<b>Stan faktyczny:</b><Br>Spółka otrzymuje faktury korygujące za usługi tzw. medialne ( energia, gaz, telefony). Zgodnie z przepisem §.20 ust.4 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz.971) nabywca otrzymujący fakturę koryguj

Autor: Lubelski Urząd Skarbowy
Sygnatura: PP-2-443/141/04
Hasła tematyczne: media, faktura korygująca, odliczenia od podatku
Data dodania: 31/12/2004

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2004 r. (data wpływu do Urzędu 07.12.2004 r.) Znak 9217/KF/HC/2004 o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje:

Fakturę korygującą wystawia się - zgodnie z §20 ust. 1 rozporządzenia - gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W myśl §20 ust. 4 w/w rozporządzenia nabywca otrzymujący fakturę korygującą:
1) jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o VAT;
2) jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Przepis §20 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ma zastosowanie również w przypadku faktur korygujących dotyczących tzw. "sprzedaży mediów" (energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne). Obowiązująca ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w art.86 ust.10 wprowadziła zasady dotyczące okresów rozliczeniowych, w których może dojść do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Generalna zasada wskazuje jako właściwy okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (pkt 1). Jednakże w sytuacji, gdy mamy do czynienia:- z dostawą energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych i radiokomununikacyjnych oraz ze świadczeniem usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy, do obniżenia może dojść w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności za wykonane czynności, pod warunkiem że faktura zawiera informację, jakiego okresu ona dotyczy (pkt 3) lub w okresie następnym (art.86 ust.11). W rozpatrywanym wypadku zachodzi przewidziana w art.17(1) VI Dyrektywy korelacja okresów powstania obowiązku podatkowego u dostawcy (usługodawcy) - okres upływu terminu płatności, oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - okres w którym przypada termin płatności.

Powyższą zasadę - określoną w art. 86 ust. 10 pkt 3 stosuje się również w przypadku faktur korygujących dotyczących w/w czynności.