Planowana sprzedaż samochodu ciężarowego nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia i dostawę taką należy opodatkować, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, 22% stawką podatku od towarów i usług.W świetle powyższych okoliczności stwierdza się, iż odpowiedź dotycząca zagadnienia poruszonego w drugim pytaniu, jest bezzasadna

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Sygnatura: IPPP1-443-497/07-4/JF
Hasła tematyczne: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, dostawa towarów, samochód ciężarowy, sprzedaż, towar używany
Data dodania: 15/01/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 14.11.2007 r.) uzupełnionym pismem w dniu 27.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy samochodu używanego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy samochodu używanego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. Spółka na potrzeby prowadzonej działalności w listopadzie 2003 roku zakupiła samochód ciężarowy, który został wpisany do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku z uwzględnieniem § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, z których to uregulowań wynika, że obniżenia lub zwrotu podatku należnego można dokonać o podatek naliczony związany z nabyciem samochodu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest samochodem innym niż osobowy,
  • dopuszczalna jego ładowność przekracza 500 kg,
  • powyższe przesłanki wynikają z homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, jako że nabyty przez Spółkę w 2003 roku samochód ciężarowy spełniał wszystkie powyższe przesłanki, Spółka skorzystała z pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tego samochodu. Obecnie zamierza sprzedać go (po 4 latach użytkowania) i zakupić inny.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy do sprzedaży samochodu ciężarowego Spółka może zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.... Czy w przypadku sprzedaży zwolnionej Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, do sprzedaży samochodu ciężarowego, o którym mowa we wniosku Spółka może zastosować zwolnienie w podatku od towarów i usług. W myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. sprzedaż samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże ustawodawca przewidział odstępstwa od tegoż obowiązku. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy. Przedmiotowy samochód spełnia przesłanki towaru używanego, jako że okres używania go przez podatnika dokonującego jego dostawy wynosi więcej niż pół roku. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowego samochodu ciężarowego będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W świetle art. 43 ust. 2 ustawy, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:

  • budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat,
  • pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że mający być przedmiotem dostawy samochód ciężarowy spełnia przesłanki towaru używanego. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie tego samochodu, zastosowanie zwolnienia od opodatkowania określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy nie znajduje zastosowania.

Na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 3, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. Natomiast ust. 5 tego artykułu stanowi, iż spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jak wynika z uzupełnionego stanu faktycznego, Spółka dokonała w roku 2003 odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przedmiotowego samochodu w pełnej wysokości na podstawie przepisów uchylonych z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Należy stwierdzić, że zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, sprzedaż samochodu ciężarowego, przy nabyciu którego odliczono podatek naliczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. , a nie na mocy przepisu art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego planowana sprzedaż samochodu ciężarowego nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia i dostawę taką należy opodatkować, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, 22% stawką podatku od towarów i usług.

W świetle powyższych okoliczności stwierdza się, iż odpowiedź dotycząca zagadnienia poruszonego w drugim pytaniu, jest bezzasadna.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.