Czy stawka podatku od towarów i usług wyniesie 22%?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Sygnatura: ITPP2/443-729/08/AK
Hasła tematyczne: port morski, stawka preferencyjna, stawki podatku, usługi montażowe, usługi remontowo-budowlane
Data dodania: 17/09/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008 r. (data wpływu 14 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót polegających na przebudowie przejść żeglownych pod mostem na rz. Z w km 35,59 – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 14 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 18 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót polegających na przebudowie przejść żeglownych pod mostem na rz. Z. w km 35,59.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca bierze udział w przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa przejść żeglownych pod mostem na rz. Z. w km 35,59 (przejście żeglowne)". W rozdziale IX - sposób obliczenia ceny w p. 6 jest zapis: zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Analizując specyfikację istotnych warunków zamówienia i związany z nią projekt budowlany Wnioskodawca stwierdził, że przedmiotowe roboty budowlane wykonywane mają być na rzece Z. w km 35,59 (przed granicą portu znajdującą się na krawędzi Trasy Z. - nitka wjazdowa) i nie leżą na torze podejściowym do portu w S.

Wykonanie prac zgodnie z projektem wykonawczym („Przebudowa przejść żeglownych pod mostem na rz. Z. w km 35,59”) spowoduje zmianę parametrów technicznych dotychczasowego przejścia żeglownego - nastąpi zmiana osi przejścia (kierunku) przejścia żeglownego o 5° w stosunku do stanu obecnego, zmiana długości prowadnic w stosunku do obecnych parametrów (skrócenie o ok. 20 m), zmiana szerokości przejścia (zwężenie o ok. 2m), zmiana korony budowli (obniżenie o 0,5 m. W ocenie Wnioskodawcy nie są to prace "utrzymaniowe".

Inny wykonawca na podstawie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej zastosował stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Zdaniem Wnioskodawcy decyzja oparta została o nieprawdziwe informacje dostarczone we wniosku i wyjaśnieniach złożonych przez tę firmę. Dotyczy to zwłaszcza informacji o braku definicji toru podejściowego, jak i informacji o tym, że przejście żeglowne pod mostem po przebudowie będzie miało identyczne parametry jak przejście istniejące wcześniej.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy stawka podatku od towarów i usług w tym przypadku wyniesie 22%...


Zdaniem Wnioskodawcy pojęcie „toru podejściowego" winno być definiowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zatem należy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645). Zgodnie z § 2 pkt 35 tego rozporządzenia poprzez tor podejściowy - rozumie się tor wodny prowadzący z morza terytorialnego do portu morskiego albo przystani morskiej. W świetle tej definicji „toru podejściowego" należy stwierdzić, iż miejsce wykonywania przedmiotowego zamówienia tj. przejście żeglowne pod mostem na rz. Z. w km 35,59 (przejście żeglowne) nie leży na terenie toru podejściowego, a tym samym nie jest elementem tego toru. Miejsce to nie jest zlokalizowane na torze wodnym prowadzącym z morza terytorialnego do portu morskiego, ani przystani morskiej, bowiem nie jest położone pomiędzy portemw S., a Morzem.

Zasadność powyższej kwalifikacji znajduje również potwierdzenie w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 4, poz. 41 ze zm.). Stosownie do § 3 pkt 1 lit. e) ww. rozporządzenia w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w S. i S. wchodzi m.in. Z. o długości 1.800 m (licząc od obrotnicy na wysokości Kanału do krańca Wyspy), szerokości 80 m i głębokości technicznej 7.0 m. Most na rzece Z., na którym ma być wykonane przedmiotowe zamówienie, nie wchodzi zatem w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu w S., ani też nie jest położony na terenie wymienionych w ww. rozporządzeniu torów podejściowych do portu w S.

Niezależnie od powyższych okoliczności, brak podstaw do przyjęcia innej niż 22% stawki podatku od towarów i usług wynika również z samego charakteru robót budowlanych.


Zgodnie z wymaganiami zamawiającego celem prowadzonych robót budowlanych będzie m.in.:


  • zmiana osi przejścia (kierunku) żeglownego o 5° w stosunku do stanu obecnego,
  • zmiana długości prowadnic w stosunku do obecnych parametrów (skrócenie o ok. 20 m),
  • zmiana szerokości przejścia (zwężenie o ok. 2 m),
  • zmiana korony budowli (obniżenie o 0,5 m).


Mając zatem na uwadze przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przytoczone powyżej, a obowiązujące od 1998 r. przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz obowiązujące od 2002 r. przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w pełni zasadne było zastosowanie przez wykonawcę do przedmiotowych robót budowanych stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Stosownie do dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0%.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. W myśl art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Analizując zapis przywołanego wyżej przepisu art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy stwierdzić należy, że aby zastosować obniżoną, 0% stawką podatku do usług polegających na utrzymaniu akwenów portowych i torów podejściowych łącznie spełnione muszą być: kryterium rodzaju robót tj. prace muszą polegać na utrzymaniu tych obiektów oraz kryterium miejsca, gdzie prace te są wykonywane.


