Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku korzystania w latach 2004-2007 z ulgi odsetkowej.

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Sygnatura: IBPBII/2/415-105/08/MM
Hasła tematyczne: korekta zeznania, kredyt, sprzedaż nieruchomości, ulga odsetkowa, zwolnienia przedmiotowe
Data dodania: 24/02/2009

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 01 grudnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 03 grudnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 grudnia 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z aktem notarialnym zawartym w dniu 17 lutego 2004r. podatnik nabył nieruchomość na potrzeby własne mieszkaniowe.

W dniu 25 września 2003r. podatnik zawarł umowę kredytową, na mocy której w latach 2004-2007 korzystał z ulgi odsetkowej zgodnie z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga odsetkowa).

Podatnik odliczył odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe. Podatnik w dniu 30 września 2008r. sprzedał nieruchomość.

W wyniku sprzedaży mieszkania, część uzyskanego przychodu podatnik przeznaczył na spłatę kredytu jak również odsetek od kredytu zaciągniętego w banku na cele mieszkaniowe.

W dniu 9 października 2008r. podatnik złożył oświadczenie, zgodnie z którym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wydatkować będzie na cele określone w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2006r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy jeżeli podatnik skoryguje deklarację za okres 2004-2007 (wycofanie odliczenia z tytułu ulgi mieszkaniowej) będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) – wolne od podatku są przychody wydatkowane na spłatę pożyczki a także odsetki od pożyczki zaciągniętej w banku na cele mieszkaniowe...
 2. Czy kwota przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym sprzedaży może zostać pomniejszona o kwotę wydatkowaną na spłatę pożyczki oraz odsetek od pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy podatnik może zastosować zwolnienie do przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości pomniejszonych o wydatki na spłatę pożyczki w części wydatkowanej na nabycie budynku mieszkalnego nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży...


Zdaniem wnioskodawczyni zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik chce zastosować zwolnienie do przychodów wydatkowanych na spłatę pożyczki a także odsetek od pożyczki zaciągniętej w banku na cele mieszkaniowe.

W związku z odliczeniem ulgi mieszkaniowej w latach 2004-2007 podatnik chciałby skorygować deklaracje roczne za wyżej wymieniony okres jak również zapłacić podatek wraz z należnymi odsetkami.

Podatnik kwotę przychodu osiągniętego ze sprzedaży mieszkania chce pomniejszyć o kwotę spłaconej pożyczki wraz z odsetkami.

Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, który zgodnie ze złożonym oświadczeniem wydatkowany będzie na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości, wynosić będzie 226.336,56 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Od 1 stycznia 2007r. zmieniły się zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie maja zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 2a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.), podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r. wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) tej samej ustawy stanowi, że wolny od podatku dochodowego jest przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)- c) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższych zwolnień jest wyłącznie przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na cele i w terminach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e). Nie ma przeszkód aby uzyskany przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości był przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanej nieruchomości. Istotne jest jednak aby sprzedaż ta nastąpiła wcześniej lub co najmniej jednocześnie z poniesieniem wydatku na ten cel.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.

Korzystanie bowiem z tzw. „ulgi odsetkowej” wyklucza jednoznacznie możliwość wykazania jako zwolnienia spłaty kredytu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy.

Stosownie do powyższego należy stwierdzić, że ze zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ma prawo skorzystać podatnik, który w chwili dokonywania spłaty kredytu i odsetek dysponował przychodem ze sprzedaży nieruchomości oraz nie korzystał lub nie korzysta z ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Zgodnie z § 2 tego artykułu, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Jeżeli podatnik dokona korekty zeznań podatkowych za lata, w których korzystał z odliczeń mieszkaniowych, w myśl art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa oraz ureguluje zaległe zobowiązania podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę będzie to traktowane jak niekorzystanie z ww. ulg.

Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają szczególnych terminów, w których przysługuje powyższe uprawnienie. Należy więc powiązać tę możliwość ze zobowiązaniem podatkowym, którego deklaracje (zeznanie) dotyczy. Prawo do korekty deklaracji (zeznania) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Z przedstawionego przez wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego wynika, że na nabycie w 2004r. nieruchomości wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt. Odsetki od tego kredytu wnioskodawczyni odliczyła od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zeznaniach rocznych za lata podatkowe 2004-2007. W 2008r. wnioskodawczyni sprzedała przedmiotowe mieszkanie i część uzyskanego przychodu przeznaczyła na spłatę kredytu i odsetek. Z przedstawionego zdarzenia wynika również, że wnioskodawczyni do momentu złożenia wniosku nie skorygowała zeznań podatkowych za lata, w których korzystała z ulgi odsetkowej jak również nie zapłaciła należnego podatku dochodowego wraz z odsetkami za zwłokę.

Stosownie do powyższego należy stwierdzić, że do czasu złożenia korekt zeznań rocznych za lata 2004-2007 i zwrócenia ulgi odsetkowej prawo do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy, wnioskodawczyni nie przysługuje.

Natomiast dokonanie korekty rocznego zeznania podatkowego w taki sposób, że wnioskodawczyni zrezygnuje z ulgi odsetkowej i dokona zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę spowoduje stan taki jakby wnioskodawczyni nie korzystała z tej ulgi. Wobec tego po skorygowaniu zeznania, wpłacie podatku wraz z odsetkami wnioskodawczyni będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ze zwolnienia od podatku kwot uzyskanych ze zbycia mieszkania przeznaczonych na spłatę kredytu wraz z odsetkami. Jak już bowiem wskazano powyżej kwota przychodu uzyskanego ze zbycia mieszkania może zostać przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanego mieszkania wraz z odsetkami.

Ponadto należy wyjaśnić, że jeżeli pozostałą część przychodu ze zbycia mieszkania wnioskodawczyni przeznaczy w ciągu 2 lat od daty sprzedaży na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), np. na nabycie budynku mieszkalnego, wówczas przychód ze zbycia będzie zwolniony z podatku w tej części w jakiej został przeznaczony na nabycie budynku.

Wobec powyższego należało uznać stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z przepisem art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu nadanym art. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), od dnia 20 września 2008r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Natomiast w przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłatę pobiera się od każdego z nich (art. 14f § 2).

Opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 01 grudnia 2008r. (data wpływu 03 grudnia 2008r.) została zaś wniesiona w wysokości 110 zł. W związku z wystąpieniem we wniosku jednego stanu faktycznego część uiszczonej w dniu 01 grudnia 2008r. opłaty – w wysokości 70 zł, zostanie zwrócona, zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783) na konto, z którego dokonała Pani opłaty za przedmiotowy wniosek.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.