Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do nowotworzonej spółki cywilnej będzie skutkować koniecznością opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania i w jaki sposób określić wartość wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako podstawy opodatkowania w tym podatku?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Sygnatura: IBPB2/436-37/08/MZ
Hasła tematyczne: czynności cywilnoprawne, podatek od czynności cywilnoprawnych, spółka osobowa, spółki, usługi finansowe, wkład
Data dodania: 03/06/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana… przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 15 lutego 2008r.) uzupełnionym w dniu 12 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sposobu opodatkowania wniesienia wkładu do nowo tworzonej spółki cywilnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sposobu opodatkowania wniesienia wkładu do nowo tworzonej spółki cywilnej.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 08 maja 2008r. Znak: IBPP2/443-136/08/UH IBPB2/436-37/08/MZ wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono w dniu 12 maja 2008r. poprzez dokonanie dodatkowej wpłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą ma zamiar wnieść przedsiębiorstwo (w całości) w formie aportu do nowo zarejestrowanej spółki cywilnej, w której będzie jednym z trzech wspólników. Wnioskodawca jest już wspólnikiem w innej spółce cywilnej. Istniejąca działalność jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych (PKD 45.33.B) ale profil działalności jest dość szeroki i obejmuje swoim zakresem różne usługi budowlane.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza się na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W skład ww. przedsiębiorstwa wchodzą: środki trwałe w tym nieruchomości, wyposażenie, materiały. Przedsiębiorstwo zatrudnia stale około 25 osób.

Planowany aport zakłada wniesienie istniejącego przedsiębiorstwa do nowej spółki cywilnej w taki sposób, aby nowe przedsiębiorstwo było następcą prawnym przedsiębiorstwa wnoszonego aportem zarówno w świetle prawa podatkowego jak i cywilnego (przejęcie referencji, pracowników, należności, zobowiązań i umów).

Bezpośrednią przyczyną decyzji wnioskodawcy jest pogorszenie się jego stanu zdrowia i konieczność włączenia w zakres zarządzania najbliższej rodziny.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej będzie skutkować koniecznością opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania i w jaki sposób określić wartość aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako podstawy opodatkowania w tym podatku...

Zdaniem wnioskodawcy, wartość aportu w postaci przedsiębiorstwa powinna być określona zgodnie m.in. z definicjami zawartymi w art. 5a pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi, że składniki majątkowe – to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przyjęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, której mowa w art. 22g ust. 3 ww. ustawy. Aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałej w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych gdyż nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zaś wartość przedsiębiorstwa osoby fizycznej w przypadku wniesienia do spółki cywilnej stanowi różnica pomiędzy wartością aktywów wnoszonego przedsiębiorstwa a zobowiązaniami tego przedsiębiorstwa, tj. długami funkcjonalnie związanymi z jego działalnością na dzień jego wniesienia z uwzględnieniem takich cech wpływających na wartość przedsiębiorstwa jak goodwill. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego. Co za tym idzie, w przypadku wniesienia aportu w formie przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki cywilnej, podstawą opodatkowania będzie wartość przedsiębiorstwa określona w umowie spółki, a ta zaś winna uwzględniać wszelkie aktywa i pasywa ustalone zgodnie z zasadami rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 68 poz. 450 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Instytucję spółki cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W myśl art. 861 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki.

Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca zamierza tytułem wkładu do nowotworzonej spółki cywilnej wnieść przedsiębiorstwo (w całości) posiadane przez siebie jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Jak wskazano podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi w takiej sytuacji wartość wkładów wniesionych do majątku spółki. Wartość tych wkładów winna dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych zostać ustalona w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, które stanowią, że przedmiot czynności cywilnoprawnych ocenia się według jego wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość rynkową przedmiotu czynności określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Z powyższego wynika, że wartość przedsiębiorstwa wniesionego do spółki cywilnej tytułem wkładu winna zostać wyceniona w oparciu o wskazany przepis.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z tym przepisem przy ustalaniu wartości wkładu należy nie tylko kierować się cenami stosowanymi w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku ale nie jest możliwe odliczanie długów i ciężarów.

Oznacza to, że należy według wskazanych zasad ustalić wartość wszystkich składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa i tak ustalona ich wartość, bez pomniejszania o długi i ciężary będzie stanowiła wartość wkładu wnoszonego przez wnioskodawcę do spółki cywilnej, a tym samym część podstawy opodatkowania zawartej umowy spółki.

Pozostałą część podstawy opodatkowania będzie stanowiła wartość wkładów pozostałych wspólników, wnoszonych do spółki.

Należy zaznaczyć, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych posługuje się dla swoich celów zasadami ustalania podstawy opodatkowania określonymi w tej ustawie. Nie jest możliwe stosowanie w tej sytuacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W świetle powyższego stanowisko wnioskodawcy, że w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki cywilnej podstawą opodatkowania będzie wartość przedsiębiorstwa określona w umowie spółki, czyli uwzględniająca wszelkie aktywa i pasywa ustalone zgodnie z zasadami rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.