Czy można odliczyć w ramach wydatków rehabilitacyjnych, wydatki poniesione na wykonanie i zabudowanie wymiarowych mebli kuchennych

Autor: Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
Sygnatura: PDII/005-4/415-I/5/2005
Hasła tematyczne: cele rehabilitacyjne, meble
Data dodania: 06/04/2005

Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną ze względu na uszkodzenie narządu wzroku.

W roku 2004 poniósł wydatek na wykonanie oraz zabudowanie wymiarowych mebli kuchennych w zamieszkiwanym przez niego budynku mieszkalnym.

Podatnik we wniosku zawarł stanowisko, że wydatek na wykonanie oraz zabudowanie wymiarowych mebli kuchennych podlega odliczeniu w rozliczeniu rocznym za rok 2004, ponieważ meble te zostały tak dobrane pod względem kolorystycznym i funkcjonalnym, aby zaspakajały potrzeby wynikające z jego niepełnosprawności.

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4a-4e oraz ust. 5c, 6,8, ust. 10-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25 po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ww. ustawy do tej kategorii odliczeń należą min. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

W związku z przytoczonym wyżej przepisem zakres i rodzaj robót związanych z adaptacją i wyposażeniem mieszkań uzależniony jest od charakteru niepełnosprawności podatnika, ponieważ mają one ułatwić osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w jego mieszkaniu.

Wobec powyższego wydatki poniesione na wykonanie i zabudowanie mebli kuchennych podlegają odliczeniu wyłącznie w części dotyczącej przystosowania dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a więc kolorystyka, oświetlenie.

Sam zakup mebli nie spełnia przesłanek zawartych w powołanym przepisie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jedynie wartość modyfikacji technicznych w zakresie kolorystyki i oświetlenia zastosowanych w celu dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w związku z czym stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 7b tej ustawy wydatki poniesione na przystosowanie ww. mebli do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.