Jaką nazwą firmy i numerem NIP winien posługiwać się Oddział firmy w okresie od 01.01.2008 r. do 28.01.2008 r., tj. od dnia rozpoczęcia działalności do dnia nadania przez US w Grójcu numeru NIP dla Oddziału – XXXXXXXXXX (chodzi tu zarówno o faktury zakupu i sprzedaży VAT)? Jaką nazwą firmy i numerem NIP powinien posługiwać się Oddział firmy w okresie po 29.01.2008 r., tj. po dniu nadania przez US w Grójcu numeru NIP dla Oddziału – XXXXXXXXXX (chodzi tu zarówno o faktury zakupu i sprzedaży VAT)? Czy rejestry ewidencyjne VAT powinny zawierać NIP jednostki macierzystej (tak jest to stosowane aktualnie), czy też mogą posiadać nazwę i NIP Oddziału, gdyż są dodawane do ewidencji VAT z jednostki macierzystej?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Sygnatura: IPPP1/443-651/08-4/AP
Hasła tematyczne: dokumentacja, faktura, Numer Identyfikacji Podatkowej, spółka macierzysta
Data dodania: 27/06/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania dokumentów handlowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania dokumentów handlowych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26.05.2008 r. (data wpływu 29.05.2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Uchwałą wspólników z dnia 22.12.2007 r. powołano z dniem 01.01.2008 r. oddział firmy PHU M… L… Sp. J. samodzielnie sporządzającego bilans pod nazwą PHU M… L…Sp. J. Oddział Zajazd.

27.12.2007 r. fakt ten zgłoszono w KRS.

09.01.2008 r. w Urzędzie Skarbowym złożono, w związku z powołaniem Oddziału firmy, zgłoszenie identyfikacyjne NIP 2 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 29.01.2008 r. Oddziałowi firmy nadano NIP XXXXXXXXXX.

Postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 05.02.2008 r. odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie zarejestrowania Oddziału firmy jako podatnika VAT czynnego.

Powołany Oddział firmy zgodnie z uchwałą wspólników rozpoczął samodzielną działalność od dnia 01.01.2008 r.

Do dnia uzyskania przez Oddział NIP XXXXXXXXXX, tj. do dnia 29.01.2008 r. Oddział przy wystawianiu faktur sprzedaży VAT posługiwał się dotychczasowym numerem NIP nadanym wcześniej dla jednostki macierzystej (YYYYYYYYYY). Podobnie również przy zakupach na potrzeby Oddziału faktury zakupu VAT opatrywane były numerem NIP jednostki macierzystej.

Po nadaniu przez Naczelnika US w Grójcu odrębnego numeru NIP dla Oddziału – zarówno faktury VAT dotyczące zakupu jak i sprzedaży opatrywane były nowym NIP, tj. XXXXXXXXXX.

Zajazd w Chynowie Oddział firmy posługiwał się nazwą zgodną z wpisem w KRS: PHU M… L… Sp. J. Oddział Zajazd w C… – pod adresem: Zajazd w C…, 00-000 C… (miejscowość C… nie ma nadanych nazw ulic).

Na faktury VAT wystawione bądź otrzymane w okresie od 01.01.2008 r. do 28.01.2008 r. firma wystawiła noty korygujące dotyczące numeru NIP (korekty wprowadzały nowy numer NIP).

Płatnikiem podatku VAT była i jest macierzysta część firmy (PHU M… - L… Sp. J. z siedzibą Stacja Paliw C…).

Wątpliwości dotyczące prawidłowości zastosowanych przez Wnioskodawcę zasad działania pojawiły się w chwili otrzymania przez firmę postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 05.02.2008 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zarejestrowania Oddziału firmy jako podatnika VAT czynnego. Uzasadnienie postanowienia jest dla Wnioskodawcy jasne i nie budzi wątpliwości. Dlatego też po dacie otrzymania tegoż postanowienia Oddział firmy na fakturach VAT – zarówno zakupu jak i sprzedaży – ponownie zaczął posługiwać się numerem NIP jednostki macierzystej (YYYYYYYYYY).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Jaką nazwą firmy i numerem NIP winien posługiwać się Oddział firmy w okresie od 01.01.2008 r. do 28.01.2008 r., tj. od dnia rozpoczęcia działalności do dnia nadania przez US w Grójcu numeru NIP dla Oddziału – XXXXXXXXXX (chodzi tu zarówno o faktury zakupu i sprzedaży VAT)...
 2. Jaką nazwą firmy i numerem NIP powinien posługiwać się Oddział firmy w okresie po 29.01.2008 r., tj. po dniu nadania przez US w Grójcu numeru NIP dla Oddziału – XXXXXXXXXX (chodzi tu zarówno o faktury zakupu i sprzedaży VAT)...
 3. Czy rejestry ewidencyjne VAT powinny zawierać NIP jednostki macierzystej (tak jest to stosowane aktualnie), czy też mogą posiadać nazwę i NIP Oddziału, gdyż są dodawane do ewidencji VAT z jednostki macierzystej...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1. Nie należało wystawić not korygujących.

