nieodpłatne przekazanie gruntu na podstawie umowy powierniczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli Wnioskodawcy przy nabyciu gruntu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od tej czynności w całości lub w części

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Sygnatura: IBPP2/443-74/07/EJ
Hasła tematyczne: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, grunty, przekazanie nieodpłatne, umowa powiernictwa
Data dodania: 05/12/2007

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B., przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 3 października 2007r. (data wpływu 9 października 2007r.) oraz z dnia 4 grudnia 2007r. (data wpływu 5 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania gruntu przekazanego nieodpłatnie na podstawie umowy powierniczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania gruntu przekazanego nieodpłatnie na podstawie umowy powierniczej. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 3 października 2007r. (data wpływu 9 października 2007r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP2/443-74/07/EJ z dnia 25 września 2007r. oraz pismem z dnia 4 grudnia 2007r. (data wpływu 5 grudnia 2007r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP2/443-74/07/EJ z dnia 26 listopada 2007r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem działania jest m. in. obrót nieruchomościami. Ma zamiar przejąć w zamian za zwolnienie z długu udziały w działkach gruntowych od Przedsiębiorstwa Budowlanego „P.” – Spółka Jawna. Działki położone są w K., a ich łączna powierzchnia wynosi 7724 m2. Grunt został nabyty przez ww. Spółkę w 1997 i 2000 roku, bez podatku VAT do odliczenia. Grunt jest terenem budowlanym i przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalną, wielorodzinną.

Czynność przejęcia udziałów w gruncie w zamian za długi będzie udokumentowana fakturą VAT i podatek VAT z tego tytułu będzie odprowadzony.

W celu realizacji na przedmiotowych działkach zadania inwestycyjnego Wnioskodawczyni zamierza wraz ze Spółką Jawną P., będącą współwłaścicielem działek, zawrzeć umowę powierniczą ze spółką, działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „P.” spółka z o.o. w K. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazała, że nie zamierza zostać wspólnikiem spółki jawnej i nie zamierza wnieść aportem udziałów w gruncie do Spółki Jawnej.

Zawarta umowa ma być umową powierniczą typu zarządzającego, kwalifikowana w literaturze prawniczej (zob. P. Stec „Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym” s. 267) i w orzecznictwie, jako nienazwana umowa o świadczenie usług wykazująca cechy właściwe umowie zlecenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 15 grudnia 1988r. I CR 292/88). Główne postanowienia umowy brzmią następująco:

Powierzający przenoszą na powiernika nieodpłatnie, na podstawie odrębnej umowy (akt notarialny), własność gruntu w postaci działek nr ... obręb 57 KW nr ... i ... o łącznej powierzchni 7724m2, w celu wykonania na przedmiotowej działce inwestycji budowlanej w interesie i na rzecz powierzającego. Wartość przedmiotowej działki w cenie nabycia, wynikająca z ksiąg rachunkowych powierzającego, określona na dzień jej przeniesienia wynosi 81.140 zł.

Przedmiotem inwestycji budowlanej jest budowa zespołu mieszkaniowego, wielorodzinnego z usługami, garażami wbudowanymi, stacja trafo, parkingami, drogami wewnętrznymi, na działkach nr ... wraz z infrastrukturą techniczną. Powiernik zobowiązuje się do wykonania inwestycji w charakterze inwestora zastępczego, a nadto do zbycia wybudowanych lokali i przekazania uzyskanych pieniędzy powierzającemu. Po zakończeniu inwestycji powiernik jest zobowiązany wydać powierzającemu wszystko, co uzyskał działając na jego rachunek oraz do przeniesienia zwrotnego na powierzającego własności niesprzedanych lokali, wierzytelności i innych aktywów, stanowiących majątek powierniczy, powstały w wyniku umowy powierniczej. Świadczenia wykonywane przez powiernika w formie inwestora zastępczego obejmują wszystkie niezbędne czynności prawne i usługi, zapewniające prawidłowe wykonanie inwestycji, które z mocy przepisów prawa budowlanego powinien wykonać inwestor w zakresie przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego oraz zapewnienia należytego jego przebiegu i przeprowadzenia rozliczenia inwestycji. Powiernik zawiera bezpośrednio z kontrahentami wszelkie umowy niezbędne do realizacji inwestycji i zbycia wybudowanych lokali za zgodą powierzającego. W wykonaniu niniejszej umowy powiernik działa w imieniu własnym. Lecz na rachunek powierzającego. Do obowiązków powierzającego należy zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania inwestycji oraz bieżące finansowanie i zwrot powiernikowi wydatków inwestycyjnych i innych uzgodnionych na piśmie wydatków, zgodnie z zasadami określonymi w umowie powierniczej. Majątek powierniczy stanowią: wszelkie składniki majątkowe przekazane powiernikowi przez powierzającego, w tym grunt pod zabudowę, pieniądze na sfinansowanie inwestycji, produkcja w toku realizacji inwestycji, wybudowane lokale i inne składniki i prawa nabyte lub powstałe w wyniku działalności określonej w umowie oraz wierzytelności i pieniądze otrzymane ze zbycia lokali, pomniejszone o nieuregulowane zobowiązania.

