Jakie koszty uzyskania przychodów należy zastosować do przychodów uzyskiwanych z tyt. "kontraktu na zarządzanie" ?

Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
Sygnatura: P-2/415/12/05
Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, kontrakt menedżerski, działalność wykonywana osobiście
Data dodania: 25/05/2005

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać za nieprawidłowe Pana stanowisko w kwestii określenia kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy - "kontrakt na zarządzanie".

Uzasadnienie

Pismem z dnia 24.03.2005 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego regulujących kwestię sposobu określenia kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych przez Pana na podstawie "kontraktu na zarządzanie".

Wg złożonego wniosku zawarł Pan "kontrakt na zarządzanie" firmą ......... a następnie rozszerzył Pan prowadzoną działalność gospodarczą o zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym wnosi Pan o wyjaśnienie jakie koszty uzyskania należy zastosować do przychodów uzyskiwanych przez Pana na podstawie "kontraktu na zarządzanie". W Pana ocenie koszty uzyskania przychodów z tyt. świadczenia usług w ramach "kontraktu na zarządzanie" powinny być określane zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w sposób przewidziany dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r. za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. powyżej ustawy odrębnym źródłem przychodów, które nie są zaliczane do działalności gospodarczej, jest działalność wykonywana osobiście.

Według art. 13 pkt 9 w/w ustawy w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) od dnia 01 stycznia 2004 r. za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7, tj. przychodów otrzymywanych przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z treści zacytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednoznacznie, że przychody uzyskiwane z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego, nawet jeżeli osoby je otrzymujące świadczą tego rodzaju usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej lecz przychodami z działalności wykonywanej osobiście.

Wobec powyższego w kwestii kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych na podstawie tego typu umów należy odwołać się do treści art. 22 ust. 9 pkt 5 cyt. powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który reguluje sposób określania kosztów uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w/w ustawy. Zgodnie z jego treścią podatnikom uzyskującym przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1, czyli 102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł 00 gr. Natomiast jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody z jednego z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9, uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć kwoty 1.840 zł 77 gr.

Mając na uwadze treść zacytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym, brak jest podstaw do ustalania kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - tj. stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe lub podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Bez znaczenia dla powyższego pozostaje ponadto zakres wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy zwraca uwagę, że kwalifikację określonych przychodów do odpowiedniego źródła przychodów należy rozpatrywać na gruncie przepisów cytowanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też w przedmiotowej sprawie dla celów podatku dochodowego bez znaczenia pozostaje definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Dlatego też nie istnieje sprzeczność pomiędzy art. 22 ust. 1, a art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego, w aktualnym stanie prawnym Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 24.03.2005 r. uznano za błędne.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że odpowiedzi na wniosek udzielono bez poddania ocenie prawnej umowy - "kontrakt na zarządzanie" - załączonej do wniosku.

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4 w związku z art. 236 i art. 239 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.