Czy emerytura zagraniczna, otrzymywana z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce?

Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach
Sygnatura: IUSIPD3/415/18/2005
Hasła tematyczne: umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, emerytura, opodatkowanie dochodu
Data dodania: 21/04/2005

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ..., że stanowisko Pana ......... - przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2005 r., który wpłynął w dniu 15.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 15.02.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 28.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w piśmie z dnia 04.03.2005 r., które wpłynęło dnia 04.03.2005 r.

W wyżej wymienionym wniosku przedstawił Pan następujący stan faktyczny:Od dnia 01.02.2005 r. będzie Pan otrzymywał emeryturę niemiecką co miesiąc w wysokości 94,04 Euro, która będzie przekazywana do Polski z uwzględnieniem umowy o zabezpieczeniach socjalnych pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Polską z dnia 08.12.1990 r. Emerytura niemiecka została ustalona w związku z wykonywaną pracą w Niemczech w latach 1991 do 2002. Oprócz emerytury niemieckiej otrzymuje Pan również emeryturę polską po 36 latach pracy w wysokości 715,02 zł netto. Posiada Pan dwa obywatelstwa polskie i niemieckie.

Postawił Pan pytanie : "Czy moja emerytura niemiecka będzie opodatkowana w Polsce".

Ponadto wyraził Pan stanowisko, iż "moim zdaniem rentę tę w wysokości 94,04 Euro powinienem otrzymywać w całości bez podatku".

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 3 ust. 1 wymienionej powyżej ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a cyt. ustawy o podatku dochodowym, przepisy art. 3 ust. 1 i 2a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Natomiast umowa między Rzeczpospolitą polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana dnia 14 maja 2003r. (Dz. U. z 2005r. Nr 12, poz. 90) w art. 18 ust. 1 stanowi, iż emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent są obowiązane jako płatnicy do poboru zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy a zgodnie z art. 39 ust. 1 w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym , przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11/8B).

W ocenie tutejszego organu podatkowego, mając na względzie opisany stan faktyczny i powołane przepisy, stanowisko Pana przedstawione we wniosku należy uznać za nieprawidłowe. Wobec powyższego otrzymywana przez Pana emerytura z Niemiec podlega opodatkowaniu w miejscu zamieszkania Pana tj. w Polsce, a bank jako płatnik, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej emerytury.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.