Jak opodatkować odsetki od pożyczki udzielonej osobie fizycznej przez osobę fizyczną

Autor: Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
Sygnatura: PDII/005-6/415-I/6/05
Hasła tematyczne: odsetki od pożyczki
Data dodania: 01/04/2005

Wnioskiem z dnia 30.01.2005 Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 ww. ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.Z przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji wynika, że w dniu 25.04.2002 r. udzielił pożyczki w kwocie 50 tys. euro na rzecz obywatela Niemiec. Zgodnie z treścią umowy spłata pożyczki miała nastąpić w terminie do dnia 25.04.2003 r. wraz z należnymi oprocentowaniem, które określone zostało w następujący sposób: 5 % w stosunku rocznym. Do w/w umowy pożyczki nie sporządzono zarówno aneksów jak i nie dokonano ustnych ustaleń wprowadzających zmiany w zakresie warunków spłaty w/w pożyczki. Z uwagi na niewywiązanie się przez pożyczkobiorcę z umowy pożyczki, pożyczkodawca udzielił mu z własnej inicjatywy, rocznej prolongaty w spłacie przedmiotowej pożyczki. Pożyczkobiorca nie wywiązał się z warunków umowy i z wymaganej kwoty zwrócił kwotę 6 055,00 euro w dniu 27.5.2003 r. oraz w dniu 4.05.2004 r. kwotę w wysokości 18 000,00 euro, która to kwota została wyszczególniona następująco: 15 000,00 euro - pożyczka oraz 3000,00 euro - odsetki. Pożyczkodawca w przedstawionym przez siebie stanowisku utrzymuje, że wyszczególnienie to jest nieprawidłowe, a spłata odsetek nastąpi dopiero wówczas gdy zostanie spłacona na jego rzecz kwota udzielonej pożyczki (tj. 50 tys. euro) i w związku z tym nie wystąpił dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym.Na podstawie brzmienia art. 360 Kodeksu cywilnego (Dz.U z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) odsetki płatne są co roku z dołu, a jeśli termin płatności jest krótszy niż rok jednocześnie z zapłatą tej sumy. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że odsetki nie zostały zapłacone w terminie i z tego powodu biegną one dalej aż do zapłaty sumy głównej. Zwrócone zatem przez pożyczkobiorcę kwoty odnoszą się wobec powyższego zarówno do sumy pożyczki oraz do odsetek. Tym samym wystąpił dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza jak w sentencji.Zgodnie z art. 11 umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 31, poz. 163 ze zm) odsetki które pochodzą z jednego Umawiającego się Państwa (Niemcy) i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Polska), mogą być opodatkowane tylko w tym drugim państwie (czyli w Polsce). Odsetki od pożyczek w myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 173 ze zm.) stanowią źródło uzyskiwanych przychodów i zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów z odsetek od pożyczek pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Przytoczona wyżej umowa pożyczki zawarta jest z osobą fizyczną - zagraniczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu polskich przepisów. Status osoby jako prowadzącej działalność gospodarczą wynika z ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U z 1999 nr 101 poz. 1178 ze zm.), która określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Ze względu na fakt, iż przytoczony wyżej pożyczkobiorca nie spełnia warunków do traktowania go jako prowadzącego działalności gospodarczej, w rozumieniu polskich przepisów, w związku z tym w przypadku podatnika dla opodatkowania w/w dochodu zastosowanie ma art. 45 ust. 1 i 3b ww. ustawy o podatku dochodowym, w myśl którego dochód z odsetek od pożyczek jeżeli pożyczkobiorca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, należy wykazać w zeznaniu o wysokości dochodu uzyskanego w 2004 r. (formularz PIT-36)składanym w terminie do 2 maja 2005 r. Nadmienia się przy tym , że zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut, jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku dewizowego, przychody przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów ogłaszanego przez NBP.