Strefa klienta
Pomoc
Znaleziono 143607 interpretacji.
stron: 1458 459 460 461 4627181

§ Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-33/08-2/PW z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

więcejHasła: sprzedaż, ulga meldunkowa, lokal mieszkalny, miejsce zameldowania, pobyt stały

§ Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, części przychodów żołnierza zawodowego przebywającego czasowo za granicą, do wysokości 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą.

interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-27/08-2/PW z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

więcejHasła: diety, zwolnienia przedmiotowe, stosunek służbowy, należność zagraniczna, służba poza granicami, żołnierze, pobyt czasowy za granicą

§ 1) Czy sprzedaż rezerwacji przejazdu dokonywana przez przedsiębiorstwo podlega zwolnieniu z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przy założeniu, że spełnione zostaną warunki określone w punkcie 44 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie kas rejestrujących?

interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-19/08/BWo z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…

więcejHasła: podatek od towarów i usług, obowiązek podatkowy, kasa rejestrująca, obrót, obowiązek instalacji kasy rejestrującej, usługi przewozowe

§ Czy zmiana formy prawnej spółki dominującej (przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjna,), niesie ze sobą obowiązek zmiany przyjętego przez podatkową grupę kapitałową roku podatkowego i czy to przekształcenie ma wpływ na przyjęty przez podatkową grupę kapitałową termin rozpoczęcia roku podatkowego?

interpretacja indywidualna sygnatura: IP-PB3-423-125/08-2/MB z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

więcejHasła: rok podatkowy, termin, podatkowa grupa kapitałowa, zmiana, forma prawna

§ W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego brak jest podstaw do jednoznacznego uznania opisanych we wniosku przyczyn uzasadniających podanie ceny sprzedaży znacznie odbiegającej od wartości rynkowej danego środka trwałego za wystarczające do odstąpienia od zastosowania art. 14 ust. 1 ustawy, gdyż organy podatkowe podejmują, w ramach przysługujących im uprawnień, działania dla ustalenia indywidualnych przyczyn wystąpienia różnicy pomiędzy ceną podaną w umowie a ceną rynkową oraz związanych z nią ewentualnych skutków podatkowych

interpretacja indywidualna sygnatura: IP-PB3-423-141/08-2/MS z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

więcejHasła: bonifikaty, przychód, rolnicy, dochód, przedmiot umowy leasingu, umowa leasingu, rabaty, sprzedaż środków trwałych, leasingodawca

§ Czy opisane dochody należy ująć w informacji CIT-8/O za rok 2007 w poz. 19 oraz w konsekwencji w zeznaniu CIT-8 za rok 2007 w poz.40?Czy opisane dochody należy ująć w zeznaniu CIT-8 za rok 2007w części D1, jeśli tak, to w której pozycji?

interpretacja indywidualna sygnatura: IP-PB3-423-210/08-2/KB z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…

więcejHasła: dywidendy, dochód, zeznanie podatkowe, osoby prawne, otrzymanie

§ Czy przychód ze sprzedaży, będący przychodem z działalności gospodarczej wpływającym na wielkość dochodu, a zatem i na podstawę opodatkowania, powinien być przyjmowany w kwotach należnych pomniejszonych o kwoty udzielonych bonifikat?

interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/415-17/08/MZ z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

więcejHasła: sprzedaż, apteka, bonifikaty, przychód, rabaty, leki, opust, upust

§ Brak opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej - byłego siedliska.

interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/4440-6/08-2/SJ z dnia 2008-04-08

Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.),…

więcejHasła: plan zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, stawki podatku, grunt niezabudowany, grunty, sprzedaż gruntów, częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zamiar

§ Moment powstania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB1/415-365/07/AB z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.…

więcejHasła: działalność gospodarcza, moment powstania przychodów, okres rozliczeniowy

§ Opodatkowanie czynności ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego

interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/443-235/08/IK z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.…

więcejHasła: spółdzielnie mieszkaniowe, członkowie spółdzielni, odrębna własność lokalu, przekształcenie prawa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ Opodatkowanie czynności ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego

interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/443-11/08/IK z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.…

więcejHasła: zwolnienia z podatku od towarów i usług, lokal mieszkalny, spółdzielnie mieszkaniowe, odrębna własność lokalu, własność lokalu, przekształcenie prawa

§ Konieczność odprowadzenia na rachunek Urzędu Skarbowego kwoty podatku należnego wynikającego z faktury VAT dokumentującej wydanie opinii przez biegłego sądowego.

interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-94/08/AL z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze…

więcejHasła: biegły, zapłata podatku, faktura VAT, deklaracje, biegły sądowy

§ Czy wszystkie należności celne wynikające z dokumentu celnego stanowią podatek VAT naliczony do odliczenia?

interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-18/08/BW z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)…

więcejHasła: odliczenie podatku od towarów i usług, dokumenty celne, import (przywóz), zgłoszenie celne

§ Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze darowizny i zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu, czy będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32?

interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB2/415-60/08/MM z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze…

więcejHasła: sprzedaż nieruchomości, darowizna, zniesienie współwłasności

§ możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością leczniczą

interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-92/08/ES z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.…

więcejHasła: prawo do odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług, ochrona zdrowia

§ opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów, którzy otrzymali premie pieniężne

interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-103/08/AZ z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze…

więcejHasła: premia pieniężna, świadczenie usług, opodatkowanie

§ Czy dokonując po zakończeniu działalności gospodarczej sprzedaży towarów handlowych ujętych w inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2007 r. (remanent likwidacyjny) Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy, bądź ryczałt od wartości tej sprzedaży?

interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/415-32/08/AK z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

więcejHasła: sprzedaż, działalność gospodarcza, likwidacja działalności, opodatkowanie, ryczałt ewidencjonowany, remanent likwidacyjny, remanent końcowy, zaprzestanie działalności

§ Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, w ramach której będzie świadczył usługi zarządzania spółką akcyjną, będzie mógł opodatkować uzyskane dochody według stawki 19% w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/415-35/08/DP z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

więcejHasła: podatek liniowy, usługi zarządzania, menager

§ Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, w ramach której będzie świadczył usługi zarządzania spółką akcyjną, będzie mógł opodatkować uzyskane dochody według stawki 19% w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/415-34/08/DP z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

więcejHasła: podatek liniowy, usługi zarządzania, menager

§ Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, w ramach której będzie świadczył usługi zarządzania spółką akcyjną, będzie mógł opodatkować uzyskane dochody stawką liniową w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/415-33/08/DP z dnia 2008-04-08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60…

więcejHasła: podatek liniowy, usługi zarządzania, menager

stron: 1458 459 460 461 4627181