Czy odszkodowanie wypłacone zgodnie z art. 55 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie wyroku sądowego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych

Autor: Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
Sygnatura: USPDII-415/2/P/05/HG
Hasła tematyczne: kodeks pracy, odszkodowania
Data dodania: 12/04/2005

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2005r., który wpłynął w dniu 17.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania kwoty otrzymanego odszkodowania z art. 55 § 1#185; Kodeksu pracy jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.01.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zwraca się Pan z zapytaniem, czy od kwoty odszkodowania otrzymanego na zasadzie art. 55 § 1#185; Kodeksu pracy należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2004r. otrzymał Pan (zasądzone wyrokiem sądowym) odszkodowanie zgodnie z art. 55 § 1#185; Kodeksu pracy.

Pana zdaniem kwota otrzymanego odszkodowania podlega zwolnieniu z opodatkowania na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. postanawia uznać Pana stanowisko za prawidłowe.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw z wyjątkiem:

  1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,
  3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza,
  6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
  7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód

Wobec powyższego otrzymane (zasądzone wyrokiem sądowym) odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie art. 55 § 1#185; Kodeksu pracy, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika będzie korzystało ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3, jako odszkodowanie przyznane na podstawie odrębnej ustawy, w tym przypadku na podstawie art. 55 § 1#185; Kodeksu pracy, a nie jak wskazano we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w tym przepisie zawarte jest zwolnienie od podatku dochodowego dla odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania nie regulują inne przepisy.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.