Ad. 2. Oddział firmy winien na dokumentach handlowych posługiwać się numerem NIP jednostki macierzystej oraz nazwą PHU Merico Lewandowscy Sp. J. Oddział Zajazd w Chynowie.

Ad. 3. Rejestry ewidencyjne VAT winny posiadać nr NIP jednostki macierzystej (jako płatnika VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) przez oddział rozumie się wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Oddział (inaczej filia) jest więc wyodrębnioną częścią składową przedsiębiorstwa, w tym przypadku częścią Spółki. Wyodrębnienie oddziału może następować ze względu na rodzaj produkcji, wykonywaną pracę czy miejsce prowadzenia działalności. Aby dane miejsce prowadzenia działalności można było nazwać oddziałem, powinno być ono samodzielne organizacyjnie – powinno mieć więc odrębne kierownictwo, personel, finanse itd. Z istoty oddziału wynika, iż - mimo samodzielności i wyodrębnienia – nadal jest częścią firmy macierzystej, co oznacza, że jest jednostką zależną.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269 poz. 2681 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane dalej „NIP”. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków; podmioty te również otrzymują NIP (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2008 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady dotyczące faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 ze zm.). Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
 4. nazwę towaru lub usługi;
 5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 7. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 8. stawki podatku;
 9. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 10. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 11. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Z pkt 1 i 2 powyższego przepisu wynika, że konieczne jest, aby faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży zawierała imiona i nazwiska lub nazwy, bądź skrócone nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, za prawidłowy system wystawiania faktur, gdyż zawiera elementy przewidziane przepisami prawa, tj. określa nazwę podatnika oraz jego numer NIP. Oddział Spółki stanowi jej integralną część i jest zobowiązany do posługiwania się jej Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż od dnia 01.01.2008 r. powołany został oddział spółki jawnej pn. PHU M… l… Sp. J. Oddział Zajazd, samodzielnie sporządzający bilans. Do dnia 29.01.2008 r., tj. uzyskania przez Oddział NIP XXXXXXXXXX Oddział przy wystawianiu faktur sprzedaży VAT posługiwał się numerem NIP nadanym wcześniej dla jednostki macierzystej (YYYYYYYYYY). Podobnie również przy zakupach na potrzeby Oddziału faktury zakupu VAT opatrywane były numerem NIP jednostki macierzystej. Po otrzymaniu odrębnego numeru NIP faktury sprzedaży VAT oraz faktury zakupu VAT opatrywane były nowym numerem NIP Oddziału Spółki. Natomiast na faktury wystawiane bądź otrzymywane w okresie od 01.01.2008 r. do 28.01.2008 r. firma wystawiała noty korygujące (wprowadzające nowy numer NIP).

Obecnie obowiązująca ustawa o podatku od towarów i usług zlikwidowała istniejącą pod rządami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 1993 r. możliwość, aby określone jednostki organizacyjne działające wewnątrz osoby prawnej były samodzielnymi podatnikami i odrębnie rozliczały podatek VAT. W myśl bowiem art. 160 ust. 3 ustawy o VAT, osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług. Zgodnie z powyższym stroną czynności podlegających VAT, niezależnie od tego czy bezpośrednio dokonuje ich spółka macierzysta, czy też oddział tej spółki, jest wyłącznie spółka macierzysta. W przedstawionym stanie faktycznym Spółka nadmienia, iż Oddział nie został zarejestrowany przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego jako podatnik VAT czynny. Jednakże należy stwierdzić, iż wyłączenie Oddziału z kręgu podatników VAT nie skutkuje automatyczną utratą przez ten Oddział statusu płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższego Oddział Spółki w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, np. od świadczeń wypłacanych pracownikom, posługuje się własnym, odrębnym od Spółki, Numerem Identyfikacji Podatkowej. Natomiast czynności podlegające VAT, dokonywane bezpośrednio przez Oddział powinny być ujmowane w dokumentach handlowych i podatkowych spółki macierzystej, ze wskazaniem jej Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Zatem należy stwierdzić, iż zarówno w okresie od 01.01.2008 r. do 28.01.2008 r., tj. od dnia rozpoczęcia działalności do dnia nadania przez US w Grójcu numeru NIP dla Oddziału (XXXXXXXXXX) jak i w okresie po 29.01.2008 r., tj. po dniu nadania przez US w Grójcu numeru NIP dla Oddziału, Oddział firmy powinien posługiwać się numerem NIP spółki macierzystej zarówno w fakturach zakupu jak i sprzedaży VAT. W związku z tym nie zaistniała konieczność wystawiania not korygujących. Również rejestry ewidencyjne VAT powinny zawierać numer NIP jednostki macierzystej z uwagi na fakt, iż jest ona zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Reasumując, biorąc pod uwagę analizę stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz analizę przepisów prawnych należy, poprzez stwierdzenie, iż z uwagi na brak rejestracji Oddziału jako czynnego podatnika VAT Oddział ten w zakresie podatku od towarów i usług powinien korzystać z numeru NIP jednostki macierzystej, uznać stanowisko Spółki za prawidłowe. Natomiast na dokumentach handlowych oddział firmy powinien umieszczać nazwę: PHU M… L… Sp. J. Oddział Zajazd w C… .

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.