Czy i na jakiej podstawie należy stosować zwolnienie bądź naliczenie podatku oraz od jakiej wartości naliczać podatek od towarów i usług za zamianę gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną, gdy strony dopłacają jedynie różnicę wartości

Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Sygnatura: I US II-443-41/04
Hasła tematyczne: nieruchomości, umowa zamiany, towar używany, zamiana, wartość
Data dodania: 30/07/2004

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.06.2004 r. (znak: BGM.IV.72241/9/04) w sprawie o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym następującej sprawy: czy i na jakiej podstawie należy stosować zwolnienie bądź naliczenie podatku oraz od jakiej wartości naliczać podatek od towarów i usług za zamianę gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną, gdy strony dopłacają jedynie różnicę wartości zamienianych działek, stosując się do postanowień art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie udziela poniższego wyjaśnienia:

Od 1.05.2004 r. grunty uznaje się za towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Dokonanie zatem zamiany gruntów, jest zamianą towarów, czyli odpłatną dostawą towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli jest realizowana przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. Jednakże zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług cyt. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Opodatkowaniu podlegają zamiany nieruchomości gruntowych - zabudowanych i niezabudowanych, przy czym w przypadku niezabudowanych opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają jedynie te, których przedmiotem zamiany są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. W przypadku zamiany pozostałych gruntów niezabudowanych czynności te podlegają zwolnieniu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Jeżeli należność z tytułu dostawy lub wykonania usługi jest określona w naturze, to zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o podatku VAT podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszona o podatek. Regulacja ta odnosi się również do czynności zamiany, przy której podstawą opodatkowania jest wartość rzeczy przekazywanych przez podatników, określona w powyższy sposób, a nie różnica wartości między rzeczami.

Dokonanie czynności zamiany musi być wyrażone w pieniądzu, co jednak nie oznacza, że musi mieć ono postać pieniądza, gdyż odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową albo mieszaną .

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.