Strefa klienta
Pomoc
Znaleziono 143607 interpretacji.
stron: 12841 2842 2843 2844 28457181

§ uzupełni

sygnatura: I US I/415/53/03 z dnia 2003-12-17

Ustawa z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) nie zawiera żadnych regulacji określających miejsca, w których dopuszczalne jest prowadzenie działalności lub…

więcejHasła: dzierżawa, małżonek, umowa dzierżawy, miejsce wykonywania działalności

§ Według jakich zasad należy opodatkować dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego

sygnatura: U.S.I-415/11/04 z dnia 2004-05-11

Zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) radca prawny jest…

więcejHasła: koszty zastępstwa procesowego, podatek dochodowy od osób fizycznych, radcowie prawni, obliczenie podatku

§ Czy opłacanie składki na idywidualne ubezpieczenie pracownicze osób niepełnosprawnych z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

sygnatura: US18/ZD/FD/415/369/2004 z dnia 2004-04-02

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie w…

więcejHasła: ubezpieczenia osobowe, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

§ Czy wypożyczenie rusztowania za ustaloną odpłatnością rodzi obowiązek podatkowy

sygnatura: PR-005/2/04 z dnia 2004-02-04

Odpowiadając na pismo z dnia 24 grudnia 2003 roku w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.…

więcejHasła: dzierżawa

§ W roku 2001 dokonałam poniosłam wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe (wpłata na rzecz developera). Jednakże z uwagi na fakt, iż w roku 2003 - z uwagi na fakt niedotrzymywania przez developera terminów - nastąpiło rozwiązanie umowy na kupno lo

sygnatura: US35/FD1/415/83/03/SS z dnia 2003-11-27

Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym…

więcejHasła: odliczenia od podatku, wycofanie wkładu

§ Czy wystawione przez administratora wynajmowanego lokalu "potwierdzenie wpłaty" z tytułu części należności za czynsz może być dowodem księgowym będącym podstawą do zaksięgowania ww. wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

sygnatura: I US I/415/43/03 z dnia 2003-11-04

Zgodnie z § 4 przedłożonej kserokopii umowy najmu "najemca będzie płacił wynajmującemu czynsz w wysokości 6.000,00 zł miesięcznie za całą wynajmowaną powierzchnię". Z kolei § 6 przedmiotowej umowy stanowi, że…

więcejHasła: najem, dowód księgowy, umowa najmu, wpłata, potwierdzenie

§ Podatnik dokonał zakupu prawa do korzystania z licencji od zagranicznego kontrahenta. W umowie określono płatność w okresach kwartalnych, na podstawie faktury wystawionej z góry, a umowa została zarejestrowana w US w dniu 28.03.2002r. Zgodnie z art

sygnatura: US35/PP1/443-41/04/DG z dnia 2004-04-23

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z…

więcejHasła: komputery, licencja

§ Moje całkowite wynagrodzenie od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r. jest finansowane z bezzwrotnych funduszy pomocowych Unii Europejskiej ISPA a praca polega na bezpośredniej realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska, finasowanych z tych

sygnatura: US18/ZD/FD/415/387/2004 z dnia 2004-04-05

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie w…

więcejHasła: pomoc zagraniczna, pomoc bezzwrotna, dochody wolne od podatku

§ Czy mam obowiązek złożyć deklarację podatkową PIT-5 i rozliczenie roczne w sytuacji, gdy udzielone przez siostrę pełnomocnictwo do dokonywania powyższych rozliczeń z tytułu najmu lokalu utraciło ważność w związku z jej śmiercią

sygnatura: I US.I/415/47/03 z dnia 2003-12-05

Pismem z dnia 14.10.2003 r. (data wpływu do urzędu 20.10.2003 r.) uzupełnionym wyjaśnieniami z dnia 8.11.2003 r. (data wpływu 12.11.2003 r.) zwróciła się pani do tutejszego organu o udzielenie odpowiedzi…

więcejHasła: pełnomocnictwo, złożenie deklaracji, zeznanie roczne

§ Czy może odliczyć w całości ulgę odsetkową od kredytu hipotecznego jedna rodzina, jeżeli kredyt został zaciągniety przez dwie rodziny na sfinansowanie inwestycji nającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, w sytuacji gdy jedna

sygnatura: NUS PDII/6/415/9/2004 z dnia 2004-03-25

Zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.…

więcejHasła: odliczenie od dochodu, odsetki od pożyczki, odsetki od kredytu, ulga odsetkowa

§ Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne, koszty remontów itp. w sytuacji gdy umowa najmu obejmuje magazyn będący własnością jednego ze wspólników spółki jawnej

sygnatura: POI-415/4/2004 z dnia 2004-03-31

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi…

więcejHasła: amortyzacja, koszty uzyskania przychodów, remonty

§ Czy deklaracje podatkowe: PIT-4, PIT-5 i VAT-7 może podpisywać i składać upoważniony przez podatnika pełnomocnik

sygnatura: PP/E-005-2-6/04 z dnia 2004-01-29

W związku z interpretacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie Nr PPM-430/6/03, DPB-4150/12/03 z 06.11.2003 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia…

więcejHasła: podatek od towarów i usług, złożenie deklaracji

§ dotyczy sposobu zakończenia umowy leasingu operacyjnego i sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasing

sygnatura: II US.PB.I-415/40/03 z dnia 2003-12-08

Zwracamy się z uprzejma prośbą o udzielenie informacji na temat sposobu prawidłowego zakończenia umowy finansowania operacyjnego i sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu. Umowa została zawarta 26.11.2001 r. na samochód…

więcejHasła: amortyzacja, samochód, stawka amortyzacyjna, leasing operacyjny, środek trwały, odpisy amortyzacyjne

§ W czasie przebywania zagranicą, podczas wykonywania pracy uległem wypadkowi. Byłem wówczas ubezpieczony zgdonie z obowiązującym prawem, to jest posiadałem ubezpieczenie oraz wszelkie prawa przysługujące pracownikom. W wyniku przeprowadzonego pos

sygnatura: US35/FD1/415/88/03/GW z dnia 2003-12-11

Powyższa kwestia uregulowana została zarówno w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w umowie w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie…

więcejHasła: opodatkowanie dochodu

§ Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących świadczenie usług monitoringu systemów alarmowych

sygnatura: US35/PP1/443-33/04/DG z dnia 2004-04-26

Obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993r. (Dz.U. Nr 11, poz. 50…

więcejHasła: obniżenie podatku należnego, usługi telekomunikacyjne, usługi monitorowania

§ Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło ze środków pomocowyc

sygnatura: PD-I-415/INT/22/AGo/04 z dnia 2004-04-23

Działając na podstawie art.14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu w odpowiedzi na zapytanie, dotyczące…

więcejHasła: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia podatkowe

§ Czy wydatek finansowany przez firmę, dokumentowany fakturą wystawioną przez biuro podróży, jako wycieczka zagraniczna, gdzie odbiorcami usługi są kontrahenci, którzy spełnili warunki regulaminu promocji, może stanowić koszt uzyskania przychodu,

sygnatura: U.S.Ia/18-OP/2003 z dnia 2003-11-18

W dniu 25.09.2003 r. wpłynęło pismo spółki jawnej "G." T. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka prowadzi działalność…

więcejHasła: reprezentacja, promocja, reklama publiczna, akcja promocyjna, związek z przychodem

§ Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą obejmującą między innymi projektowanie budowlane i nadzór inwestycji budowlanych. Czy podczas podróży do miejscowości odległej od mojej siedziby i odbywanej w celu uzyskania przychodu mogę zalic

sygnatura: US35/FD1/415/81/03/SS z dnia 2003-12-03

Wszystkie wydatki związane z podróżą służbową mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, iż podatnik dysponuje wymaganymi przez prawo dowodami potwierdzającymi ich poniesienie, a także że wydatki te…

więcejHasła: koszty uzyskania przychodów

§ Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie turystyki. Działalność ta prowadzona jest w lokalu własnym.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. czy rachunki telefoni

sygnatura: US35/FD1/415/91/03/MT z dnia 2003-12-16

Zgodnie z art. 14 ust 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze…

więcejHasła: koszty uzyskania przychodów

§ Czy podlega opodatkowaniu otrzymana w 2003 r., na podstawie ugody sądowej kwota zadośćuczynienia

sygnatura: IIUSDPIII-415/3/2004 z dnia 2004-02-05

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w konsekwencji wypadku jakiemu w 1999 r. uległa podatniczka, w 2003 r. doszło do zawarcia ugody sądowej pomiędzy sprawcą wypadku i podatniczką. Na podstawie…

więcejHasła: zadośćuczynienie, odszkodowania, ugody

stron: 12841 2842 2843 2844 28457181