Czy prawidłowym jest, że Spółka stosuje zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla przychodów przedstawicieli handlowych obcych sieci detalicznych i hurtowni, których jednorazowa wartość przychodu (bonu premiowego) nie przekracza 100 zł? Czy Spółka ma obowiązek składania informacji na druku PIT-8C, gdy wartość bonów premiowych przekracza 100 zł?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Sygnatura: IPPB1/415-695/08-6/EC
Hasła tematyczne: akcja promocyjna, nagrody w konkursach, podatek dochodowy od osób fizycznych, przychody z innych źródeł, sprzedaż, świadczenie nieodpłatne, zwolnienia przedmiotowe
Data dodania: 29/07/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych przez sprzedawców w ramach promocyjnej sprzedaży - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych przez sprzedawców w ramach promocyjnej sprzedaży.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych. Towary są sprzedawane do supermarketów, dużych sieci handlowych i hurtowni w całej Polsce, które to pośredniczą w oferowaniu towarów Spółki innym partnerom. W ramach rosnącej konkurencji konieczne jest prowadzenie działań handlowych zmierzających do osiągnięcia przewagi nad innymi firmami w branży.

Jedną z metod, które stosuje W… dla intensyfikacji sprzedaży jest promocja wśród przedstawicieli handlowych zatrudnionych w hurtowniach (nie są oni w żaden sposób powiązani stosunkiem pracy z firmą W…).

W… organizuje promocje: targetowe, półkowe. Dokumentacja promocji zawiera informacje dotyczące czasu trwania promocji, wskazuje organizatora i uczestników oraz produkty biorące udział w promocji, zasady promocji i przyznawania nagród.

Warunkiem wzięcia udziału w promocji targetowej jest zaakceptowanie przez przedstawicieli handlowych hurtowni planów zakupowych W… dotyczących określonego okresu. Kierownicy Okręgów Sprzedaży z W… uzgadniają wielkość celów indywidualnych dla przedstawicieli handlowych dystrybutorów w odniesieniu do sprzedaży produktów W…w okresie trwania promocji. Każdy przedstawiciel handlowy hurtowni, który w okresie trwania promocji zrealizuje w 100% swój plan indywidualny (do rozliczenia sprzedaży nie wlicza się klientów obsługiwanych przez przedstawicieli handlowych W…) otrzymuje nagrodę w postaci bonów S….

Firma W… organizuje promocję - animację „Półka W…” oraz „dodatkowa ekspozycja” w określonym okręgu sprzedaży, w której uczestnikami są pracownicy wykładający i promujący towar w hurtowniach dokonujących bezpośrednich zakupów produktów biorących udział w promocji. Promocja, we wskazanym terminie, polega na zbudowaniu najlepszej ekspozycji produktów W… w określonych sklepach oraz maksymalne zwiększenie sprzedaży w analogicznym okresie. W promocji bierze udział np. 20 lub 50 punktów detalicznych, wytypowanych przez przedstawicieli handlowych organizatora promocji.

Kierownicy Okręgu Sprzedaży z W… rozliczają promocję, dokonują weryfikacji realizacji przyjętych zadań sprzedażowych. Przekazanie nagród odbywa się na podstawie protokołu przekazania nagrody potwierdzonego przez osobę odbierającą i przekazującą.

Nagrody są przekazywane osobom fizycznym (przedstawiciele handlowi obcej sieci detalicznej), jak również kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą.

Jeżeli odbiorcą bonów jest firma potwierdzenie odbioru nagrody zawiera pieczątkę firmy, imię i nazwisko osoby przyjmującej bony, datę przekazania i podpis osoby przyjmującej bony w imieniu firmy. W tej sytuacji Spółka W… nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C bez względu na wartość tego świadczenia.

W sytuacji gdy nagroda przekazywana jest przedstawicielowi handlowemu obcej sieci (osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) i jej jednorazowa wartość nie przekracza 100 zł, firma traktuje to świadczenie jako świadczenie korzystające ze zwolnienia. Potwierdzenie odbioru nagrody zawiera wówczas imię i nazwisko osoby przyjmującej bony, datę przekazania i podpis osoby przyjmującej bony.

Natomiast jeśli wartość nagrody jest większa niż 100 zł wówczas potwierdzenie odbioru nagrody zawiera imię i nazwisko osoby przyjmującej bony, datę przekazania, podpis osoby przyjmującej bony, NIP, PESEL, adres Urzędu Skarbowego, w którym dana osoba się rozlicza z podatku dochodowego od osób fizycznych. Firma W… przy nagrodzie jednorazowej większej niż 100 zł składa informację PIT-8C podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest, że Spółka stosuje zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla przychodów przedstawicieli handlowych obcych sieci detalicznych i hurtowni, których jednorazowa wartość przychodu (bonu premiowego) nie przekracza 100 zł... Czy Spółka ma obowiązek składania informacji na druku PIT-8C, gdy wartość bonów premiowych przekracza 100 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione przez Spółkę W…działania mają charakter promocji. Z definicji słownikowej wynika, iż promocja to m.in. działania zmierzające do zwiększenia popularności firmy i jej produktów, do zwiększenia sprzedaży jakiegoś towaru np. poprzez reklamowanie, lansowanie, właściwą ekspozycję.

