Obliczanie podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży w kraju przed pierwszą rejestracją samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo - art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowy

Autor: Urząd Celny w Siedlcach
Sygnatura: 446000-AP-0503-1/05/RK
Hasła tematyczne: podatek akcyzowy
Data dodania: 14/01/2005

Siedlce, 2005.01.14Nasz znak: 446000-AP-0503-1/05/RK PostanowienieNa podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2004 r., Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach postanawia:- udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku akcyzowego, w sprawie podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodu osobowego sprzedawanego na terenie kraju przed pierwszą rejestracją, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, - określić, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatkuakcyzowym podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodu osobowego sprzedawanego na terenie kraju przed pierwszą rejestracją jest kwota należna od sprzedaży tego samochodu pomniejszona o podatek od towarów i usług oraz akcyzę - należne od tego towaru z tytułu sprzedaży.

Uzasadnienie Do Urzędu Celnego w Siedlcach wpłynął wniosek Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa. W zapytaniu podatnik wnosi o wydanie pisemnej informacji dotyczącej ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania akcyzą samochodu osobowego sprzedawanego na terenie kraju przed jego pierwszą rejestracją. W opisie stanu faktycznego Podatnik nadmienił, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprowadza używane samochody osobowe z innych państw Wspólnoty Europejskiej, a następnie odsprzedaje te samochody w kraju przed pierwszą rejestracją. Dodatkowo Podatnik podaje, iż w fakturach wystawianych na sprzedaż tych samochodów ma obowiązek wykazać kwotę należnej od tej transakcji akcyzy. Podatnik przedstawiając własne stanowisko wymienia dwa różne sposoby obliczenia podstawy opodatkowania akcyzą różniące się sposobem opodatkowania sprzedaży podatkiem od towarów i usług. Pierwszy sposób zakłada, że Podatnik w podatku od towarów i usług stosuje opodatkowanie marży. Natomiast w drugim z wymienionych w zapytaniu sposobów podatkiem od towarów i usług Podatnik opodatkowuje sprzedaż na zasadach ogólnych.Zdaniem Podatnika obydwa przedstawione sposoby ustalenia podstawy opodatkowania akcyzą są prawidłowe. Jeśli zaś stosowane przez Podatnika, opisane powyżej i w zapytaniu, sposoby ustalenia podstawy opodatkowania akcyzą są niezgodne z obowiązującymi przepisami, Podatnik wnosi o podanie prawidłowego sposobu ustalenia podstawy do opodatkowania akcyzą. Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega sprzedaż wyrobów akcyzowych na terenie kraju.

W przypadku podatku akcyzowego od samochodów osobowych, w art. 80 ust. 1 ustawodawca określił, iż akcyzie podlegają samochody osobowe nie zarejestrowane na terenie kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikami akcyzy od samochodów są: podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju; importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego (art. 80 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).Stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.), do każdej sprzedaży samochodu osobowego dokonanej przed pierwszą rejestracją na terenie kraju mają zastosowanie stawki akcyzy wyrażone w procencie podstawy opodatkowania, określone w poz. 30 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.W myśl z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy, należne od tych towarów. Zasadę ogólną wyrażoną w wyżej cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym można przedstawić za pomocą następującego wzoru:P = (C - VAT) × 100 100 + SAKCgdzie:P - oznacza podstawę opodatkowania akcyzą,C - oznacza kwotę należną z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją, VAT - oznacza kwotę podatku od towarów i usług należną od tego samochodu osobowego z tytułu jego sprzedaży,SAKC - oznacza stawkę podatku akcyzowego dla sprzedaży w kraju samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją.W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach postanowił jak w sentencji. W sprawie sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), właściwym dla podatnika organem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.PouczenieNa niniejsze postanowienie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa, służy Podatnikowi zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, które należy wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia tego postanowienia za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Siedlcach.