Od jakiej kwoty należy obliczyć i płacić podatek ryczałtowy z tytułu umowy najmu

Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sygnatura: PDI-415/54/04
Hasła tematyczne: przychód, umowa najmu, czynsz, zryczałtowany podatek dochodowy, najem
Data dodania: 22/10/2004

W związku z Pani wnioskiem z dnia 06.10.2004 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) przychodem z poszczególnego źródła są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Podstawą generowania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony określają w niej wysokość czynszu. Czynsz ten stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w powołanym przepisie, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika.

Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej, abonament za istniejące w tym lokalu media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatu zainstalowanego w wynajmowanym lokalu, wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Opłaty te nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego (pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta w przedstawionej przez Panią wersji) wynika, że wynajmujący uzyskuje przychód w wysokości 268,54 zł., a na najemcy ciąży obowiązek regulowania należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za zużycie gazu i energii elektrycznej oraz czynszu, przy czym ustalono, że czynsz najmu płacony do SM "H" wynosi 134,81 zł., czynsz garażowy stanowi kwotę 42,08 zł. oraz opłata za dostawę energii cieplnej wynosi 154,57 zł. Z przedstawionego przez Panią w pierwszym piśmie z dnia 06.10.2004 r. stanu faktycznego wynika, że wymienione składniki stanowią łącznie wartość czynszową wnoszoną do Spółdzielni Mieszkaniowej "H". Wobec powyższego trudno na podstawie przedstawionej wersji umowy jednoznacznie stwierdzić, jakie opłaty związane z przedmiotem najmu ciążą na najemcy. Bezsporne jest, że opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych będzie podlegała kwota 268,54 zł.