Powiernik jest zobowiązany założyć i prowadzić pełne księgi rachunkowe i podatkowe obejmujące całość działalności gospodarczej objętej umowa oraz wyodrębnić i ująć na kontach analitycznych wszystkie składniki majątkowe i zobowiązań. Powiernik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający odrębne określenie dla powierzającego i powiernika, wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do ewidencji i rozliczania podatku od towarów i usług. Cały majątek powierniczy służy wyłącznie do realizacji celu gospodarczego określonego w umowie.

Wynagrodzenie powiernika obejmuje umowną prowizję za obsługę i zarządzanie realizacją inwestycji, określoną w uzgodnionym preliminarzu i uzgodnionej marży od ceny netto wybudowanych i zbytych lokali. Ponadto powiernikowi przysługuje zwrot innych uzgodnionych wydatków, jakie poniósł wykonując swe czynności. Umowa powiernicza została zawarta na czas osiągnięcia celu gospodarczego określonego w przedmiotowej umowie i rozliczenia wzajemnych świadczeń. Zarówno powierzający jak i powiernik są czynnymi podatnikami VAT. Wszystkie transakcje dotyczące przedmiotowej umowy powierniczej dokonywane są w ramach działalności gospodarczej przez powierzającego i powiernika i są związane u obu podmiotów ze sprzedażą opodatkowaną w rozumieniu przepisów o podatku VAT.

Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotem interpretacji jest transakcja nieodpłatnego przekazania działki gruntu budowlanego przez powierzającego na rzecz powiernika i opodatkowanie tej transakcji pod względem podatku VAT. Transakcja przekazania gruntu na charakter nieodpłatny, gdyż następuje w wykonaniu zlecenia powierniczego w celu realizacji umowy powierniczej. Nie jest darowizną. Powierzający przekazuje grunt, aby uzyskać dochód ze zbycia wybudowanych na tym gruncie lokali. Przysporzenie majątkowe z tytułu przeniesienia gruntu do majątku powierniczego nie ma charakteru definitywnego, ponieważ powierniczy charakter przeniesienia wymusza zwrot jego ekwiwalentu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy transakcja nieodpłatnego przekazania działki gruntu budowlanego przez powierzającego na rzecz powiernika w celu wykonania na przedmiotowej działce inwestycji budowlanej w interesie i na rzecz powierzającego w ramach umowy powierniczej, podlega podatkowi od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawczyni, transakcja nieodpłatnego przekazania działki gruntu budowlanego przez powierzającego na rzecz powiernika w celu wykonania na przedmiotowej działce inwestycji budowlanej w interesie i na rzecz powierzającego w ramach umowy powierniczej nie podlega podatkowi od towarów i usług. Przepisy ustawy o VAT nie obejmują czynności powierniczych. Grunt budowlany jest towarem należącym do przedsiębiorstwa powierzającego i jest przekazywany nieodpłatnie (bez wynagrodzenia) powiernikowi, ale na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. W związku z tym, transakcja nieodpłatnego przekazania gruntu w ramach przedmiotowej umowy powierniczej nie spełnia przesłanek opodatkowania określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Definicję towaru zawiera art. 2 pkt 6 ustawy, z którego wynika, iż towarami są również budynki i budowle lub ich części, a także grunty.

W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy o podatku VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Z cytowanych wyżej przepisów (art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3) wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek, prezentów o małej wartości, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest jednak to czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Jak wynika ze stanu faktycznego Wnioskodawczyni planuje nieodpłatnie przekazać (w ramach umowy powierniczej) grunt, który zostanie nabyty od Spółki Jawnej w zamian za długi. Czynność nabycia gruntu będzie czynnością opodatkowaną, a w związku z tym zostanie udokumentowana fakturą VAT, co w konsekwencji oznacza, iż Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na tej fakturze.

Tym samym spełnione zostaną warunki określone w ww. przepisie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W efekcie przekazanie, o którym mowa we wniosku, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja nieodpłatnego przekazania gruntu w ramach przedmiotowej umowy powierniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.