Jaką stawką VAT opodatkowane są prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.52.12-00.00.

Autor: Urząd Skarbowy w Żywcu
Sygnatura: PP 443/27/2005/JF
Hasła tematyczne: konserwacja zabytków, stawki podatku
Data dodania: 08/03/2005

W dniu 28 lutego 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu wpłynął wniosek o udzielenie intepretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy wskazał Pan, iż świadczy usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00. prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie, wyraża Pan pogląd, że przedmiotowe usługi są zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 , rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwolnione od podatku zostały m.in. usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy o VAT, a wśród nich pod pozycją 11 wg symbolu ex PKWiU 92 usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

  1. usług związanych z taśmami video oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
  2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
  3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych(PKWiU 92.61),
  4. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,
  5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11,22.12.,22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
  6. działalność agencji informacyjnych,
  7. usług wydawniczych,
  8. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12,

Podkreślić należy, iż wyłączeniem ze zwolnienia nie zostały objęte usługi konserwacji zabytków, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.5, lecz wstęp oraz wypożyczanie wydawnictw w zakresie tych usług.

Jeżeli wykonywane przez Pana usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 "usługi ochrony zabytków", jako że nie zostały wyłączone ze zwolnienia z opodatkowania, to sprzedaż tych usług będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Należy jednak mieć na uwadze to, że organ podatkowy nie jest organem kompetentnym do klasyfikowania usług jak i wyrobów.

Zaliczenie określonej usługi do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków świadczących usługę. Wynika to z faktu, że właśnie usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Przy ustalaniu właściwego grupowania PKWiU, do którego zalicza się określoną usługę, należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury samego PKWiU.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU świadczący usługę ( producent) może się zwrócić o pomoc do organu właściwego w tej sprawie.

Od 1 stycznia 2003 r. kwalifikacji statystycznych wyrobów i usług dokonuje wyłącznie Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 20, 93-176 Łódź.

Zatem prawidłowe opodatkowanie, czy też zwolnienie z opodatkowania świadczonych przez Pana usług musi być poprzedzone prawidłowym ich zakwalifikowaniem, zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie i stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania.

.