1.Czy można odliczać podatek VAT z paliwa kupowanego do samochodu marki Volkswagen Transporter będącego samochodem ciężarowym, rok produkcji 1988, pojemność 1695 cm3, dopuszczalna masa całkowita 2460 kg, dopuszczalna ładowność 923 kg, liczba m

Autor: Urząd Skarbowy w Raciborzu
Sygnatura: I PP/443-20/2005
Hasła tematyczne: paliwo, samochód ciężarowy, ciągnik rolniczy, odliczenie podatku od towarów i usług
Data dodania: 08/08/2005

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu uznaje stanowisko jednostki, przedstawione we wniosku nr ZGK/6/05/2005 z dnia 31.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do:1. samochodu marki VALKSWAGEN TRANSPORTER będącego samochodem ciężarowym wyprodukowanym w 1988 r. o pojemności 1695 cm3, dopuszczalnej masie całkowitej 2.460 kg, dopuszczalnej ładowności 923 kg i liczbie miejsc 2. Do powyższego samochodu jednostka nie posiada świadectwa homologacji.2. kosiarek spalinowych i agregatów prądotwórczych3. ciągnika rolniczego marki URSUSza prawidłowe.

UZASADNIENIE Dnia 31.05.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrolne ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak stanowi art. 14a § 1 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:Podatnik został utworzony uchwałą nr VI/87/2003 rady Gminy z dnia 31.03. 2003 r. jako jednostka organizacyjna Gminy działająca w formie zakładu budżetowego. Strona jest podatnikiem podatku VAT. Firma realizuje zadania w zakresie:-utrzymania i eksploatacji budynków komunalnych,-infrastruktury liniowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,-prowadzenia robót inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją bieżącego utrzymania dróg, ulic, placów, mostów, kanalizacji substancji mieszkaniowej, budynków oświatowych i administracyjnych,-prowadzenia akcji zimowej na terenie dróg gminnych,-wyposażenia w kosze uliczne i inne pojemniki na śmieci, opróżniania ich i utrzymywania w stanie estetycznym,-konserwacji i utrzymywania zasobów zieleni na terenie gminy,-świadczenia usług transportowych,-świadczenia usług hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych, szklarskich,-wykonywania prac remontowo-budowlanych na rzecz Urzędu Gminy i innych gminnych jednostek organizacyjnych,-wywozu odpadów komunalnych,-administrowania ujęciami wodnymi, konserwacją i eksploatacją wodociągów.Jednostka zwróciła się z zapytaniem:1. czy można odliczać podatek VAT z paliwa kupowanego do samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER będącego samochodem ciężarowym, rok produkcji 1988, pojemność 1695 cm3, dopuszczalna masa całkowita 2460 kg, dopuszczalna ładowność 923 kg, liczba miejsc 2 (dane na podstawie karty pojazdu). Samochód został sprowadzony przez Gminę z Niemiec. Pojazd został przekazany Gminie jako darowizna w grudniu 2004 r. Gmina następnie przekazała uchwałą Rady - Stronie. Samochód ten nie posiada świadectwa homologacji. 2. czy można odliczać podatek VAT z paliwa kupowanego do kosiarek spalinowych i agregatów prądotwórczych?3. czy można odliczać podatek VAT z paliwa kupowanego do ciągnika rolniczego marki URSUS IVK21212, rok produkcji 1988, masa własna 4232 kg. Gmina przekazała swojemu zakładowi budżetowemu wymieniony wyżej sprzęt w nieodpłatne użytkowanie.W zakresie zadanych pytań strona wyraziła następujące stanowisko:1. w zakresie pytania nr 1 stoimy na stanowisku, że podatnika ma prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa, gdyż w rozumieniu ustawy jest to samochód ciężarowy i spełnia wzór z art. 86 ust. 3 ustawy, określający dopuszczalną ładowność pojazdu. Dopuszczalna ładowność wynika z dokumentu - karty pojazdu zarejestrowanego jako ciężarowy. Uważamy, że brak świadectwa homologacji wynika z przyczyn obiektywnych, a przepisy ustawy o VAT nie uzależniają wprost prawa do odliczenia VAT zawartego w paliwie od posiadania takiego świadectwa.2. w zakresie pytania nr 2 i 3 uważamy, że możemy odliczać VAT od paliwa gdyż wyżej wymienione pojazdy i agregatu prądotwórczego nie traktujemy jako pojazdu samochodowego. Przyjmujemy tutaj zasady ogólne dotyczące odliczenia podatku od towarów i usług.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu, informuje co następuje:W myśl zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zasada ta została jednak przez ustawodawcę obwarowana pewnymi wyjątkami, których zastosowanie należny w każdym konkretnym przypadku wykluczyć, aby prawidłowo ustalić zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. Taki wyjątek zawiera przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się m. innymi do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych samochodów o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 tj. o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:Dopuszczalna ładowność = 357kg + ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy x 68 kg Jeśli zatem paliwo będzie zakupione do samochodu (pojazdu samochodowego) o ładowności niższej niż określona według wzoru, podatek od zakupionego paliwa nie podlega odliczeniu. W pozostałych przypadkach odliczenie podatku zawartego w cenie paliwa stosuje się na ogólnych zasadach. Istotną regulację w tej materii zawiera art. 86 ust. 5 zd. pierwsze ustawy, wskazując dokumenty, na podstawie których ustala się wielkości decydujące o tym, czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czy nie - a więc ilość miejsc (siedzeń) oraz dopuszczalną ładowność samochodu. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy dokumentami tymi są wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa, wydawane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy samochodowe, które we wskazanych dokumentach nie mają określonej liczby miejsc lub dopuszczalnej ładowności, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy. Z przepisów nie wynika z kolei, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy. Za samochody osobowe, w rozumieniu w/w ustawy uznaje się bowiem tylko takie pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania homologacji, nie mają określonej ładowności lub ilości miejsc, nie zaś w stosunku do których podatnik nie jest w posiadaniu w/w dokumentów. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona powyższym wzorem.Obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia1 stycznia 1984 r. zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1.02.1983 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 6, poz. 35). Pierwsze świadectwa homologacji typu zostały wydane przez Ministra Komunikacji z datą 31.01.1984 r. zarówno w okresie wcześniejszym jak i obecnie świadectwa te wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot (producenta, importera) dla którego zostały one wydane. Od 1984 r. producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg ze świadectwa homologacji, będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych. W sytuacji gdy podatnik posiada używany samochód ciężarowy z państw członkowskich Unii Europejskiej, należy wyjaśnić, że europejskie świadectwa homologacji przechowują odpowiednie władze homologacyjne państw członkowskich, które te świadectwa wydały oraz producent danego typu pojazdu. W związku z powyższym Organ podatkowy w Raciborzu stoi na stanowisku, iż dla samochodów (pojazdów samochodowych) wyprodukowanych po dniu 1.01.1984 r. uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu przysługuje jedynie wówczas, gdy z odpisu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa wynika, iż dopuszczalna ładowność takiego samochodu (pojazdu samochodowego) jest równa lub większa od określonej wskazanym w przepisie wzorem (art. 86 ust. 3 ustawy). Natomiast jeśli w wyciągu ze świadectwa homologacji nie została określona ilość siedzeń lub dopuszczalna masa całkowita, dany samochód należy uważać za osobowy (zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy). Jeżeli Podatnik nie jest w posiadaniu świadectwa homologacji, a z innych będących w posiadaniu dokumentów, dotyczących przedmiotowego samochodu, wynika, iż jest bezspornie z istoty swej ciężarowym, tzn. z konstrukcji wynika, że jest przeznaczony wyłącznie do przewozu towarów podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionego paliwa zgodnie z zasadami ogólnymi dotyczącymi odliczenia podatku od towarów i usług. Jeżeli zatem Podatnik jest w stanie udokumentować, że posiadany samochód ciężarowy, na podstawie wydanego na ten typ pojazdu świadectwa homologacji lub innego dokumentu, z którego wynikają dane niezbędne do ustalenia dopuszczalnej ładowności - należy niewątpliwie do pojazdów o ładowności wyższej niż wynikająca ze wzoru określonego w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje jednostce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do napędu ww. pojazdu.Zaprezentowane zatem w treści zapytania stanowisko strony dotyczące prawa do odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa wykorzystywanego do napędu przedmiotowego samochodu ciężarowego uznano za prawidłowe. W odpowiedzi na pytanie drugie rozważenia wymaga kwestia, czy przepis art. 86 ust. 3 ustawy o podatku ma zastosowanie do obiektów typu kosiarka spalinowa i agregat prądotwórczy. Stosownie do definicji zawartej w ustawie prawo o ruchu drogowym, przez pojazd samochodowy należy rozumieć środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, które są wyposażone w silnik i konstrukcyjnie przystosowane do jazdy z prędkością przekraczającą 25 km/h (z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego oraz ciągnika rolniczego). Jeśli kosiarka spalinowa i agregat prądotwórczy nie spełniają warunków aby mogły być uznane za pojazdy samochodowe, wówczas ograniczenie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie będzie miało zastosowania. Urządzenia o których mowa w zapytaniu nie są samochodami osobowymi ani innymi pojazdami samochodowymi w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym, a zatem nie są również pojazdami, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że ograniczenie prawa do odliczania podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia paliwa określone w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdzie w przedstawionym stanie faktycznym zastosowania. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że jeżeli nabywane przez podatnika paliwo jest wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie jest wykorzystywane do napędu samochodów osobowych lub pojazdów o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy podatnik ma prawo dokonać obniżenia kwoty podatku należnego wynikającego z faktury zakupu o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku Vat naliczonego przy zakupie paliwa do kosiarki i agregatu prądotwórczego, jeżeli używanie tych urządzeń jest niezbędne do wykonywania przez niego prowadzonej działalności gospodarczej.Zaprezentowane zatem w treści zapytania stanowisko strony dotyczące prawa do odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa wykorzystywanego do napędu kosiarki spalinowej i agregatu prądotwórczego uznano za prawidłowe.Odnosząc się do pytania trzeciego podkreślić należy, że w myśl art. 1 ust. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.Nr 98, poz. 602 ze zm.) pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Zatem w stosunku do użytkowanych przez podatnika ciągników rolniczych przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miał zastosowania. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, zaprezentowane przez stronę stanowisko w kwestii odliczania podatku VAT naliczonego od zakupionego paliwa do napędu ciągnika rolniczego jest prawidłowe.Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku tożsamego w dniu wydania postanowienia. W przypadku zmiany przepisów interpretacja stanie się nieaktualna.

Jednocześnie informuje się, że ustawą z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) zmieniono brzmienie art. 86 ust. 3-5 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Zmiany przepisów wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia tej ustawy tj. 22.08.2005 roku. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (po nowelizacji) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 tj. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (po nowelizacji) przepis ust. 3 nie dotyczy: 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu; 5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy; 6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; 7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: . odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub . oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Zgodnie z art. 86 ust. 5, 5a ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (po nowelizacji) spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań; kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego; Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) na potrzeby art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w stosunku do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86 ust. 5, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 31.05.2006 r.; jeżeli przed terminem najbliższego obowiązkowego badania technicznego lub przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pojazd, o którym mowa w ust. 1, jest przedmiotem dokonania dostawy, dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.) wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.