Dot. zastosowania art. 13 i 42 ustawy o VAT w sytuacji gdy towar sprzedawany kontrahentowi niemieckiemu jest dostarczany przedsiębiorcy krajowemu w celu wykonania na nim usług.

Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
Sygnatura: IV/443/30/05/MK
Hasła tematyczne: obniżenie stawki podatku, dokumenty przewozowe, dostawa towarów
Data dodania: 02/06/2005

Jak wynika ze złożonego wniosku z dnia 2.03.2005r. (wpływ do Urzędu dn. 3.03.2005r.) oraz jego uzupełnienia z dnia 25.05.2005r. (wpływ do Urzędu dn. 30.05.2005r.) Wnioskodawca (Spółka) sprzedaje w kraju towar kontrahentowi z Niemiec zarejestrowanemu w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej, wystawiając na niego fakturę VAT. Towar ten, będący materiałem do wykonania wyrobu gotowego, dostarczany jest przez Spółkę do innego krajowego przedsiębiorstwa, które z otrzymanego materiału wykonuje wyroby gotowe. Kontrahent z Niemiec odbiera wyroby gotowe od producenta i wywozi je do Niemiec. Od przedsiębiorstwa - producenta Spółka otrzymuje potwierdzenie wywozu za granicę Polski wykonanych przez niego wyrobów, do których wykonania zużyto materiały sprzedane w kraju przez Spółkę kontrahentowi z Niemiec. Kontrahent niemiecki, któremu Spółka sprzedaje materiały, jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w Niemczech. Przedmiotem dostawy nie są wyroby akcyzowe zharmonizowane.

Wnioskodawca, przedstawiając powyższy stan faktyczny zwrócił się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w kwestii prawa do uznania za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosowania w związku z tym stawki podatku w wysokości 0% do sprzedaży kontrahentowi niemieckiemu towarów, będących materiałem do wykonania na terytorium kraju towaru gotowego wywożonego następnie przez tego kontrahenta do Niemiec.

Zdaniem Strony opisaną wyżej dostawę zgodnie z treścią art. 13 i 42 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w związku z tym opodatkować ją stawką 0%, a uznanie tej sprzedaży za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i opodatkowanie jej stawką 0% winno mieć zastosowanie w momencie otrzymania przez Spółkę potwierdzenia wywozu towaru za granicę.

Uwzględniając powyższe tut. organ podatkowy zważył co następuje:

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Co do zasady, polega ona na wywozie towarów z terytorium kraju (Polski) w wykonaniu czynności określonych w art. 7, czyli dostawy towarów, na terytorium innego państwa członkowskiego, w określonych w ustawie warunkach. Przy spełnieniu określonych w ustawie przesłanek, WDT podlega opodatkowaniu VAT, lecz według stawki 0%, co z jednej strony powoduje, że transakcja wywozu towaru do innego kraju członkowskiego nie jest obciążona podatkiem, a jednocześnie dostawcy pozwala na odzyskanie podatku uiszczonego przy nabyciu tego towaru. Zasada taka obowiązuje jednak tylko wówczas, gdy w wyniku tej transakcji (wywozu) obowiązek naliczenia podatku ciąży na nabywcy towaru (w innym państwie wspólnotowym), w wyniku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru na terenie jego kraju.

Nie każda zatem wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana jest stawką 0% podatku. Aby tak było, spełnione muszą być przede wszystkim warunki uznania wywozu towaru do innego państwa członkowskiego za WDT, a w drugiej kolejności muszą zostać spełnione przesłanki uznania WDT za opodatkowaną według stawki 0%.

W świetle treści art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, dokonywana przez Spółkę transakcja nie spełnia wszystkich warunków do uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozumieniu przepisu art. 13 opodatkowaną na podstawie art. 41 ust. 3 tej ustawy stawką podatku w wys. 0%.

Jednak na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 41 ust. 16 Minister Finansów w § 7a rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.) obniżył do wysokości 0 % stawkę podatku dla towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W przepisie tym określono, że stawką 0% opodatkowana jest dostawa towarów realizowana w Polsce przez podatnika VAT na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, czyli mającego siedzibę we Wspólnocie, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, w przypadku gdy towary te przed wywozem z Polski do innego kraju unijnego - poddawane są usługom uszlachetniania (przerobu, przetworzenia) na terytorium Polski u innego podatnika VAT .

Zasadę tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik dokonujący dostawy towarów:
1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i w zgłoszeniu rejestracyjnym zgłosił, że zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów;
2) przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy;
3) wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
4) otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w banku krajowym w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;
5) posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy (tzw. uszlachetniania), zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju (Polski).

Obowiązek podatkowy w takim przypadku powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, nie później jednak niż 60 dnia od daty wydania towaru. Jeżeli zapłata nastąpi po upływie ww. 60 dni, a podatnik opodatkuje dostawę z upływem 60 dni stawką właściwą dla tej dostawy w kraju, w momencie otrzymania zapłaty może dokonać korekty podatku należnego.

W związku z powyższym w przypadku spełnienia wszystkich ww. warunków Spółka, w przedstawionym stanie faktycznym, wystawiając fakturę będzie uprawniona do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na podstawie § 7a cyt. rozporządzenia, nie zaś na podstawie art. 13 i 42 cyt. ustawy o VAT.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż:
- interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia,
- interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast tut. organ podatkowy oraz organ kontroli skarbowej właściwy dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.