Jaką stawką VAT należy opodatkować wykonanie przyłączy kanalizacyjnych?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Sygnatura: IBPP2/443-602/08/UH
Hasła tematyczne: budynek mieszkalny, infrastruktura towarzysząca, kanalizacja, konserwacja, przyłącze, roboty budowlane, wodociągi
Data dodania: 25/09/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008r. (data wpływu 25 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 22 września 2008r. (data wpływu 23 września 2008r.) oraz z dnia 23 września 2008r. (data wpływu 24 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla wykonania przyłączy kanalizacyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla wykonania przyłączy kanalizacyjnych.Ww. wniosek został uzupełniony pismami z dnia 22 września 2008r. (data wpływu 23 września 2008r.) oraz z dnia 23 września 2008r. (data wpływu 24 września 2008r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w ramach prowadzonych inwestycji wykonuje prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.Ponadto, na podstawie umów cywilnoprawnych realizuje budowy przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych nieruchomości odbiorców usług i w tym przypadku Wnioskodawca pełni rolę inwestora zastępczego.Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2007r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przyłącza na własny koszt realizuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.W uzupełnieniu stanu faktycznego Wnioskodawca dodał, iż Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast operatorem tych sieci jest Zakład Gospodarki Komunalnej w X, który jest zakładem budżetowym gminy.Kanalizacja przeznaczona jest do odprowadzania ścieków komunalno-bytowych z terenu gminy do oczyszczalni ścieków o technologii mechaniczno-biologicznej.Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo specjalistyczne wyłonione do wykonania robót w trybie przetargu nieograniczonego.

Gmina jest podmiotem, który wykonuje (zamawia) te roboty.Zakres robót dotyczy wyłącznie wykonania (budowy) przyłącza kanalizacyjnego.Pytanie dotyczy wyłącznie wykonania (budowy) przyłącza kanalizacji sanitarnej. Art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 ze zm.), zawiera definicję przyłącza kanalizacyjnego: „przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.” Art. 15 ust. 2 tej ustawy określa, że budowa przyłącza jest obowiązkiem osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W celu kompletnej realizacji inwestycji, czyli budowy sieci, urządzeń oraz ww. przyłączy, Gmina zleca wykonanie tego zadania w całości wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym. W relacji z osobą ubiegającą się o przyłączenie do sieci, Gmina pełni rolę Inwestora Zastępczego w oparciu o umowy cywilno-prawne.Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż nie wystawia faktur za wykonanie przyłącza a rozliczenie następuje według faktycznie poniesionych kosztów na podstawie zawartych umów cywilno - prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT należy opodatkować wykonanie przyłączy kanalizacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, do końca 2007r. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego korzystało na mocy art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) z obniżonej stawki VAT w wysokości 7%. Nowelizacje ustawy (Dz. U. Nr 192 poz.1382 z 2007r. i Dz. U. Nr 249 poz.1861 z 2007r.), nie odnoszą się do budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.Należało więc sądzić, iż roboty te nie mogły być opodatkowane preferencyjną stawką. Inaczej ta sprawa się ma w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Finanzamt Oschatz przeciwko Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelibien, przy udziale Bundesministerium der Finanzen z dnia 3 kwietnia 2008r. (nr C-442/05). Trybunał uznał, że odrębnie określona opłata za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego jest niezbędna do wykonania dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Z tego względu czynność taka powinna korzystać z obniżonej stawki VAT przewidzianej dla szeroko pojętego świadczenia dostawy wody. W świetle przytoczonego wyroku, należy uznać, iż wykonanie przyłącza kanalizacyjnego powinno korzystać z takiej samej stawki VAT jak dostawa wody tj. 7% (PKWiU-41.00.20).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, 7% stawkę podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2008 r. stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m#178; oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m#178;. Stosownie do treści art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zgodnie z § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r., przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Dla właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego a co za tym idzie stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, należy uwzględniać regulacje wynikające z ww. art. 2 pkt 12. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast w myśl art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Z powołanych przepisów wynika, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem. Tak więc 7% stawka podatku nie znajduje już zastosowania do budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. obniżoną do 7% stawką VAT objęte były:

 1. roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
 2. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 cyt. ustawy obejmowała:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Od dnia 1 stycznia 2008r. prawo do stosowania obniżonej stawki podatku na podstawie art. 146 ust. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) w związku z art. 146 ust. 3 ustawy o VAT, nie jest już możliwe. Od tego dnia ustawodawca przewidział stosowanie 7% stawki podatku tylko w odniesieniu do:

 1. dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT,
 2. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy – zgodnie z § 5 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
 3. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, w zakresie, w jakim wymienione obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy – zgodnie z § 5 ust. 1a pkt 2 ww. rozporządzenia.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług podlegają jedynie roboty budowlane polegające na:

 1. budowie, remoncie i konserwacji przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy obejmujące przyłącza wodociągowe usytuowane w wydzielonych pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych,
 2. budowie, remoncie i konserwacji hydroforni znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz węzłów cieplnych i kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych,
 3. budowie, remoncie i konserwacji instalacji sanitarnych (co, cw, zw, wodno-kanalizacyjnych, gazowych) i elektrycznych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

Natomiast pozostałe roboty (usługi) przeprowadzane poza bryłą budynku, tj. budowa, remont i konserwacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy obejmujące przyłącza kanalizacyjne tj. pierwsze studzienki sieci kanalizacyjnych, znajdujących się poza budynkami mieszkalnymi oraz budowa, remont i konserwacja hydroforni znajdujących poza budynkami mieszkalnymi, objęte są 22% stawką podatku. Ze stanu faktycznego wynika, że Gmina będąca właścicielem sieci kanalizacyjnej pełniąca rolę Inwestora Zastępczego w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne z osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej zleca przedsiębiorstwu specjalistycznemu wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Zatem mając na uwadze wskazane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlegają jedynie roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych nieruchomości odbiorców usług wewnątrz budynku mieszkalnego, stanowiących jego integralną część. Natomiast roboty budowlane związane z infrastruktura towarzyszącą, przeprowadzone poza bryłą budynku objęte są stawką podatku w wysokości 22%.

Ponadto nadmienia się, iż powołany przez Wnioskodawcę wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie (C-442/05) Finanzamt Oschatz przeciwko Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelibien został wydany w odmiennym stanie faktycznym, dotyczy bowiem podmiotu, który zajmuje się dostawą wody. Natomiast przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny dotyczy kwestii wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do poszczególnych nieruchomości odbiorców usług w sytuacji gdy wykonawcą tych robót jest specjalistyczna firma budowlana. Zatem wyrok ten nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości przyjętego przez Wnioskodawcę sposobu rozliczania kosztów na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych z osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Tym samym informację o przyjętym sposobie rozliczania tut. organ potraktował wyłącznie jako element stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.