Strefa klienta
Pomoc
Znaleziono 143607 interpretacji.
stron: 14600 4601 4602 4603 46047181

§ Czy możliwe jest odliczenie od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, połowy kwoty ulgi mieszkaniowej, która nie znalazła pokrycia w podatku za lata ubiegłe, w przypadku ustania związku małżeńskiego z powodu przeprowadzonego w 2005 roku rozwo

sygnatura: 1438/DF-1/415-83/79/06/AG z dnia 2006-06-19

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z…

więcejHasła: rozwód, ulga podatkowa

§ Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki nr. 38/5 przez wszystkich współwłaścicieli będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-4111/92/06/JM z dnia 2006-06-14

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia…

więcejHasła: sprzedaż nieruchomości

§ Czy przychód z tytułu kary umownej za nieterminowe wydanie lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

sygnatura: 1438/DF-1/415-78/122/06/AG z dnia 2006-06-20

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z…

więcejHasła: zwolnienia przedmiotowe, kara umowna

§ Czy wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, którzy realizują bezpośrednio cel programu "Koalicja Powrót do wolności" finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, są wolne

sygnatura: 1438/DF-1/415-90/131/06/AG z dnia 2006-06-21

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z…

więcejHasła: zwolnienia przedmiotowe, środki pomocowe

§ Czy sprzedając samochód osobowy (zakupiony z 50% odliczeniem podatku VAT) należy skorygować odliczenie podatku naliczonego dokonane w momencie zakupu

sygnatura: US III/443/VAT/384/58/06/WO z dnia 2006-08-07

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po…

więcejHasła: sprzedaż, samochód, korekta podatku

§ Jaka jest podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług za częściową odpłatnością

sygnatura: 1471/NUR1/443-240/06/GW z dnia 2006-09-15

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że…

więcejHasła: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dofinansowanie, podstawa opodatkowania, dofinansowanie wypoczynku

§ Czy można zastosować bonifikatę przy sprzedaży, pomniejszając na koniec miesiąca przychód o kwotę bonifakaty z całego miesiąca, wynikającej z zestawienia komputerowego

sygnatura: PDFI/415-37/06 z dnia 2006-08-17

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U.…

więcejHasła: apteka, przychód z działalności gospodarczej, bonifikaty

§ Czy Spółka ma obowiązek składania deklaracji wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

sygnatura: 1471/NUR1/443-196/06/GW z dnia 2006-08-03

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż…

więcejHasła: obowiązek składania deklaracji, deklaracje, składanie deklaracji

§ Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy za 1999r. wykazany w rozliczeniu rocznym CIT-8 w kwocie 176.091,00zł można potraktować jako przychód umorzony nie podlegający opodatkowaniu

sygnatura: 1438/DP/423/93-4/06/GE z dnia 2006-05-17

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi…

więcejHasła: podatek dochodowy od osób prawnych, opodatkowanie, przychód, podatek, podatek dochodowy, umorzenie, rozliczanie (rozliczenia), ustawa

§ Jakie stawki podatku VAT należy zastosować na usługi budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym

sygnatura: III/443-89/06 z dnia 2006-08-03

Wnioskiem z dnia 08.06.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym stawki podatku VAT na usługi budowlano - montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym. Jak wynika z…

więcejHasła: stawki podatku, budynek mieszkalny, podwykonawstwo, usługi budowlano-montażowe, usługi remontowo-budowlane, usługi konserwatorskie

§ Pytanie dotyczy uznania wydatków poniesionych na zorganizowanie imprez integracyjnych dla pracowników z udziałem ich rodzin za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawn

sygnatura: ŁUS-II-2-423/89/06/AT z dnia 2006-08-02

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi stosownie do swojej właściwości na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z…

więcejHasła: koszty uzyskania przychodów, impreza integracyjna, członkowie rodzin

§ W jakim terminie przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych można wybrać kwartalną formę opodatkowania przychodów z najmu

sygnatura: PB2-415-61-06-JM z dnia 2006-07-27

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.…

więcejHasła: najem, ryczałt ewidencjonowany, forma opodatkowania

§ Czy dochody z tytułu wygranej w konkursie - opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych

sygnatura: 1438/DF-1/415-82/128/06/AG z dnia 2006-06-21

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z…

więcejHasła: nagrody w konkursach, konkursy, wygrana

§ Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2006 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym

sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-4111-121/06JM z dnia 2006-07-10

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia…

więcejHasła: sprzedaż, prawa majątkowe

§ Czy podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przez Spółkę, wykazany na fakturze VAT dokumentującej planowane rozliczenie

sygnatura: 1471/NUR1/443-202/2/06/GW z dnia 2006-08-17

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż…

więcejHasła: obniżenie podatku należnego

§ W jaki sposób dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów diety wypłacane kierowcom, na jakim druku oraz czy wystarczy tylko oświadczenie każdego pracownika - ile dni przebywał w danej podróży służbowej

sygnatura: PDFI/415-36/06 z dnia 2006-08-17

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U.…

więcejHasła: diety, koszty uzyskania przychodów, podróż służbowa (delegacja)

§ Czy na podatniku prowadzącym nadal działalność gospodarczą ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego sporządzonego w związku ze śmiercia wspólnika spółki cywilnej

sygnatura: PDI415/68/18/23/06 z dnia 2006-06-20

Poruszony we wniosku problem regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów…

więcejHasła: remanent likwidacyjny

§ Czy w przypadku przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej, który wniesie wkład w wysokości 1.000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych spółka powinna opłacić od kwoty zwiększającej wkład, tj. od 1.000 złotych, czy od całej wa

sygnatura: USIV-436/3/2006 z dnia 2006-08-23

Na podstawie art. art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.…

więcejHasła: wspólnik, spółka jawna, dopłata do kapitału, przystąpienie

§ Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem od developera w całości stanowią podstawę do odliczenia

sygnatura: PDII415/57/15/18/2006 z dnia 2006-07-10

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny wraz z gruntem od firmy developerskiej. W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji zostało złożone oświadczenie, że Wnioskodawca spełnia wszystkie…

więcejHasła: odliczenie od dochodu, zakup mieszkania, odmowa przywrócenia terminu

§ Czy udzielenie pożyczki innemu podmiotowi gospodarczemu przez Spółkę będzie podlegało ustawie o VAT i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT będzie zwolnione od podatku od towarów i usłu

sygnatura: 1471/NUR1/443-219/1/06/GW z dnia 2006-08-30

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że…

więcejHasła: pożyczka, stawki podatku, zwolnienia z podatku od towarów i usług, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług

stron: 14600 4601 4602 4603 46047181