Czy istnieje możliwość rozliczenia się za 2006 rok na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci w przypadku uzyskania rozwodu w ciągu roku podatkowego

Autor: Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
Sygnatura: AD/ 415- 26/ 2007
Hasła tematyczne: preferencyjne opodatkowanie dochodów, osoba samotnie wychowująca dzieci
Data dodania: 08/08/2007

Podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje możliwość rozliczenia się za 2006 rok na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci w przypadku uzyskania rozwodu w ciągu roku podatkowego.
Zdaniem Wnioskodawcy spełnione zostały warunki określone w art. 6 ust. 4, 5, 8-10 w/cyt. ustawy uprawniające do skorzystania w 2006 roku z sposobu opodatkowania dochodów na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci mimo, że rozwód nastąpił w listopadzie 2006 roku.
Organ podatkowy uznaje stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

W myśl przepisu art.6 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 ze zm.) za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Zgodnie z przepisem art.6 ust.4 w/cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:

1) dzieci małoletnie,

2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku,

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z tym , że do sumy tych dochodów nie wlicza się tych dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Zasada powyższa nie ma zastosowania w sytuacji, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko uzyskały dochody (przychody) opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z póź.zm.) oraz dochody, o których mowa w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – art.6 ust.8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sposób opodatkowania o którym mowa w ust. 4, nie ma również zastosowania do podatników, którzy wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 4 złożą po terminie o którym mowa w art. 45 ust.1 (tj. po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów od tego, czy przez cały rok podatkowy był osobą samotnie wychowującą dzieci. Wystarczające jest zatem, aby taki stan zaistniał w ciągu roku, a nie trwał przez cały rok.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku i uregulowania prawne Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald stwierdza, że w opisanym stanie faktycznym zostały spełnione warunki uprawniające do preferencyjnego opodatkowania dochodów za 2006 rok.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań- Grunwald informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny i zawiera ocenę prawną na dzień jej sporządzenia.