Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa wnoszę o wydanie urzędowej interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 3b i pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, p

Autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
Sygnatura: D-2/415/33/04
Hasła tematyczne: wypadek, zwolnienia przedmiotowe, odszkodowania
Data dodania: 17/11/2004

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 października 2004 roku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są (...) inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku i ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a) wyżej wymienionej ustawy zwalnia od podatku dochodowego kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody opodatkowane są zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c .

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w 1999 roku prowadził Pan działalność gospodarczą. Również otrzymanie ewentualnego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń z tytułu utraconego dochodu z powodu nie wykonania umowy pozostawać będzie w bezpośrednim związku z prowadzona przez Pana działalnością.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przesłanek do uznania w/w art. 21 ust. 1 pkt 4 za lex specialis w stosunku do art. 21 ust. 1 pkt 3b).

W niniejszej sprawie mógłby mieć zastosowanie wyłącznie art. 21 ust. 1 pkt 3b), gdyż:
1) zawarta umowa dotyczyła Pana działalności gospodarczej,
2) w sprawie ma zapaść wyrok,
3) wyrok ma rozstrzygać o odszkodowaniu za utracony dochód z powodu nie wykonania umowy,
4) istnieje związek pomiędzy ewentualnym odszkodowaniem, a prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wszystkie te elementy zawiera tylko w/w art. 21 ust. 1 pkt 3b), wobec czego trudno "poszukiwać" w ustawie innej normy prawnej bardziej odpowiadającej przedstawionemu stanowi faktycznemu.

Z normy art. 21 ust. 1 pkt 3b) wynika, że uzyskane odszkodowanie na podstawie wyroku sądu byłoby zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych pod warunkiem, że odszkodowanie to pozostawałoby bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i (lub) odszkodowanie nie dotyczyłoby utraconych korzyści na skutek nie wykonania umowy.

W związku z tym w opisanym przez Pana stanie faktycznym nie ma zastosowania zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odszkodowanie takie pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą oraz dotyczy korzyści, które mógłby Pan osiągnąć, gdyby Panu szkody nie wyrządzono.