Podmiotowość niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej założonego przez osobę fizyczną prowadzącą odrębną działalność gospodarczą.

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Sygnatura: ILPP1/443-88/09-2/MK
Hasła tematyczne: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, podatek od towarów i usług, podatek od towarów i usług
Data dodania: 10/04/2009

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2009 r. (data wpływu 21 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podmiotowości podatkowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 21 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podmiotowości podatkowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą xxx z siedzibą w K. Zakład ten został wpisany w dniu 22 grudnia 2008 r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę x.

Firma Zainteresowanego prowadzi działalność polegającą na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, działalność gastronomiczną oraz hotelarską a także usługi medyczne. W tym też celu utworzyła xxx. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „M(…)” prowadzi działalność w budynku stanowiącym majątek trwały firmy „I(…)”.

Pełną kontrolę nad działalnością NZOZ-u sprawuje właściciel, który jest również kierownikiem xxx i to on podejmuje decyzje. Pracownicy wykonujący pracę w xxx są pracownikami firmy „I(…)”, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy firma „I(…) i xxx powinny rozliczać się z podatków wspólnie...

Zdaniem Wnioskodawcy, xxx jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „I(…)”. Nie jest to jednostka wyodrębniona finansowo, nie zatrudnia samodzielnie pracowników oraz nie prowadzi odrębnie księgowości.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Xxx oraz firma „I(…)” – których właścicielem jest osoba fizyczna – to jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność i powinien w zakresie podatku od towarów i usług rozliczać się łącznie używając numeru NIP, pod którym została zarejestrowana firma „I(…).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.


W myśl natomiast ust. 3 przytoczonego artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl natomiast ust. 2 powołanego przepisu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego przepisu wynika szczegółowy katalog podmiotów, które uznawane są – w świetle regulacji podatkowej – za podatnika podatku VAT. Katalog ten wskazuje, iż podatnikiem podatku od towarów i usług jest m. in. osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Działalnością taką jest – jak stanowi przepis – m. in. wszelka działalność handlowców lub usługodawców. Ponadto czynności podlegające opodatkowaniu należy wykonywać we własnym imieniu i na własny rachunek.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane dalej "NIP". Stosownie do treści art. 5 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Jak wynika zatem z powołanych przepisów, osoby fizyczne będące podatnikami, mają obowiązek zgłoszenia identyfikacyjnego dokonywanego jednokrotnie, bez względu na liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej a także liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Jak stanowi art. 2 ust. 1 ww. ustawy, zakładem opieki zdrowotnej jest m. in.: szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy a także sanatorium. Natomiast art. 2 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, iż zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej. O wyodrębnieniu organizacyjnym zakładu opieki zdrowotnej stanowią następujące okoliczności: wpis w rejestrze prowadzonym przez wojewodę; status pracodawcy (odrębny od organu założycielskiego); majątek niezbędny do prowadzenia działalności; statut nadany przez organ założycielski (określający ustrój oraz inne sprawy związane z funkcjonowaniem podmiotu). Za istotny element składowy konstrukcji podatnika należałoby uznać posiadanie majątku oraz organów zarządzających, których działania lub zaniechania mogłyby zostać przypisane danemu podmiotowi.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy, zakład opieki zdrowotnej może być utworzony również przez osobę fizyczną z zastrzeżeniem ust. 1a.

Stosownie do treści art. 8 ust. 3 ww. ustawy, niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez instytucje i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8.

Kluczowe regulacje zawiera także art. 11 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w myśl którego ustrój zakładu opieki zdrowotnej oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania, nieuregulowane w ustawie, określa statut. Jak wynika z art. 11 ust. 3 ww. ustawy, podmiot, który utworzył zakład, nadaje statut, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, zakład opieki zdrowotnej może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Podstawą wpisu do rejestru jest – jak wynika z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy – stwierdzenie przez organ prowadzący rejestr, że zakład opieki zdrowotnej spełnia wymagania określone w art. 9-11, z tym że warunek określony w art. 11 ust. 2 pkt 1 nie dotyczy zakładu opieki zdrowotnej, którego nazwa wynika z ustawy lub z przepisów odrębnych. Wpis do rejestru, odmowa wpisu lub skreślenie z rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej.

Analiza przepisów powołanej ustawy wskazuje jasno, iż zakłady opieki zdrowotnej są wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zakładem takim może być utworzone przez osobę fizyczną – w tym celu – xxx.

Z zawartego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, iż Wnioskodawca (osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą od maja 2003 r. utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą xxx z siedzibą w K. Zakład ten został wpisany w dniu 22 grudnia 2008 r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę x. Firma Zainteresowanego prowadzi działalność polegającą na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, działalność gastronomiczną oraz hotelarską. W tym też celu utworzyła xxx, która prowadzi działalność w budynku stanowiącym majątek trwały firmy Wnioskodawcy. Zainteresowany sprawuje pełną kontrolę nad działalnością NZOZ-u, i jest również kierownikiem xxx. Pracownicy wykonujący pracę w xxx są pracownikami firmy Wnioskodawcy, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz stan faktyczny sprawy, wskazać należy, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do łącznego rozliczenia podatkowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z prowadzoną działalnością gospodarczą o nazwie „I(…)”, posługując się jednym numerem identyfikacji podatkowej. Stosownie bowiem do regulacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, osoba fizyczna dokonuje jednokrotnego zgłoszenia identyfikacyjnego bez względu na liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej a także liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Obowiązek zarejestrowania zakładu opieki zdrowotnej w rejestrze, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, nie przesądza bowiem o powstaniu nowego podmiotu gospodarczego lecz jedynie o odrębnej - określonej ustawowo - procedurze rejestracji zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto powstały Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest podmiotem niezależnym finansowo czy też organizacyjnie lub osobowo. Utworzony zakład, finansowany jest przez podmiot założycielski, tj. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, organ założycielski jest jednocześnie kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a jego pracownicy są także zatrudnieni w zakładzie opieki – xxx. W konsekwencji utworzony NZOZ nie posiada własnej, niezależnej osobowości podatkowej.

Reasumując, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz regulacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w opisanym stanie faktycznym, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie będzie posiadał odrębnej podmiotowości podatkowej. W konsekwencji w powyższej sprawie Wnioskodawcy przysługuje prawo wspólnego (łącznego) rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług prowadzonego zakładu opieki zdrowotnej oraz działalności gospodarczej pod nazwą „I(…)”.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie określenia podmiotowości podatkowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Natomiast kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zostanie załatwiona odrębnym pismem.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.