Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Sygnatura: IP-PB3-423-915/08-2/GJ
Hasła tematyczne: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podatek naliczony, dotacja, opodatkowanie, spółki, korekta
Data dodania: 19/09/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008r. (data wpływu 26.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji , uzyskanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest grupą producentów owoców i warzyw, utworzoną zgodnie z ustawą z 15.09.2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn. zm.). Grupa otrzymała pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych. Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie art.9 ust. 1, pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. nr 223, poz. 2221 z późn. zm.) . Wypłaty ww. dotacji dokonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa na pokrycie kosztów administracyjnych jest uzależniona od wysokości obrotów jakie grupa osiągnęła (procent od zrealizowanej sprzedaży netto) i nie pokrywa się z wydatkami faktycznie poniesionymi. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2007 przekroczyła faktyczną kwotę poniesionych w tym roku wydatków administracyjnych. Dotacja dotycząca roku 2007 wpłynęła w roku 2008. Spółka prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy otrzymana przez Spółkę dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
  2. Czy w sytuacji, gdy dotacja wpływa w roku następnym, należy skorygować koszty roku poprzedniego?
  3. Czy od zakupów, na które przyznano dotację można odliczyć podatek VAT?

Zdaniem Spółki, dotacje przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie dotyczy całej dotacji, bez względu, czy jest ona przyznana na pokrycie kosztów działalności, czy na inwestycje.

Wydatki, na które otrzymano dotację nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Koszty te powinno się skorygować w dacie otrzymania dotacji. Jeżeli dotacja przewyższa koszty, należy ja odpisywać wraz z pojawieniem się nowych kosztów poprzez konto „ Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, analogicznie do dotacji dotyczącej środków trwałych, którą odnosi się na przychody odpowiednio z odpisami amortyzacyjnymi.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Ad. 1 W Polsce na wzór rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw ( Dz. U. nr 88, poz. 983 z późn. zm.) są tworzone grupy producentów prowadzące działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy mający osobowość prawną ( zrzeszenie, stowarzyszenie, spółdzielnia, spółka z o.o., spółka akcyjna). Grupy takie otrzymują pieniądze na pokrycie kosztów organizacji i działalności administracyjnej oraz pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych.

Dla producentów świeżych owoców i warzyw, którzy podejmują działalność w grupie, podstawowe uregulowania dotyczące funkcjonowania, udzielania pomocy finansowej oraz ustalanie warunków wycofania z obrotu owoców i warzyw zawarto w ustawie z dnia 19 grudnia 2003r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego ( t.j. Dz. U. z 2008r. nr 11, poz. 70 z późn. zm. ). Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 tej ustawy przyznaje się pomoc finansową grupie producentów na :

  1. pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej,
  2. pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji .

Obsługa wsparcia finansowego grup producentów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej odbywa się w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę akredytowanej agencji płatniczej . Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie tej Polityki w 2007r. stanowiły dochód z budżetu państwa na mocy art. 96 pkt 16 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Oznacza to, że Agencja otrzymała środki przeznaczone następnie na pomoc finansową dla grup producentów z budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i przekazywane przez agencje płatnicze producentom rolnym na gruncie przepisów podatkowych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j. Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Jednocześnie wydatki sfinansowane z przychodów uzyskanych z powyższej pomocy finansowej jako wolnych od podatku nie są zaliczane do kosztów podatkowych . Wynika to z art. 16 ust. pkt 58 , w myśl którego wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów ( przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 48 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W przedmiotowej sprawie zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy całej otrzymanej kwoty dotacji.

Ad. 2 W sytuacji, gdy podatnik otrzymuje dotację w 2008r. , a dotacja ta dotyczy pokrycia kosztów ujętych w księgach w 2007r. Organ zgadza się z Wnioskodawcą, że korekta kosztów winna nastąpić w momencie otrzymania dotacji.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu ( straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Korekty na kontach w wyniku otrzymania dotacji należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 3 Jednocześnie Organ dodaje, że w zakresie stanu faktycznego dotyczącego podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.