W ramach tych akcji promocyjnych przyznane bony dla pracowników kontrahentów stanowią u nich przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Świadczeniodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C, gdy jednorazowa wartość tego świadczenia przekazana osobie, która nie jest związana z nim stosunkiem pracy ani stosunkiem cywilnoprawnym, jest wyższa niż 100 zł. Obowiązek ten nie występuje, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 100 zł. Przychód uzyskany z tego tytułu korzysta wówczas ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie tego przepisu, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 100 zł.

Jeśli odbiorcami przekazanych bonów w akcji promocyjnej są firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą to otrzymane nagrody nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (”inne źródła”), będzie to natomiast przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 (źródło: pozarolnicza działalność gospodarcza w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy).

PIT-8C jest informacją o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Do sporządzenia tej informacji zobowiązane są m.in. osoby prawne na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione w tym artykule.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zorganizowała akcję promocyjną skierowaną do osób fizycznych – przedstawicieli handlowych – zatrudnionych przez hurtownie, które są kontrahentami Spółki. Spółka organizuje promocje: targetowe i półkowe. Każdy przedstawiciel handlowy hurtowni, który w okresie trwania promocji targetowej zrealizuje w 100% swój plan indywidualny otrzymuje nagrodę w postaci bonów S…. Natomiast promocja „Półka W…” polega na zbudowaniu najlepszej ekspozycji produktów W… w określonych sklepach oraz maksymalnym zwiększeniu sprzedaży.

Z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 68a wynika, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych przez podatników, którzy nie są związani ze świadczeniodawcą żadnym stosunkiem cywilnoprawnym.

Podstawową przesłanką zastosowania omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, P, W 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu. Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno – reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne takie jak: kalendarze, upominki i drobne prezenty w postaci materiałów piśmiennych. Nie można natomiast uznać za nieodpłatne świadczenie nagrody w postaci kwoty w wysokości do 100 zł. Nagrodą w zorganizowanej przez Spółkę akcji promocyjnej nie jest więc nieodpłatne świadczenie, które ze swej istotny jest nieekwiwalentne, lecz są to środki pieniężne w postaci bonów S…do 100 zł.

Nieodpłatne świadczenie to świadczenie stanowiące przysporzenie tylko po stronie obdarowanego nie związane z żadnym wzajemnym zobowiązaniem „obdarowanego” na rzecz „darczyńcy”. Nie jest nieodpłatnym świadczeniem nagroda pieniężna uzyskiwana przez przedstawicieli handlowych, którzy otrzymują ją w zamian za podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzrostu sprzedaży określonego asortymentu Spółki. Gdyby uczestnicy akcji promocyjnej nie przyczynili się do sprzedaży określonej ilość towaru nagroda nie przysługiwałaby im.

Ponadto, żeby stwierdzić, czy przedmiotowe świadczenia korzystają z ww. zwolnienia należy rozstrzygnąć czy są one otrzymywane przez uczestników w związku z promocją lub reklamą Spółki.

Przyjmując definicję promocji i reklamy zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, za reklamę uważa się rozpowszechnianie informacji o towarach i ich zaletach, natomiast promocja obejmuje rozmaite czynności zwłaszcza reklamowe, wystawiennicze, podjęte dla poinformowania o walorach oferowanego produktu. Promocja i reklama ma co do zasady na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcję promocyjne i reklamowe. Jednakże zasadą jest, iż reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu.

Prowadzona przez Spółkę akcja promocyjna nie mieści się w zakresie powyższych definicji, gdyż celem jej jest podniesienie wielkości sprzedaży określonego produktu wskazanego przez Spółkę, poprzez nagradzanie w formie rzeczowej sprzedawców zatrudnionych u kontrahentów Spółki za sprzedaż określonego produktu. Oznacza to, że akcja ta skierowana jest do sprzedawców – pracowników kontrahentów w celu zintensyfikowania ich działań skutkujących sprzedażą jak największej ilości towarów wskazanych przez Spółkę.

Zatem otrzymane przez sprzedawców świadczenia rzeczowe jako nagrody nie będą korzystały ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym wartość otrzymanych bonów towarowych stanowi u osoby fizycznej przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem po zakończeniu roku podatkowego podmiot dokonujący przekazania omawianego świadczenia w myśl art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystawia roczną informację PIT–8C, w której wykazuje wartość przekazanego bonu towarowego.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Natomiast, w przypadku przekazywania tych świadczeń na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (kontrahentom), nie ciążą na Spółce obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym świadczenia takie, pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. W związku z tym należy je kwalifikować, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art.14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada na podmioty, przekazujące takie świadczenia, obowiązków płatnika. W związku z tym przekazanie przedstawionych we wniosku świadczeń na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki obowiązku pobrania podatku, czy też obowiązku złożenia informacji w/g wzoru PIT-8C.

Mając powyższe na uwadze, wartość otrzymanych przez pracowników hurtowni bonów towarowych nie mieści się w zakresie zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość otrzymywanych przez pracowników bonów towarowych stanowi u osoby fizycznej przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Zatem na Spółce ciąży obowiązek sporządzenia i przesłania informacji w/g wzoru PIT-8C, natomiast w przypadku przekazywania świadczeń osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, Spółka nie ma obowiązku pobierania podatku ani sporządzania informacji w/g wzoru PIT-8C.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.