Czy opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne pobierane przez Spółdzielnie podlegają zwolnieniu od podatku VAT

Autor: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
Sygnatura: PP/443-11/05/SJ-20836
Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, garaż, opłata eksploatacyjna
Data dodania: 11/04/2005

Z wniosku Spółdzielni wynika, że posiada 18 garaży, które zostały oddane do używania jej członkom na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu. Przed wejściem w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. (t.j. Dz. U. Nr 119 poz. 1116 ze zm.) - dalej "USM", posiadały one status spółdzielczego prawa do garażu. W obecnym stanie prawnym brak podziału na spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, spółdzielcze prawa do lokali użytkowych i spółdzielcze prawa do garaży - są tylko spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Garaże funkcjonują jako niezależne lokale do których lokatorzy posiadają odrębny przydział (tytuł prawny) i są użytkowane jako odrębne lokale. Z tego tytułu Spółdzielnia pobiera opłaty eksploatacyjne, analogicznie jak do mieszkań, do których lokatorzy posiadają spółdzielcze prawo do lokalu.

Członkowie Spółdzielni z tytułu posiadania prawa do lokalu (garażu) ponoszą opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy USM. Wnioskujący zwracają uwagę, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zdaniem Podatnika w świetle powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT zwolnione od podatku VAT są nie tylko opłaty pobierane za lokale mieszkalne, lecz wszystkie opłaty wymienione w art. 4 ust. 1-2 i 4-5 USM, tj. związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, partycypowanie w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów, jak również kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych i innych opłat ponoszonych przez:

  • członków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych,
  • osoby niebędące członkami spółdzielni i będące właścicielami lokali mieszkalnych.

Spółdzielnia stoi na stanowisku, że skoro czynności, za które członkowie spółdzielni obciążani są opłatą eksploatacyjną za garaż są czynnościami wykonywanymi przez spółdzielnię na rzecz członków, którym obok spółdzielczego prawa do lokalu będącego garażem przysługuje także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, to czynności te, za sprawą art. 43 ust. 1 pkt 11 PTU zwolnione są od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119 poz. 116 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119 poz. 1116) członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów oraz uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni zgodnie są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu, w części nie pokrytej pożytkami i innymi dochodami z tych nieruchomości. Członkowie spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzona przez spółdzielnię.

Przywołany wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z 11.03.2004 r. wskazuje grupę osób, w przypadku których świadczenie przez spółdzielnie mieszkaniowe czynności, za które pobierane są opłaty na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 cyt. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest zwolnione przedmiotowo od podatku VAT. Zwolnienie to odnosi się wyłącznie do czynności wykonywanych przez spółdzielnię w związku z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych.

Z wniosku wynika jednoznacznie, że garaże w Spółdzielni funkcjonują jako niezależne lokale, do których lokatorzy posiadają przydział (tytuł prawny) i są one użytkowane jako odrębne lokale. Spółdzielnia pobiera z tego tytułu opłaty eksploatacyjne, analogicznie jak do mieszkań, do których lokatorzy posiadają spółdzielcze prawo do lokalu.

Zatem w odniesieniu do garaży opłaty pobierane na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie korzystają ze zwolnienia określonego w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką podstawową , tj. 22% niezależnie od tego czy członkowi spółdzielni przysługuje obok spółdzielczego prawa do garażu również spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego czy też posiada on wyłącznie spółdzielcze prawo do garażu.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.