Czy jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej mogę wystawić rachunek w związku z odpłatnym przekazaniem urządzenia energetycznego na majątek Zakładu Energetycznego oraz jaka powinna być forma płatności i jakie będą moje

Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
Sygnatura: US40-DF2/415-11/VII/2005
Hasła tematyczne: sprzedaż nieruchomości
Data dodania: 22/04/2005

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60), a także art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a- c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 15 lutego 2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 12 marca 2005 r. (złożonym w dniu 14 marca 2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego


p o s t a n o w i ł


- podzielić Pana stanowisko, w sprawie iż jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie może Pan wystawić rachunku dla Zakładu Energetycznego (.. ................) w związku z odpłatnym przekazaniem urządzenia energetycznego.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 15 lutego 2005 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie:
czy jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może Pan wystawić rachunek w związku z odpłatnym przekazaniem urządzenia energetycznego na majątek Zakładu Energetycznego (.....................)oraz jaka powinna być forma płatności i jakie będą Pana zobowiązania za powyższą transakcję?

Stan faktyczny: Z przedstawionego w Pana piśmie stanu faktycznego wynika, iż w roku 1998 wspólnie z ..................wybudowali Panowie własnym kosztem linię kablową niskiego napięcia wraz z przyłączami kablowymi do swoich działek, a następnie podpisali umowę z Zakładem Energetycznym na dostawy energii elektrycznej, jednakże wymienione urządzenia pozostały na Państwa majątku.W chwili obecnej Zakład Energetyczny (.......................) wystąpił o odpłatne przekazanie urządzeń energetycznych na ich majątek.

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Strona nie może wystawić rachunku za przeprowadzoną transakcję dotyczącą przekazania urządzeń energetycznych, a wszelkie rozliczenia z urzędem skarbowym wynikające z powyższej transakcji ciążą na Zakładzie Energetycznym (..........).

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy: Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8 poz. 60), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Na podstawie powyższego należy stwierdzić, iż obowiązek wystawienia rachunku ciąży na osobie uzyskującej przychody z poza rolniczej działalności gospodarczej, a nie jak w Pana przypadku z tytułu odpłatnego przekazania nieruchomości w postaci urządzeń energetycznych.
Źródłem przychodów w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a -c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego, w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntu, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostaje dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Przychód ten zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu i jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonanego odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.
W przedstawionym powyżej stanie faktycznym i prawnym sprawy należy uznać, iż przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia linii energetycznej następuje po upływie pięciu lat od jej wybudowania, tak więc nie będzie opodatkowany 10 % podatkiem dochodowym.
Transakcja, o której mowa powyżej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) - jednakże nie było to przedmiotem Pana wniosku.Tak więc biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie organ podatkowy postanawia jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w w/w wniosku oraz obowiązujące w dniu złożenia wniosku przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.
Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z przepisami art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z przepisami art. 14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia na zasadach określonych w art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa.