Jaka stawka VAT jest prawidłowa przy sprzedaży kostki brukowej wraz z jej ulożeniem dla firm oraz osób fizycznych, jeśli kostką zostają ułożone dojścia do budynków mieszkalnych ?

Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach
Sygnatura: PP-1/443/28/2005 [br]OG/005/102/PP1/2005
Hasła tematyczne: stawki podatku, roboty budowlane, budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura towarzysząca
Data dodania: 03/08/2005

W dniu 23 czerwca 2005 r. Spółka X wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie określenia stawki podatku od towarów i usług na sprzedaż kostki brukowej wraz z jej ułożeniem.

Zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług.

Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zarówno towary, jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej art. 2 pkt 6 i art. 8 pkt 3 ustawy o VAT.

Przepisy art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje do dnia 31.12.2007 r. stosowanie stawki 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie ustawodawca przepisem art. 146 ust. 2 określa, iż przez roboty związane budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy o VAT rozumie się:
- sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków,
- urządzenia i zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
- urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
Od 1 maja 2004 r. obowiązuje na materiały budowlane stawka podstawowa tj. 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Powyższe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczące opodatkowania materiałów budowlanych oraz usług budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym wskazują, że dla opodatkowania usługi wraz z materiałami budowlanymi jako całości istotne znaczenie ma zakres prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz przedmiot zawartej z inwestorem umowy.

Jeżeli więc świadczeniem głównym, z punktu widzenia nabywcy, będzie wykonanie usługi, a obrotem dla wykonawcy tych usług (przedmiotem opodatkowania) będzie wynagrodzenie od całości wykonanych robót, bez odrębnego rozliczenia zużytych materiałów, obowiązującą będzie stawka podatku VAT dla danej usługi. Z umowy zawartej ze zleceniodawcą powinno wynikać, czy usługa zostanie wykonana z dostarczonych przez wykonawcę materiałów. Należy wówczas wystawić jedną fakturę i w jednej pozycji wpisać pełną wartość wynikającą z kosztorysu. Nie należy dokonywać specyfikacji poszczególnych składników materiałów oraz robót budowlanych. W pozycji tej również towar jako integralny element całej usługi będzie objęty stawką obowiązującą dla danej usługi. Faktura winna zawierać określenie robót budowlanych, a ponadto wskazanie, z jakim obiektem są one związane i stawkę podatku odnoszącą się do całości usługi.

Jeżeli natomiast zawarta z klientem umowa o wykonanie usługi budowlanej, w analizowanym przypadku ułożenia kostki brukowej, przewiduje odrębne rozliczenie robocizny i zużycia materiałów, wówczas wyłączone z kosztorysu poszczególne elementy podlegają opodatkowaniu osobno, według stawek przewidzianych dla poszczególnych towarów oraz usług.

Z wniosku Spółki wynika, że działalność, którą wykonuje polega na wykonywaniu usług w zakresie układania kostki brukowej. Inwestor zamawia w Spółce wykonanie usługi wraz z materiałem niezbędnym do jej wykonania.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz opisany we wniosku stan faktyczny, tut. organ podatkowy stwierdza, że w przypadku wykonywania przez Spółkę usług, związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, polegającą na wykonywaniu podjazdów, dojść i chodników przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, które zgodnie z Polską Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, sklasyfikowane zostały pod symbolem PKOB 111, wraz z użyciem materiałów, na podstawie stosownej umowy, będzie miała zastosowanie stawka podatku VAT obowiązująca dla danej usługi, tj. stawka podatku VAT w wysokości 7%.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; nie jest wiążąca dla podatnika/płatnia/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.