzędu wpłynął wnioske w sprawie interptretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono następujacy stan faktyczny:Na mocy zawartej w 2003 roku "Umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego" w 2006 roku był Pan klientem domu maklerskiego X. W dniu x.y.z. Komisja Papierów Wartosciowych i Giełd odebrała domowi maklerskiemu X. zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych domowi maklerskimu X. środków. Następnie w dniu x.y.z wypowiedział Pan umowę z domem maklerskim X składając jednocześnie dyspozycję wypłaty wszystkich środków ze swojego rachunku. W dniu x.y.z Sąd ogłosił uapdłość domu maklerskiego X. Dom maklreki nie wystawił żadnego dokumnetu na okoliczność rozliczenia w/wym. przychodu. Ponadto otrzymał Pan wypłatę pieniężną obejmującą kilka procent wartości zainwestownaych pieniędzy m.in.:- w dniu x.y.z kwotę x zł,- w dniu x.y.z kwotę y zł- w dniu x.y.z kwotę z złŁączna kwota pobranych pieniędzy z rachunku wynosi x zł.Pana zapytanie dotyczy kwestii sospbu rozliczenia zeznania rocznego za 2006 rok oraz zasadności wykazania w nim straty z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy.Pana zdaniem mimo, iż nie posiada Pan informacji PIT-8C w zeznaniu powinna być wykazana strata w wysokości róznicy pomiędzy wpłaconymi a otrzymanym zwrotnie środkami pieniężnymi z domem maklerskim na podstawie posiadanych dowodów zastępczych.

W myśl art. 9 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródla przychodów. Zgodnie z art. 9 ust. 3 cyt ustawy o wysokosć straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym,można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujacych pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.Przepis w/wym. ustawy ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach majacych osobowość prawną, papierów wartosciowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartosciowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach majacych osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepięniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art.9 ust. 6 w/wym ustawy).Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 1g lub art. 23 ust.1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 12 i 14 (art. 30b ust.2 pkt.1 cyt. ustawy)Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń z innych źródeł, z wyjątkim dochodów (przychodów) zwolnionych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację PIT-8C.W PIT-8C wykazuje się przychody z :- odpłatnego zbycia papierów wartościowych, - realizacji praw wynikajacych z papierów wartosciowych, - odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych,- realizacji praw wynikających z pochodnych instrumnentów finansowych, - odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W przedmiotowej sprawie nie uzyskał Pan przychodu z kapitałów pieniężnych, gdyż nie dokonano odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Wobec powyższego płatnik nie miał obowiązku wystawienia Panu PIT-8C. W myśl art. 23 ust.1 pkt.38 cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków naobjęcie lub nabyciue udziałów albo wkładów w spółdzileni, udziałów (akcji) w spółce majacej osobowość prawną oraz innych papierów wartosciowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitalowych. Nie ma natomiast zastosowania w przedmiotowej sprawie druga częśc postanowień art. 23 ust.1 pkt 38 cyt.ustawy, ktora dopuszcza zaliczenie takich wydatków do kosztów, jednak w przypadku uzyskania przychodu z odplatnego zbycia tych udziałów (akcji). W przedmiotowej sprawie nie dokonał Pan sprzedaży akcji więc nie wystapiła strata, w zwiazku z powyższym nie można wykazać w zeznaniu rocznym straty na podstawie posiadanych przez Pana dokumentów.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan fgaktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązujący stan prawny. Nie poddano ocenie załączników dołączonych do eniosku.Intyerpretacji nie jest wiążąca dla podatnika, platbika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontorli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na ninisze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pśsrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dnia od daty doręczenia postanowienia (art. 236 par. 2 pkt.1 Ordynacji podatkowej)