Czy płatnik zaliczek na podatek dochodowy, który zatrudniał podatników do 31.12.2004r. powinien odstąpić od dokonania rozliczenia i sporządzić zamiast tego informację PIT-11, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy na podstawie której podatnik z

Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Sygnatura: US33/NL/LF/II/415/4111-44/05/BS
Hasła tematyczne: obowiązek płatnika, rozliczenie roczne, informacja dla podatnika, informacja podatkowa, przejęcie
Data dodania: 06/05/2005

P O S T A N O W I E N I E


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie art.216 w związku z art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 18.03.2005r. (uzupełnionego w dniu 04.05.2005r.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawidłowości sporządzania rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40.


P o s t a n a w i a


- uznać stanowisko podatnika za prawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż z dniem 31.12.2004r. część pracowników zostało przejętych na podstawie art. 23#185; k.p. przez Państwa jako nowopowstałą spółkę wydzieloną z majątku Spółki X Z uwagi na fakt iż w grudniu 2004r. kilku pracowników złożyło płatnikowi oświadczenie z prośbą o dokonanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na druku PIT-12 sporządziliście Państwo roczne obliczenie podatku na druku PIT-40 które zostały przekazane pracownikom oraz urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatników do dnia 28.02.2005r. Rozliczenie kwot wynikających z rocznego obliczenia podatku zostały uwzględnione przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranej za kwiecień i wykazane w deklaracji PIT-4 za kwiecień 2005r.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4,5 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru- płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, które traktuje się na równi z zeznaniem.

Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i tym samym terminie przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec roku następnego. Różnicę tę, na wniosek podatnika, pobiera się z dochodu za kwiecień roku następnego. W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa w art. 38 ust. 1.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika. O którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa z daniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74.Jeżeli obowiązek poboru przez płatnika, o którym mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy sporządzić informację określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, z zastrzeżeniem ust.5.

W przypadku łączenia, przekształcania i podziału Ordynacja podatkowa przewiduje co do zasady, następstwo prawne w zakresie praw i obowiązków podatkowych. Ponieważ ogół obowiązków płatnika ( obliczanie, pobranie i wpłata podatku ) zalicza się do obowiązków podatkowych, we wspomnianych przypadkach "nowy" zakład pracy powinien kontynuować pobór zaliczek na podatek według stawki podatku właściwej dla progu podatkowego, w którym dochody podatnika się znajdują.W przypadku, w którym takie następstwo prawno-podatkowe nie zachodzi będziemy mieli do czynienia z nowym zakładem pracy pobierającym zaliczki na podatek począwszy od 19% stawki podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od dnia 30.12.2004r. jednostką odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z siedzibą firmy tj. do Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów była firma Spółka X., natomiast od dnia 31.12.2004r. obowiązki pracodawcy i płatnika przejęliście Państwo w całości jako nowopowstała spółka wydzielona z majątku Spółki X Wobec powyższego organ podatkowy stoi na stanowisku, iż wystawienie informacji o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz sporządzenie rocznego obliczenia podatku PIT-40 za rok 2004 spoczywa na Państwa firmie.

W związku z powyższym organ podatkowy uznał Państwa stanowisko w sprawie za prawidłowe.