Nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej.

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Sygnatura: ILPP1/443-782/08-3/HW
Hasła tematyczne: grunty, nieruchomości, przekazanie nieodpłatne
Data dodania: 05/11/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Nadleśnictwa, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008 r. (data wpływu 14 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2008 r. (data wpływu 11 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 14 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej. W dniu 11 września 2008 r. przedmiotowy wniosek uzupełniono o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Nadleśnictwo jako zarządca majątkiem Skarbu Państwa posiada nieruchomość gruntową położoną na terenie miasta P. Jest to plac częściowo utwardzony, który zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi strefę lokalizacji miejsc parkingowych. Przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca nabył od Parafii Rzymskokatolickiej, przy czym Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej czynności.


Wnioskodawca od momentu nabycia nieruchomości gruntowej nie dokonywał żadnych nakładów na ww. nieruchomości.


Nadleśnictwo zamierza nieodpłatnie przekazać przedmiotową nieruchomość jednostce nadrzędnej – Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w P., z przeznaczeniem na parking samochodowy.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej, nabytej bez prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jednostce nadrzędnej na cele związane z jej funkcjonowaniem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...


Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • eksport towarów,
  • import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.


Przez dostawę towarów – stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.


Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Z powyższego zapisu wynika, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych czynności.


Zatem, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów jako niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Nadleśnictwo zamierza przekazać nieodpłatnie na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w P. nieruchomość gruntową, stanowiącą plac częściowo utwardzony. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości oraz od momentu nabycia Nadleśnictwo na ww. nieruchomości nie dokonywało żadnych nakładów.

Analiza powołanych wyżej przepisów pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż nie zostały spełnione przesłanki, warunkujące zrównanie nieodpłatnego przekazania towarów z odpłatną dostawą towarów, gdyż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego w związku z przedmiotową nieruchomością.


Reasumując, nieodpłatne przekazanie przez Nadleśnictwo przedmiotowej nieruchomości gruntowej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w P. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.