W jaki sposób należy opodatkować stypendia sportowe wypłacane osobom nie uczącym się i pracującym przez organ samorządowy?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Sygnatura: IBPB2/415-1371/08/BD
Hasła tematyczne: działalność wykonywana osobiście, jednostka samorządu terytorialnego, obowiązek płatnika, przychód, stypendia, zwolnienia przedmiotowe
Data dodania: 19/08/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 05 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 25 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania stypendiów sportowych wypłacanych przez organ samorządowy stypendystom (osobom fiuczącym się powyżej 26 roku życia) pracującym w innych zakładach pracy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania stypendiów sportowych w (sporcie kwalifikowanym) dla uczniów i studentów powyżej 15-tego roku życia oraz osób nie uczących się powyżej 26 roku życia, oraz stypendiów dla studentów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną.
Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 10 czerwca 2008r. Znak: IBPB2/415-846/08/BD wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 25 lipca 2008r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wypłacane są stypendia sportowe (w sporcie kwalifikowanym) dla uczniów i studentów powyżej 15-tego roku życia oraz osób nie uczących się powyżej 26 roku życia, oraz stypendia dla studentów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta w ramach środków określanych w budżecie miasta na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Uchwała zawiera załącznik - regulamin przyznawania stypendiów.
W przypadku uczniów i studentów, którzy ukończyli 15 lat i pobierają stypendium sportowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest stosowana ulga w wysokości 380 zł miesięcznie. W przypadku gdy uczeń otrzymuje stypendium miesięczne w kwocie wyższej jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wypłacana kwota jest pomniejszona o naliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne pomimo nie występowania obowiązku podatku.
Odnośnie stypendystów osób pracujących w innych zakładach pracy, które nie składają oświadczenia PIT-2C jest naliczana i pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest odliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zaliczka na podatek dochodowy jest obliczana z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodu.
Co do wypłaty stypendiów w dziedzinie kultury po złożeniu oświadczenia PIT-2C od studentów jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% w kwocie wyższej niż 380 zł miesięcznie.
Jak należy wystawić PIT-8S (potrącona składka zdrowotna), brak miejsca na wpis.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sposób naliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest prawidłowy (ewentualnie wnioskodawca prosi o wskazanie właściwego sposobu obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) w przypadku wypłaty stypendiów wypłacanych przez organ samorządowy...

Zdaniem wnioskodawcy:

  1. uczniom i studentom powyżej 15–tego roku życia pobiera się od wypłat stypendiów powyżej 380 zł miesięcznie podatek dochodowy od osób fizycznych, a od kwoty przyznanego stypendium odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
  2. stypendystom (osobom pracującym) – naliczana i pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i jest potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów.
  3. natomiast od stypendiów wypłacanych studentom w dziedzinie kultury jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty przewyższającej 380 zł w skali miesiąca. Studentom, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-2C odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wysokości otrzymanego stypendium.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanowiska faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy zasad opodatkowania stypendiów sportowych wypłacanych przez organ samorządowy stypendystom (osobom uczącym się powyżej 26 roku życia) pracującym w innych zakładach pracy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b cyt. wyżej ustawy wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej stosuje się jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana (art. 21 ust. 10 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że zwolnienie z opodatkowania stypendiów (w tym stypendiów sportowych) zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy może być zastosowane w sytuacji, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki wynikające z powołanych wyżej przepisów, tj. jeżeli:

  • świadczenia te otrzymają osoby posiadające status ucznia lub studenta,
  • wysokość i zasady udzielania tych świadczeń będą określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź
  • będą przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości we wskazanych formach,
  • podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2C, z którego będzie wynikało, że spełnia przesłanki określone w ust. 10 art. 21 ustawy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego osoby, którym przyznane zostały stypendia sportowe nie złożyły oświadczenia PIT-2C, ani nie posiadają statusu ucznia lub studenta oraz pracują, nie spełniają tym samym warunków do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródła przychodów zostały wymienione w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, w tym m. in. w pkt 2 wskazano działalność wykonywaną osobiście oraz w pkt 9 - inne źródła. Jak wynika z art. 20 ust. 1 tej ustawy jednym z przychodów z tzw. innych źródeł są stypendia.

Przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są m.in. stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. Jednym z nich jest ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.). Zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy zawodnicy nieposiadający licencji zawodnika mogą otrzymywać stypendium sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu (PIT-11), o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Wobec tego, że są to stypendia sportowe stanowiące przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik winien pobierać od ww. stypendiów zaliczki na podatek według zasad określonych w art. 41 tej ustawy, tj. z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9.
Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 2 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

We wniosku powołano przepis art. 35 ust. 1 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak nie może on mieć zastosowania w takim przypadku gdyż przepis ten dotyczy stypendiów stanowiących przychody z innych źródeł i stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie stypendia sportowe dla osób nieuczących się i pracujących nie są stypendiami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, nie są też przychodami z innych źródeł. Stypendia te stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, tym samym właściwym w kwestii pobierania zaliczek na podatek jest przepis art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 ww. przychód z tyt. stypendium sportowego winien zatem być wykazany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, oraz powinny być wykazane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wobec tego, że przepis art. 35 ust. 9 ww. ustawy nie ma zastosowania w tym przypadku, nie wystawia się PIT-8S.

Wobec tego stanowisko wnioskodawcy, że osobom pracującym pobierana jest zaliczka na podatek, z której odliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym zaliczka jest pobierana z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów uznaje się za prawidłowe.

Do wniosku dołączono plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie stanem faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.