Skutki podatkowe otrzymania dotacji rozwojowej w związku z realizacją projektu „Akademia Kompetencji Sprzedażowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” Działanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Sygnatura: IBPBI/1/415-270/09/BK
Hasła tematyczne: dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwolnienia przedmiotowe
Data dodania: 15/05/2009

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 23 lutego 2009r.), uzupełnionym w dniu 14 kwietnia 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji rozwojowej w związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” Działanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji rozwojowej w związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” Działanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych. Dlatego też pismem z dnia 7 kwietnia 2009r. wezwano do jego uzupełnienia.

W dniu 14 kwietnia 2009r. do tut. Biura wpłynął uzupełniony wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie edukacji i doradztwa. Wykonuje działalność gospodarczą w zakresie: usług doradczych-opodatkowanych stawką VAT w wysokości 22% oraz usług szkoleniowych-opodatkowanych stawką zwolnioną.

Wnioskodawczyni (Beneficjent) zawrze umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Umowa zostanie zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy jako Instytucją Pośredniczącą. Zgodnie z zawartą umową, beneficjentowi – wnioskodawczyni, zostanie przyznane dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 795.094,26 zł. Dotacja rozwojowa na realizację projektu wypłacana jest w formie zaliczki. Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez beneficjenta co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji rozwojowej i wykazanie poniesionych wydatków, co najmniej, w tej wysokości we wniosku o płatność.

Okres realizacji projektu trwa od 1 lutego 2008r. do 31 maja 2010r.

W ramach projektu Strona zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie adaptacyjności 96 osób z województwa odchodzących z rolnictwa a także pracowników innych zawodów poprzez szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze dla uczestników szkoleń.

Poza ww. działaniami szkoleniowymi w projekcie będą również działania związane z realizacją, obsługą i zarządzaniem projektu szkoleniowo-doradczego, czyli: zarządzanie i organizacja projektu, promocja i rekrutacja, badania i analizy: ewaluacja efektów miękkich. W ramach projektu będą rozliczane również koszty pośrednie w części przypadającej na realizowany projekt.

Wnioskodawczyni – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, świadczy również pracę w ramach projektu na stanowiskach typu: koordynator projektu, trener, kierownik merytoryczny ds. szkoleń. Wynagrodzenie za wykonaną pracę będzie rozliczane na podstawie wystawionej przez wnioskodawczynię noty księgowej-obciążeniowej. Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie może sama sobie zlecić pracy ani ze sobą podpisać umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy dochody otrzymane przez wnioskodawczynię (Beneficjenta) w formie dotacji rozwojowej z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu...
  2. Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą świadczącą również prace w ramach projektu korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego...

Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.). dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone m.in. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub projektów realizowanych w ramach tych programów zwane dotacjami rozwojowymi.

Dotacje rozwojowe, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 202 ust. 2 pkt 2), mogą być udzielane:

  1. jednostkom sektora finansów publicznych oraz
  2. innym podmiotom będącym beneficjentami tych środków oraz
  3. podmiotom, którym w ramach programu operacyjnego została powierzona na podstawie porozumienia lub umowy realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów (Instytucjom Zarządzającym, Instytucjom Pośredniczącym i Instytucjom Pośredniczącym II stopnia – Instytucjom Wdrażającym).

Beneficjentami natomiast, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, realizujące projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych w oparciu o decyzję lub umowy o dofinansowanie projektu.

Dotację rozwojową mogą zatem otrzymać beneficjenci realizujący projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych w oparciu o decyzję lub umowę o dofinansowanie projektu.

Mając na uwadze powyższe, wnioskodawczyni uważa, że dofinansowanie jakie otrzymała w formie dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W konsekwencji powyższego należy uznać, iż wydatki bezpośrednio sfinansowane z przedmiotowej dotacji rozwojowej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z faktem, iż Beneficjentem otrzymanego dofinansowania w formie dotacji rozwojowej jest personalnie osoba fizyczna, która podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą, a zatem otrzymała dotację rozwojową w rozumieniu art. 106 ustawy o finansach publicznych, to wynagrodzenie wnioskodawczyni-Beneficjenta za pracę wykonaną na rzecz projektu i rozliczoną na podstawie wystawionych przez Beneficjenta not obciążeniowych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m. in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a więc również w świetle treści art. 5 ust. 3 pkt 2 tej ustawy środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 grudnia 2008r.), wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a tego aktu prawnego – podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane „dotacjami rozwojowymi”.

W myśl art. 202 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są przeznaczone na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Przy czym zgodnie z art. 202 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy środki przeznaczone na realizację programów i projektów, z udziałem środków, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane na dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków, a także dla instytucji pośredniczących oraz podmiotów, którym w ramach programu finansowanego z udziałem tych środków, została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów.

Z cyt. wyżej przepisów wynika, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów, projektów i zadań, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji tzw. środki pomocowe pochodzące m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe przeznaczone na realizację programów operacyjnych, są wydatkami budżetu państwa jako tzw. dotacje rozwojowe.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych, objętych okresem programowania 2007–2013, jako dotacje, są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże wyłącznie u jej beneficjenta.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż dofinansowanie jakie otrzyma wnioskodawczyni związane będzie z realizacją projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Program ten, jest jednym z programów operacyjnych stanowiących realizację Narodowych Strategicznych Planów Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4557 z dnia 28 września 2007r.

Dlatego też stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie wnioskodawczyni jest beneficjentem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki otrzymane w związku z realizacją tego programu nie stanowią dla wnioskodawczyni wynagrodzenia, lecz w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć przy tym należy, iż aby możliwym było zawarcie umowy o pracę muszą istnieć dwie odrębne strony tej umowy. Warunek ten nie jest możliwy do spełnienia w sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która w ramach tej działalności wykonuje określone czynności związane z realizacją przedmiotu zawartej umowy. Praca świadczona przez tą osobę na rzecz projektu jest zawsze pracą wykonywaną w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji i otrzymane wynagrodzenie nie będzie przychodem ze stosunku pracy lecz przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pamiętać jednakże należy, iż konsekwencją zwolnienia z opodatkowania ww., a otrzymanych przez wnioskodawczynię środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tych środków sfinansowanych. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129.

Jeżeli jednak otrzymaną dotację wnioskodawczyni przeznaczy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych np. na zakup środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, wówczas, mając na uwadze brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane środki finansowe, w tej części, nie będą stanowiły przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast dokonywane od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.