W jaki sposób należy rozliczyć emeryturę uzyskiwaną z Francji i emeryturę polską w momencie zmiany miejsca rezydencji

Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
Sygnatura: 1013 POS 33 35 28
Hasła tematyczne: emerytura, zeznanie roczne
Data dodania: 04/04/2005

W dniu 26. 01.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przedstawionej sprawie.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym zawartym we wniosku z dnia 26.01.2005 r. uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. Podatnik w sierpniu 2004 r. powrócił do Polski po 15 latach pobytu we Francji z zamiarem stałego zamieszkania.

We Francji wnioskodawca nabył prawo do świadczenia emerytalnego, które będzie wypłacane w Polsce za pośrednictwem banku.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny i prawny, w świetle art. 18 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1995 r (Dz. U. z 1997 r. Nr 1, poz. 5) - renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia wypłacane osobie zamieszkałej w jednym umawiającym się państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. Oznacza to, że osoba będąca rezydentem Polski uzyskując emeryturę z Francji, będzie od tej emerytury płacić podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad obowiązujących w Polsce.

W przypadku, gdy emerytura jest wypłacana za pośrednictwem banku, to zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.) bank jako płatnik obowiązany jest naliczać, oraz pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące od stycznia do grudnia według zasad określonych w art. 32 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i wpłacać na konto urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg siedziby płatnika.

Zaliczki, o których mowa w art. 35 ust. 1 wynoszą 19% jeśli dochód uzyskany od jednego płatnika nie przekroczył kwoty pierwszego przedziału skali, tj. 37.024,00 zł, 30% jeśli dochód przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę drugiego przedziału skali podatkowej, tj. 74.048,00 zł, powyżej tej kwoty zaliczki wynoszą 40%. Jak wynika z powyższego przepisu zaliczki naliczane są od każdej kwoty wypłacanego dochodu bez względu na jego wysokość.

Konsekwencją powyższego będzie wystawienie przez płatnika, tj. bank imiennej informacji o wysokości dochodu i pobranych zaliczkach według ustalonego wzoru (PIT-11), na podstawie której dokona Pan w terminie do 30.04.2006 r. rocznego rozliczenia (PIT-36) uwzględniając jednocześnie inne dochody uzyskane w trakcie 2005 r. w Polsce.

Podkreślić należy, że podana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku i obowiązującego stanu prawnego. Stosownie do postanowień art. 14 b § 1 wydana w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, o czym stanowi przepis art. 14 b § 2 Ordynacji podatkowej.