odliczenie podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu - budowa kanalizacji sanitarnej

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Sygnatura: IPPP1/443-1717/08-2/AW
Hasła tematyczne: dofinansowanie, gmina, kanalizacja, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia, zadania własne
Data dodania: 23/10/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 08.09.2008r. (data wpływu 15.09.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.09.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Miasto B jest jednostką samorządu terytorialnego – gminą. Podstawowym aktem ustrojowym w oparciu o który funkcjonuje, jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Art. 7 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy do obowiązkowych zadań własnych gminy zaliczył m. in. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. W celu realizacji tego zadania Gmina Miasto B przystąpiła do inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach P i B II w B”. Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formie spółek prawa handlowego. Wykonana inwestycja została w całości przekazana jako aport do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w B, którego jedynym właścicielem jest Gmina Miasto B, a które to zajmuje się świadczeniem usług komunalnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko uznające, że przy wykonywaniu inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach P i B II w B” brak było możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (…) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…).

Skoro Miasto B, które nigdy nie posiadało własnych struktur umożliwiających prowadzenie sprzedaży opodatkowanej w postaci odbioru ścieków komunalnych (i nigdy takiej sprzedaży nie prowadziło), przekazało w formie aportu własnej spółce wykonane sieci kanalizacji sanitarnej, to brak jest możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym należą do zadań własnych gminy.

Z przedstawionego we w wniosku stanu faktycznego wynika, iż Gmina Miasto B w ramach zadań własnych zrealizowała projekt, przedmiotem którego była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlach P i B II w B. Wykonane sieci kanalizacji sanitarnej Gmina przekazała nieodpłatnie własnej spółce – Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w B, które zajmuje się świadczeniem usług komunalnych.

Zatem zgodnie z powołanymi wyżej przepisami nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym nie będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

Reasumując przedstawiony we wniosku stan faktyczny i biorąc pod uwagę powołane przepisy, Wnioskodawca właściwie wskazał, iż nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach zrealizowanej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock