czy w sytuacji, gdy podatnik korzystał z ulgi mieszkaniowej związanej z wniesieniem wkładu budowlanego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przysługuje mu odliczenie z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągn

Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Sygnatura: II US pb IB - 17 / 81a/19 / 05 / KSz
Hasła tematyczne: odliczenie od dochodu, ulga odsetkowa, odsetki od kredytu, warunki odliczenia
Data dodania: 29/04/2005

Stan faktyczny

Z pisma podatnika wynika, iż w 1995 roku zostało zakupione przez podatnika oraz jego żonę mieszkanie w Białymstoku przy ul. B. Chrobrego. Wydatki poniesione na zakup tego mieszkania były odliczane w ramach ulgi mieszkaniowej w latach 1994-1996 /podatnik nadmienia, iż podczas trwania małżeństwa rozliczał się wspólnie z żoną/, i z tego powodu zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 1995-1996 zaniechano pobierania zaliczek na podatek dochodowy decyzjami urzędu skarbowego numer ... oraz numer ... Podatnik wskazuje, iż w 2002 roku wyrokiem Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny został rozwiązany związek małżeński, zaś w 2004 roku prawomocnym wyrokiem Sądu został dokonany podział majątku; w wyniku tego podziału mieszkanie przy ul. B. Chrobrego zostało przyznane żonie podatnika, zaś na rzecz podatnika zasądzono spłatę od byłej żony w wysokości 31.910,50 zł, którą podatnik otrzymał w obecności notariusza,a składowe tej sumy to: składniki majątku dorobkowego, sprzedaż samochodu, zgromadzone środki na AIG OFE oraz Comercial Union oraz wkład podatnika książeczki mieszkaniowej, do którego - jak podatnik wskazuje - ustosunkował się sąd. Chcąc się usamodzielnić dnia 02.07.2004 r. podatnik podpisał przedwstępną umowę na zakup mieszkania z developerem - Przedsiębiorstwem Budownictwa Mieszkaniowego "Śródmieście" mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 42A; mieszkanie to ma być oddane do zamieszkania w sierpniu 2005 roku, zaś podpisanie aktu notarialnego i wpis do ksiąg wieczystych ma nastąpić w I kwartale 2006 roku. W celu sfinansowania kosztów zakupu tego mieszkania w dniu 30.07.2004 r. podatnik podpisał z Kredyt Bankiem S.A. I Oddział w Białymstoku umowę o kredyt mieszkaniowy. Podatnik zaznacza również, iż "nigdy wcześniej nie zawierał umowy związanej z kredytem mieszkaniowym lub budową domu". Na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego podatnik stawia następujące pytanie:
- czy w takiej sytuacji podatnik może odliczyć w latach 2004-2005 odsetki od kredytu mieszkaniowego ?

Stanowisko podatnika

Zdaniem podatnika przysługuje mu ulga polegająca na odliczeniu odsetek od kredytu mieszkaniowego, gdyż sąd zajął stanowisko co do mieszkania przy ul. B.Chrobrego w Białymstoku przyznając je byłej żonie. Podatnik wskazuje, iż żyjąc w związku małżeńskim w przeświadczeniu, że jest współwłaścicielem zakupionego mieszkania inwestował w nie, co widać w zeznaniach podatkowych. Podatnik nadmienia przy tym, że spełnia wszystkie pozostałe warunki określone w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

W myśl art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w latach 2004-2005, zwanej dalej ustawą, od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnegow takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z ust. 2 art. 26b ustawy odliczenie, o którym wyżej mowa stosuje się, jeżeli:
1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednejz inwestycji wymienionych w ust. 1,
3) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowew miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
4) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - została zawarta umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik /lit. b)/,
5) do zeznania, o którym mowa w art. 45 ustawy, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie PIT-2Ko wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tymo wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
6) odsetki, o których mowa w ust. 1:
a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
b) nie zostały faktycznie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku,
c) nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
7) podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczone na:
a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
b) budowę budynku mieszkalnego,
c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlania tego lokalu,
g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowymw banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Jak wynika z powyższego ustawodawca wyraźnie wskazał, iż ulga określona w art. 26b ustawynie przysługuje w sytuacji, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał lub korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, wymienione wyżej w art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy.

Natomiast ze stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania wynika, iż w latach 1994-1996 podatnik korzystał z ulgi mieszkaniowej związanej z wniesieniem wkładu budowlanego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w budynku przy ul. B.Chrobrego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zeznaniach podatkowych za lata 1994-1996/rozliczenie indywidualne PIT-30 za 1994 r., rozliczenie wspólnie z małżonkiem PIT-31 za 1995 r.i PIT-31 za 1996/. Do wniosku o interpretację podatnik dołączył ponadto wydane przez urząd skarbowy decyzje z dnia 06.02.1995 r. oraz z dnia 16.05.1996 r. w sprawie zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy odpowiednio w 1995 i w 1996 roku w związku z wykazaną w zeznaniacho wysokości dochodu uzyskanego odpowiednio w 1994 i w 1995 roku kwotą ulgi mieszkaniowej pozostałą do realizacji w latach następnych oraz postanowienie Sądu Okręgowego w BiałymstokuII Wydział Cywilny z 2004 r., z którego wynika, iż podział majątku dorobkowego podatnika i jego żony obejmował m.in. prawo do własnościowego spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. B.Chrobrego w Białymstoku.

Zatem mając na uwadze fakt, że w latach 1994-1996 podatnik odliczał od dochodu wydatki z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej /w 1994 roku indywidualnie, zaśw 1995 i 1996 roku wspólnie z małżonką/ nie został w tej sytuacji spełniony warunek określony w art. 26b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na sfinansowanie wydatków na zakup lokalu mieszkalnego od developera.

W opisanym stanie prawnym bez znaczenia są inne okoliczności, jak np. w przypadku podatnika podział majątku dorobkowego w wyniku, którego lokal mieszkalny, który był przedmiotem ulgi mieszkaniowej został przyznany byłej żonie podatnika.