Jakkolwiek ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje, jakiego rodzaju obiekty traktować należy jako akweny portowe i tory podejściowe, definicje tych pojęć znaleźć jednak można w aktach prawnych innych gałęzi prawa. I tak stosownie do dyspozycji przepisu § 2 pkt 35 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645), ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o torze podejściowym, rozumie się przez to tor wodny prowadzący z morza terytorialnego do portu morskiego albo przystani morskiej. Natomiast rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 4, poz. 41 ze zm.) w § 3 pkt 1 określa, iż w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portów S i S. wchodzą m.in.:


  1. tor podejściowy do S., którego oś przebiega pomiędzy punktami podanymi w układzie "WGS-84" od punktu: do punktu E i dalej do punktu o długości 25,2 km, szerokości w dnie 240 m i głębokości technicznej 14,5 m,
  2. tor podejściowy północny do S na Zatoce o długości 35,6 km (licząc od główek falochronu do punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" o szerokościach w dnie: 180 m - od km do kmm - od km do km 26,8, 220 m - od km 26,8 do km 35,6 i głębokości technicznej 14,3 m,
  3. podejściowy tor wodny S. – S. o długości 67,7 km (licząc od główek falochronu w kierunku południowym) z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz o następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 180 m do 160 m - od km 0,0 do km 1,8; od 160 m do 130 m - od km 1,8 do km 2,1; od 130 m do 110 m - od km 2,1 do km 2,7; od 110 m do 90 m - od km 2,7 do km 5,5; 90 m - od km 5,5 do km 67,7 i głębokościach technicznych: 14,3 m - od km 0,0 do km 3,1; 13,0 m - od km 3,1 do km 3,3; 11,4 m - od km 3,3 do km 3,7; 10,5 m - od km 3,7 do km 67,7,
  4. Kanał G. o długości 0,45 km (pomiędzy obrotnicami przy P. i na wysokości Kanału D.), szerokości 90 m i głębokości technicznej 10,5 m,
  5. Z. o długości 1.800 m (licząc od obrotnicy na wysokości Kanału D. do krańca Wyspy G.), szerokości 80 m i głębokości technicznej 7,0 m.

Z okoliczności sprawy wynika, że roboty wykonywane będą pod mostem kolejowym na rzece Z. w km 35,59. Oznacza to - mając na uwadze przytoczony wcześniej przepis rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz zawartą w nim definicję „toru podejściowego” - że miejsce wykonywania przedmiotowego zamówienia nie leży na terenie toru podejściowego, nie jest bowiem położone pomiędzy portem w S., a Morzem.

Kolejny z wymienionych aktów prawnych – rozporządzenie Ministra Infrastruktury - wyklucza z kolei, by uznać most kolejowy na rzece Z., na którym mają być wykonywane prace – w sytuacji, gdy leży poza tym odcinkiem rzeki, który wchodzi w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portów S. i S. – za teren akwenu portowego.

Rozpatrując drugie z wymaganych dla zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług kryterium - rodzaju wykonywanych prac - stwierdzić należy, iż ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „utrzymanie”, wobec czego należy odwołać się do znaczenia językowego, użytego w przywoływanym przepisie sformułowania. Zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku języka polskiego” PWN, słowo „utrzymywać” w kontekście znaczenia użytego w cytowanym przepisie oznacza „zachować w stanie niezmienionym, należytym”.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że zakres planowanych robót w ramach projektu o nazwie „Przebudowa przejść żeglownych pod mostem na rz. Z. w km 35,59" obejmuje zmianę osi przejścia (kierunku) przejścia żeglownego o 5° w stosunku do stanu obecnego, zmianę długości prowadnic w stosunku do obecnych parametrów (skrócenie o ok. 20 m), zmianę szerokości przejścia (zwężenie o ok. 2m) i zmianę korony budowli (obniżenie o 0,5 m). Biorąc pod uwagę znaczenie słowa „utrzymanie” w kontekście art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy należy przyjąć, że aby zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług, roboty winny mieć na celu zapewnienie istniejących uwarunkowań akwenów portowych w ich pierwotnym stanie w jakim zostały zbudowane, a nie zmianę dotychczasowych warunków lub parametrów eksploatacyjnych. Z uwagi na fakt, iż wskazane przez Wnioskodawcę prace spowodują zmianę parametrów technicznych dotychczasowego przejścia żeglownego, nie można ich traktować jako roboty polegające jedynie na utrzymaniu akwenów portowych i torów podejściowych

Analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż – niezależnie od faktu, że charakter wykonywanych robót wyklucza kwalifikowanie ich jako „utrzymaniowe” - niewypełnienie warunku wykonywania robót związanych z torem podejściowym lub akwenem portowym, przesądza o tym, iż świadczona usługa winna podlegać opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.