Czy usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium UE wykonywane w ramach podwykonawstwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na trerytorium RP

Autor: Opolski Urząd Skarbowy
Sygnatura: PP/443-134-4-GK/04
Hasła tematyczne: faktura, podwykonawstwo, usługi związane z nieruchomościami, miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług
Data dodania: 18/02/2005

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz dokumentowania usług podwykonastwa, zawarte w piśmie z dnia 19 sierpnia 2004 r. , uzupełnionym pismem z dnia 25 października 2004 r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 sierpnia 2004 r. (złożonym w tut. Urzędzie 19 sierpnia 2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 października 2004 r. (złożonym w tut. urzędzie 26 października 2004 r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka wykonuje na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej usługi związane z nieruchomościami. Usługi są wykonywane w ramach pod wykonawstwa. Zleceniodawcami są podatnicy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka wystawia na zleceniodawców faktury VAT dokumentujące wykonanie usług, traktując te usługi jako nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium RP. W związku z realizacją zleceń pracownicy Spółki są zatrudniani u zleceniodawców, co wynika z umów międzynarodowych podpisanych przez Rząd RP. Spółka jest obciążana przez zleceniodawców kosztami związanymi z wynagrodzeniem pracowników, składkami ZUS itp. Obciążenia dokumentowane są notami obciążeniowymi.

Spółka zadała następujące pytania:

Czy prawidłowym jest opodatkowanie przedmiotowych usług jako usług nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy prawidłowym jest dokumentowanie usług podwykonawstwa fakturami VAT, jako usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium RP? W opinii Podatnika usługi montażowe wykonywane jako podwykonawca nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium RP i winny być dokumentowane fakturami VAT zawierającymi NIP UE Spółki oraz jej kontrahenta.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą", w przypadku świadczenia usług podwykonawstwa związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Z powyższego wynika, iż w przypadku usług związanych z nieruchomościami, dla celów podatku od towarów i usług, uznaje się, iż usługi te są wykonane w miejscu położenia nieruchomości. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu VAT podlega odpłatne świadczenie na terytorium kraju, natomiast wykonane usługi uznane są za wykonane poza terytorium kraju.

Zgodnie natomiast z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto na podstawie art. 206 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio m.in. do świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym Spółka winna dokumentować przedmiotowe transakcje fakturami VAT.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.