Czy udzielenie licencji na użytkowanie i rozprowadzanie zaprojektowanych wzorów użytkowych opakowań podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Autor: Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
Sygnatura: US-PP-443/48/03
Hasła tematyczne: licencja, prawa autorskie, opakowania, wzór użytkowy
Data dodania: 22/07/2003

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 2 czerwca 2003 r. (wpływ - 02.06.2003 r.) w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 26.03.2002 r., przez usługi rozumie się m.in. sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej. Nie zalicza się natomiast do usług udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego z wyłączeniem programów komputerowych - art. 4 pkt 2 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności wymienione w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, których przedmiotem są towary i usługi w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 powyższej ustawy.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem do tutejszego Urzędu, czy udzielenie licencji na użytkowanie i rozprowadzanie zaprojektowanych przez niego wzorów użytkowych opakowań jest czynnością, która w świetle powołanych wyżej przepisów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W załączonej do pisma umowie licencyjnej na używanie wzoru użytkowego z dnia 26.06.2002 r. strony uzgadniają warunki używania wzoru użytkowego zwanego DZIEŁEM, którym są wykonane w formie plastycznej, wzory użytkowych opakowań produktów spożywczych. Zdaniem Podatnika, wyrażonym w zapytaniu, wykonane przez niego projekty opakowań poszczególnych produktów, których dotyczy powyższa umowa licencyjna są przedmiotem prawa autorskiego.

W art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) określony został przedmiot prawa autorskiego jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Natomiast zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Wszelkie sprawy (w tym również licencje) w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, są normowane przez ustawę Prawo własności przemysłowej (art. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej).

Wobec powyższego stanowisko tutejszego Urzędu odnośnie opodatkowania czynności, jaką jest udzielenie przez Podatnika licencji na wykonane przez niego DZIEŁO, określone w umowie licencyjnej jako wzór użytkowy, nie może być jednoznaczne.

Udzielenie licencji na wykonane przez Podatnika DZIEŁO, przy zakwalifikowaniu go jako przedmiot prawa autorskiego zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie będzie czynnością rozumianą przez powyższą ustawę jako usługa, a zatem w myśl art. 2 pkt 1 w/w ustawy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przypadku natomiast uznania powyższego DZIEŁA za wzór użytkowy, wszelkie sprawy, w tym również licencje będą normowane przez ustawę Prawo własności przemysłowej. W tym więc przypadku zastosowanie miałby art. 4 pkt 2 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, określający udzielanie licencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej jako usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.