Darowizna gospodarstwa rolnego i działów specjalnych produkcji rolnej nie podlega opodatkowaniu (art. 6 pkt 10), a na darczyńcy nie ciąży obowiązek korekty podatku naliczonego z tego tytułu.

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Sygnatura: ITPP1/443-707/08/MN
Hasła tematyczne: darowizna, gospodarstwo rolne, korekta podatku, następstwo prawne, przedsiębiorstwa, przekazanie, zbycie
Data dodania: 28/10/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny gospodarstwa rolnego i działów specjalnych produkcji rolnej oraz korekty podatku naliczonego – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny gospodarstwa rolnego i działów specjalnych produkcji rolnej oraz korekty podatku naliczonego.


W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Jest Pan rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne oraz działy specjalne produkcji rolnej – uprawę pieczarek. Od dnia 1 czerwca 2004 r. jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład gospodarstwa rolnego wchodzi ziemia i budynki gospodarcze, natomiast w skład działów specjalnych produkcji rolnej wchodzą budynki gospodarcze (pieczarkarnie). W latach 2004 – 2008, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, dokonywał Pan zakupów inwestycyjnych polegających na:


 • modernizacji budynku pieczarkarni przeprowadzonej w okresie od 15 kwietnia 2005 r. do 1 sierpnia 2005 r. na kwotę 304.5690,16 zł, w związku z modernizacją przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, budowę pieczarkarni zakończono w 1995 r. i przy jej budowie nie przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług;
 • zakupie samochodu dostawczego;
 • budowie obory dokonanej w okresie od 5 kwietnia 2006 r. do 1 października 2006 r., przy budowie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług – wartość inwestycji wyniosła 81.343,92 zł;
 • wykonaniu systemu klimatyzacji w drugim budynku pieczarkarni o wartości 110.787 zł , w związku z którym przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług;
 • wykonaniu tunelu foliowego do uprawy grzybów o wartości 9.022,29 zł, w związku z którym przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.


Zamierza Pan przekazać gospodarstwo rolne i działy specjalne produkcji rolnej nieodpłatnie synowi. Wskazał Pan również, iż nieodpłatne przekazanie gospodarstwa rolnego oraz działów specjalnych produkcji rolnej będzie stanowiło przekazanie przedsiębiorstwa jako całości w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


 1. Czy darowizna całego przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego wraz z działami specjalnymi produkcji rolnej) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 2. ...
 3. Czy kwoty podatku odliczonego przy budowie obory i modernizacji pieczarkarni Pan, jako darczyńca, winien skorygować podatek naliczony w trybie art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług
 4. ...Zdaniem Wnioskodawcy darowizna przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast odliczony podatek od towarów i usług przy budowie obory i modernizacji pieczarkarni nie powinien być korygowany.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:


 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


W myśl art. 6 pkt 1 cyt. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy przyjąć uregulowania zawarte w innych aktach prawnych. Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W przepisach Kodeksu cywilnego gospodarstwo rolne zostało zdefiniowane odrębnie od przedsiębiorstwa w art. 553, jednak można przyjąć, że spełnia ono określone w Kodeksie cywilnym wymogi właściwe dla przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza przekazać synowi w formie darowizny przedsiębiorstwo, stanowiące gospodarstwo rolne oraz działy specjalne produkcji rolnej. Zatem, o ile przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55#185; Kodeksu cywilnego, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako zbycie przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…).

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w trakcie prowadzenia działalności dokonywał Pan jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług zakupów związanych z prowadzonymi inwestycjami i skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to nie ulegnie zmianie w momencie przekazania przedmiotowego gospodarstwa synowi.

Stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które wykorzystywane są przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwoty podatku naliczonego, dającej podatnikowi prawo do odliczenia, podatnik może w celu ustalenia tej kwoty zastosować proporcję określoną zgodnie z ust. 2-9 powołanego artykułu.

W myśl art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z obliczoną proporcją, podatnik jest obowiązany dokonać korekty rocznej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-3. Stosownie do ust. 4 powołanego artykułu, korekty tej dokonuje się również w przypadku, gdy nastąpi sprzedaż towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym były zaliczone przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, bądź zgodnie z ust. 7 nastąpi zmiana prawa do odliczenia podatku naliczonego od danego towaru lub usługi.

Korekt podatku naliczonego z wyżej wymienionych tytułów, dokonuje się także w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy – na mocy art. 91 ust. 9 ustawy. W takiej jednak sytuacji, korekt tych dokonuje nabywca przedsiębiorstwa lub nabywca zakładu (oddziału), o ile poszczególne składniki majątku będą wykorzystywane przez niego zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem Wnioskodawca (darczyńca) nie będzie zobligowany do korygowania odliczonego podatku naliczonego w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa tj. darowizną gospodarstwa rolnego oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego będzie ciążył na nabywcy przedsiębiorstwa.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej -powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.