Pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Sygnatura: IBPP3/443-794/08/IK
Hasła tematyczne: podatek akcyzowy, podatek akcyzowy, skład podatkowy, skład podatkowy, zezwolenie, zezwolenie
Data dodania: 14/01/2009

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego -
jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 1 grudnia 2008 r. Wnioskodawca zamierza przekształcić prowadzoną w formie osoby fizycznej działalność gospodarczą pod nazwą B G w spółkę cywilną, do której przystąpi dwóch wspólników. W chwili obecnej Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą jednoosobowo uzyskał pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydane przez Urząd Celny. Nowo powstały podmiot w formie spółki cywilnej będzie posiadał nowy numer NIP oraz REGON. Spółka będzie kontynuować działalność jaką prowadził Wnioskodawca jako osoba fizyczna w tym zakresie i miejscu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zezwolenie jakie uzyskał Wnioskodawca na prowadzenie składu podatkowego jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą, po utworzeniu spółki cywilnej może zostać rozciągnięte na nowo powstały podmiot, którego Wnioskodawca będzie wspólnikiem...

Zdaniem Wnioskodawcy, będąc nadal podatnikiem podatku akcyzowego, prowadząc działalność gospodarczą, Wnioskodawca będzie mógł swoim zezwoleniem objąć jako wspólnik działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast w myśl art. 93a § 2 pkt 1 przepis § 2 stosuje się odpowiednio do spółki mniemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa. Wskazać również należy, iż zgodnie z art. 93 d ww. ustawy, przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu, zwane dalej "podatnikami".

Natomiast w myśl art. 11 ust.2 ww. ustawy o podatku akcyzowym podatnikami są również podmioty:

 1. nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości;
 2. u których powstają nadmierne ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1;
 3. będące zleceniobiorcami usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ww. ustawy o podatku akcyzowym prowadzącym skład podatkowy może być wyłącznie podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

W myśl art. 31 ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
 2. jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 3. jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe;
 4. nie zalega z cłem, podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 5. złoży zabezpieczenie akcyzowe;
 6. nie zostało jemu cofnięte zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych ze względu na naruszenie przepisów prawa w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Ustawa wskazuje w sposób generalny, jakie dane powinny być zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia. I tak, w myśl art. 32 ust 2 i 3 cyt. wyżej ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane identyfikacyjne podatnika, jego siedzibę (miejsce zamieszkania), numer w rejestrze przedsiębiorców, numer identyfikacyjny REGON oraz określenie rodzaju i zakres prowadzonej działalności, na którą jest wydawane zezwolenie. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności plan składu podatkowego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 31.

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 4 ww. ustawy o podatku akcyzowym prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W myśl art. 61 ust. 1 zezwolenia na:

 1. prowadzenie składu podatkowego,
 2. prowadzenie działalności jako zarejestrowanego handlowca,
 3. prowadzenie działalności jako niezarejestrowanego handlowca,
 4. wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

- są wydawane oraz cofane w drodze decyzji administracyjnej.

Pełną listę danych oraz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia, zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 ze zm.). Ww. rozporządzenie zawiera również wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z zastrzeżeniem § 3a, należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy;
 3. zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;
 4. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 5. potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;
 6. zaświadczenie wydane przez:
  a. właściwego naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz cłem,
  b. właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 7. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, ani likwidacyjne;
 9. odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 10. szacunkowe dane dotyczące ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, które mają być produkowane, przetwarzane, magazynowane, przyjmowane i wysyłane w składzie podatkowym w okresie jednego miesiąca;
 11. szacunkowe dane dotyczące rodzajów i ilości surowców zużywanych do produkcji i przetwarzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
 12. szacunkowe dane na temat ilości lub wartości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, będących przedmiotem dostawy lub nabycia wewnątrzwspólnotowego w okresie jednego miesiąca;
 13. oświadczenie wnioskodawcy, że miejsce, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy;
 14. inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia;
 15. szczegółowy plan składu podatkowego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym;
 16. projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego.

Zgodnie zaś z treścią § 10 ww. rozporządzenia w przypadku gdy zmiana danych zawartych we wniosku wpływa na zmianę treści udzielonego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub dotyczy warunków określonych w art. 31 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy nastąpi zmiana danych zawartych we wniosku i wpływająca na zmianę treści udzielonego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub warunków określonych w art. 31 ust. 1 ww. ustawy, prowadzący skład podatkowy jest zobowiązany w ciągu 7 dni, licząc od dnia w którym nastąpiła zmiana, do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego, który wyda decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w części dotyczącej adresata zezwolenia.

Reasumując, wniesienie przez osobę fizyczną jako wkładu do spółki cywilnej całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego uprawnia do sukcesji określonej w art. 93 a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Powołanym przepisem objęte zostało bowiem wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki mniemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej), czyli kontynuacja w formie spółki, przy zachowaniu pełnej ciągłości majątkowej i przedmiotowej, działalności gospodarczej osoby fizycznej. Powyższy przepis skutkuje tym, że spółka cywilna, która będzie następcą przekształconego przedsiębiorstwa osoby fizycznej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przekształconej osoby, w tym również prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Jednakże na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, zmiana adresata zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wymaga decyzji w sprawie zmiany wydanego osobie fizycznej zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.