Zastosowanie stawki 0% do dostawy projektora dla jednostki edukacyjnej

Autor: Urząd Skarbowy we Wschowie
Sygnatura: US II/423/28/2004
Hasła tematyczne: klasyfikacja statystyczna, oświata, komputery
Data dodania: 04/09/2004

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% do dostawy urządzenia które jest projektorem obrazu generowanego przez komputer na ścianę bądź tablicę prezentacyjną, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia się, co następuje:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 • dla placówek oświatowych,
 • dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym


 • przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

W oparciu o art. 43 ust. 9 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług przez placówki oświatowe, o których mowa w ust.1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo - wychowawcze. W cytowanej ustawie o podatku od towarów i usług w załączniku Nr 8 podano wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26.

W załączniku Nr 8 wykazano:

 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 • drukarki,
 • skanery,
 • urządzenia komputerowe do pism Braille,a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).


  W oparciu o art. 83 ust. 14 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, dokonujący dostawy ww. sprzętu komputerowego stosuje stawkę 0% pod warunkiem:
 • posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit.a;
 • posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami- w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit.b.

Na podstawie ust. 15 powołanego art. 83, dostawca obowiązany jest przekazać kopie dokumentów, o których mowa w ust. 14 do właściwego urzędu skarbowego. W celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji wymienionego w piśmie urządzenia, tj. projektora obrazu generowanego przez komputer na ścianę, bądź tablicę prezentacyjną należy zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacji ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. W przypadku zakwalifikowania ww. wyrobu do towaru zawartego w załączniku Nr 8, jego dostawa do placówki oświatowej będzie opodatkowana stawką 0% przy spełnieniu wyżej przytoczonych warunków.