opodatkowania rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej pomiędzy podmiotami występującymi solidarnie jako odbiorcy ciepła w umowie o sprzedaży ciepła

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Sygnatura: IBPP2/443-108/07/UH
Hasła tematyczne: rozliczanie podatku od towarów i usług, wspólnota mieszkaniowa
Data dodania: 17/12/2007

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 17 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej pomiędzy podmiotami występującymi solidarnie jako odbiorcy ciepła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2007r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 11 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej pomiędzy podmiotami występującymi solidarnie jako odbiorcy ciepła w umowie o sprzedaży ciepła.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca tj. Wspólnota Mieszkaniowa oraz Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ulicach K. są zasilane w energię cieplną poprzez przyłącze cieplne znajdujące się w nieruchomości przy ul. K. Ze względu na wspólną infrastrukturę techniczną w nieruchomościach przy ul. K zawarto w dniu 31.12.2006r. trójstronną umowę pomiędzy sprzedającym tj. Przedsiębiorstwem E. C. a solidarnie występującymi odbiorcami ciepła tj. Wspólnotami Mieszkaniowymi przy ul. K. Faktura VAT dotycząca sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłowej wystawianej przez sprzedawcę zawiera m.in. numery identyfikacji podatkowej ww. trzech Wspólnot Mieszkaniowych. Powyższe Wspólnoty nie są płatnikami podatku VAT.
Wnioskodawca zaproponował pozostałym odbiorcom tj. Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. K. rozliczenie kosztów ciepła energii cieplnej w następujący sposób:
Faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę za sprzedaż energii cieplnej, dostarczonej do nieruchomości przy ul K. za dany miesiąc, wg składników określonych w zawartej umowie, jest rozliczana proporcjonalnie wg powierzchni użytkowej ww. nieruchomości.
W chwili otrzymania faktury VAT na zakup ciepła Wnioskodawca sporządza specyfikację do faktury (rozbicie kosztów ciepła wg powierzchni użytkowej ww. nieruchomości), a następnie w terminie 5 dni przekazuje do pozostałych Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. K. kserokopię ww. faktury ze wskazaniem miejsca przechowywania oryginału faktury i podaniem sposobu rozliczania faktury (zgodnie z załączoną specyfikacją) oraz podstawy obciążenia kosztami energii cieplnej (umowa ze sprzedawcą). Odpowiedzialność Rozliczającego i Rozliczanego wobec sprzedawcy jest solidarna co wynika z treści umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy rozliczenie kosztów zakupu energii cieplnej pomiędzy podmiotami solidarnie występującymi w umowie sprzedaży ciepła jako odbiorcy energii cieplnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), czy w związku z tym rozliczenie takie powinno następować za pomocą refaktury...
  2. Czy jeżeli ww. rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej pomiędzy podmiotami solidarnie występującymi jako odbiorcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, to prawidłowym jest:
  1. obciążanie przez Rozliczającego kosztami zużytej energii cieplnej Rozliczanego za pomocą not księgowych albo
  2. obciążanie za pomocą kserokopii faktury i specyfikacji kosztów (rozbicia kosztów ciepła wg powierzchni użytkowych nieruchomości)...

Przedstawiając swoje stanowisko Wnioskodawca stwierdził, że rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej pomiędzy podmiotami, które występują solidarnie jako odbiorcy ciepła w umowie o sprzedaży ciepła nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy ustawy o podatku od towarów i usług ponieważ rozliczenie takie nie jest odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług i nie jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zasadne jest rozliczanie kosztów zużytej energii cieplnej poprzez przedstawienie przez Rozliczającego – Rozliczanemu kserokopii faktur i specyfikacji kosztów (rozbicia kosztów ciepła wg powierzchni użytkowej nieruchomości).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą wyrażoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jest, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy.
Stosownie do art. 29 ust. 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (…).

W świetle powyższych przepisów czynności polegające na rozliczeniu kosztów zużycia energii cieplnej pomiędzy podmiotami solidarnie występującymi w umowie sprzedaży ciepła jako odbiorcy ciepła nie stanowią odpłatnej dostawy towaru jak również i odpłatnego świadczenia usług.
Zatem czynności wykonywane przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. K polegającą na rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej pomiędzy odbiorcami ciepła występującymi solidarnie w umowie sprzedaży ciepła nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Wspólnota a więc i jej członkowie nie dokonują sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Stronami umowy o dostawę energii cieplnej są Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. K. Brak jest więc podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między ww. Wspólnotami.

Zaproponowany przez Wnioskodawcę sposób rozliczenia kosztów związanych z zakupem energii cieplnej pomiędzy podmiotami solidarnie występującymi w umowie sprzedaży ciepła nie jest regulowany przepisami o podatku od towarów i usług. Wybór i sposób rozliczeń powinien wynikać z polityki finansowej firmy uwzględniając unormowania zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku- Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.