W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 9 tego załącznika wymienione zostały usługi określone symbolem PKWiU ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Sygnatura: ILPP1/443-682/08-5/TW
Hasła tematyczne: stawki podatku, usługi medyczne, usługi paramedyczne, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data dodania: 03/10/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana … przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 9 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 12 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2008 r. Pan … w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Pismem z dnia 1 lipca 2008 r. nr TP-1/0711-8/08 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu – działając na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego – przekazał ww. wniosek do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz pismem z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 12 sierpnia 2008 r.) w zakresie doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca świadczy usługi z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej. W skład świadczonych usług wchodzą m.in. masaże ręczne lecznicze i kosmetyczne, masaże wodne, hydromasaże, a także światłolecznictwo. Zdaniem Zainteresowanego powyższe usługi należy zaklasyfikować do następujących grupowań:

 1. działalność fizjoterapeutyczna 85.14A,
 2. działalność paramedyczna 85.14 E,
 3. działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana 85.14 F,
 4. praktyka lekarska 85.12 Z,
 5. działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna 85.14 D.


Z informacji zawartych w uzupełnieniu do złożonego wniosku wynika, iż usługi polegające na fizykoterapii, masażu leczniczym (medycznym), kinezyterapii sklasyfikowane są do PKWiU 85.14.13-00.00.

Natomiast pozostałe usługi sklasyfikowane są w PKWiU następująco:

 1. masaż ręczny leczniczy 85.14.13-00.10,
 2. masaż ręczny kosmetyczny 93.04.10-00.00,
 3. masaż wodny 93.04.10-00.00,
 4. hydromasaż 93.04.10-00.00,
 5. światłolecznictwo 85.14.13-00.10,
 6. usługi rehabilitacji 85.14.13-00.10,
 7. usługi odnowy biologicznej 93.04.10-00.00.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:


 1. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować wymienione wyżej usługi...
 2. Jaką stawką podatku VAT należałoby opodatkować usługi światłolecznictwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi światłolecznictwa nie są to usługi w zakresie solarium, które podlegają stawce 22%, natomiast usługi masażu leczniczego oraz usługi sauny i masaży wodnych zaliczane są do usług zwolnionych od podatku VAT.

Zainteresowany wyjaśnia, iż będzie wykonywał praktyki lecznicze prywatne, a usługi które będzie świadczył pacjentom nie zawsze będą poparte skierowaniem od lekarza specjalisty. Fizykoterapia zaliczana jest do praktyk lekarskich, a więc podlega – jak stwierdza Zainteresowany – zwolnieniu od podatku. Wnioskodawca zaznacza jednak, iż nie posiada tytułu lekarskiego.

W opinii Strony, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei w myśl art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Pod pozycją 152 tego załącznika – jak wyjaśnia Zainteresowany – wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 85, tj. „usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku”.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.


Wnioskodawca wskazał, iż zamierza świadczyć usługi fizykoterapii, masażu leczniczego (medycznego), kinezyterapii, masażu ręcznego leczniczego, światłolecznictwa, usług rehabilitacji, które klasyfikuje do grupowania PKWiU 85 .

Natomiast do grupowania PKWiU 93, Wnioskodawca klasyfikuje pozostałe z usług, które zamierza świadczyć, tj. masaż ręczny kosmetyczny, masaż wodny, hydromasaż oraz usługi odnowy biologicznej.


Wobec powyższego należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku tym pod pozycją 152 wymienione zostały usługi określone symbolem PKWiU ex 85 – usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku. Jednocześnie w objaśnieniach do załącznika nr 3 w pkt 2 zawarto stwierdzenie, że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.


Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 9 tego załącznika wymienione zostały usługi określone symbolem PKWiU ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).


Z zestawienia tych dwóch regulacji wynika, że jeśli przedmiotowe usługi znalazły się już w załączniku nr 4 jako usługi zwolnione od podatku VAT, nie ma zastosowania do nich stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7%.


W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż usługi sklasyfikowane przez Zainteresowanego w grupowaniu PKWiU 85, do których Wnioskodawca zaliczył również światłolecznictwo, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Z kolei odnośnie pozostałych usług, które zamierza świadczyć Zainteresowany, sklasyfikowanych przez niego do grupowania PKWiU 93 zauważyć należy, iż prawodawca nie umieścił ich ani w załączniku nr 3, ani nr 4 do ustawy o VAT stąd też podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. stawką 22% VAT wynikającą z uregulowań cyt. powyżej art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Należy ponadto zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane przez Wnioskodawcę w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.


W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.