Za jaki okres rozliczeniowy można odliczyć podatek naliczony w fakturrze za należności licencyjne ?

Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście
Sygnatura: PP/443/133/04/TK
Hasła tematyczne: licencja, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony
Data dodania: 29/09/2004

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 15 września 2004 r. (data wpływu 15 września 2004 r.) wyjaśnia, co następuje:

Podatnik w swoim piśmie wyjaśnia, że w związku ze zmianą komputera na nowszy, nastąpił wzrost opłat licencyjnych za użytkowane na tym komputerze oprogramowanie komputerowe. Opłaty nalicza firma polska jednorazowo i będą one wnoszone w czterech kwartalnych ratach.

Wątpliwości Podatnika budzi moment odliczenia podatku naliczonego z faktury za ww. należności licencyjne, tj. zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej ustawą o VAT, czy też na zasadach ogólnych, stosownie do art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Zasada ta ulega ograniczeniu w przypadku otrzymania faktury, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi. Wówczas prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi (art. 86 ust. 12 ustawy o VAT).
Powyższe wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9 - 11. Jedną z takich czynności jest świadczenie usług licencyjnych, co do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT).

Mając powyższe na uwadze, faktura zakupowa za należności licencyjne podlega rozliczeniu, zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, tj. za okres, w którym Podatnik otrzymał fakturę. Jeżeli Podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w ww. terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. W przypadku tym, nie stosuje się ograniczeń z art. 86 ust. 12 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Podatnika wyrażone w piśmie z dnia 15 września 2004 r. jest prawidłowe.