Czy spłacane odsetki od udzielonej pożyczki są przychodem Zakładu (Spółki) podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu
Sygnatura: PDD/427-2/05
Hasła tematyczne: odsetki od pożyczki
Data dodania: 08/03/2005

Postanowienie

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) - po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.12.2004 r. (wpływ 6.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych

p o s t a n a w i a

uznać jako prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione w powyższym wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 6.01.2005 r. Spółka złożyła wniosek m.in. w sprawie udzielenia przez tut. Organ interpretacji przepisu art. 12 ust 4 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.).

Przedstawiono następujący stan faktyczny: Zakład (Spółka) udzielił pracownikowi w listopadzie 2004r. oprocentowanej pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Spółka pyta: Czy spłacane odsetki od udzielonej pożyczki są przychodem Zakładu (Spółki) podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? i przedstawia własne stanowisko:

Zdaniem Spółki uzyskane odsetki jako zwiększające środki Funduszu Socjalnego nie są przychodem podatnika w związku z czym nie podle- gają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się do przedstawionego przez Spółkę stanowiska tut. Organ stwierdza co następuje:

Przepis art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 ,poz.654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. i na 2005 r. stanowi , że do przychodów nie zalicza się przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwiększają ten fundusz.

Zatem odsetek od udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczek, które zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) zwiększają środki tego funduszu - zgodnie z wyżej wymienionym przepisem art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do przychodów.

W świetle powyższych okoliczności prawnych stanowisko Spółki należy uznać za zgodne z przepisami prawa.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w rozpatrywanym wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych we wniosku zdarzeń.

Zgodnie z art. 14b §1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Spółki, jest wiążąca - do czasu jej zmiany lub uchylenia - dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Tutejszego Urzędu.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej . Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia i wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.