możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Sygnatura: ITPB1/415-64/09/WM
Hasła tematyczne: forma opodatkowania, podatek liniowy
Data dodania: 07/04/2009

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 26 stycznia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 26 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Jest Pan wspólnikiem spółki cywilnej, której głównym przedmiotem działalności jest handel odzieżą. W myśl art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Pan „małym podatnikiem”. W roku podatkowym 2009 r. spółka cywilna jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W roku podatkowym 2008 do dochodu z zysku zobowiązany był Pan do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych. W dniu 25 listopada 2008 r. złożył Pan właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie, w trybie art. 9a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, iż w roku podatkowym 2009 rezygnuje z opłacania od uzyskiwanego dochodu z działalności gospodarczej podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych i będzie zobowiązanie podatkowe opłacać według stawki liniowej w wysokości 19%.

Natomiast w dniu 16 stycznia 2009 r. zawiadomił Pan organ podatkowy, iż wycofuje oświadczenie z dnia 25 listopada 2008 r. oraz, że będzie opłać od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w roku podatkowym 2009 podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy w roku podatkowym 2008 oraz w latach podatkowych następnych ma Pan prawo do opłacania od dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych...


Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż przed dniem 20 stycznia 2009 r. skutecznie wycofał swoje oświadczenie z dnia 25 listopada 2008 r., w którym informował, że w roku podatkowym 2009 r. od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej będzie opłacać podatek według stawki podatkowej określonej w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to w roku podatkowym 2009 i w latach następnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest Pan zobowiązany do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


W myśl art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z powyższego wynika, iż podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej, na zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego.

Wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c podatnik dokonuje więc składając pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z treści wniosku wynika, że w 2008 r. prowadził Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 25 listopada 2008 r. złożył Pan naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o rezygnacji - na 2009 r. - z opodatkowania według skali podatkowej oraz o wyborze formy opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c.

Następnie pismem z dnia 16 stycznia 2009 r. poinformował Pan tegoż naczelnika o wycofaniu oświadczenia z 25 listopada 2008 r. i że właściwą formą opodatkowania na 2009 r. będzie opodatkowanie na zasadach określonych w art. 27 tj. wg skali podatkowej.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało więc przez Pana wycofane przed upływem terminu do jego złożenia.

Na tle powyższych ustaleń i analizy zapisów art. 9a ust. 1 i 2, należy stwierdzić, że wybór opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c jest Pana uprawnieniem. Jeśli do 20 stycznia roku podatkowego, który to termin jest terminem ostatecznym do wyboru tej formy opodatkowania dla podatników kontynuujących działalność gospodarczą, ostatecznie nie dokonał Pan wyboru tej formy opodatkowania, nie ma przeszkód by dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkować wg podstawowej formy opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jaką jest opodatkowanie według skali podatkowej, przewidzianej w art. 27 ww. ustawy.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.